Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2017 m. vasario 24 d.
įsakymu Nr. 1-53

ELEKTROS ŪKIO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Elektros ūkio skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga siūlymams dėl elektros energetikos ūkio sektoriaus plėtros politikos formavimo ir įgyvendinimo teikti, normatyviniams, techniniams dokumentams ir kitiems teisės aktų projektams skyriaus kompetencijos klausimais rengti ir jų įgyvendinimui koordinuoti; pagal skyriaus kompetenciją atlikti funkcijas, susijusias su pasirengimu įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų veiksmų programą (toliau – Veiksmų programa), taip pat funkcijas, reikalingas šiai Veiksmų programai administruoti, vertinti bei informuoti apie ją.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos
srityje – energetikos srities elektros energetikos ūkio sektoriuje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities energetikos arba elektros inžinerijos krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo energetikos srityje patirtį;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ES teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais elektros energetikos sektorių, taip pat būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis; išmanyti energetikos plėtros ilgalaikių ir trumpalaikių programų rengimo principus.
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia ir teikia pasiūlymus dėl Nacionalinės energetikos strategijos, Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo plano ir programų nuostatų, jų tikslinimo elektros energetikos ūkio srityje bei pagal kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą; dalyvauja rengiant ir tikslinant Nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir Nacionalinę atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programas;
7.2. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja Lietuvos energetikos sistemos veiklos suderinimą su ES teisės aktų reikalavimais, teikia ministerijos vadovybei atitinkamus pasiūlymus ir kaupia su tuo susijusią informaciją; koordinuoja ES III energetikos paketo direktyvų įgyvendinimą elektros energetikos sektoriuje;
7.3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant priemones, užtikrinančias patikimą ir stabilų elektros energijos tiekimą esant ekstremaliai energetikos padėčiai ir likviduojant stichinių nelaimių ir avarijų padarinius, siekiant užtikrinti stabilų energetikos sektoriaus darbą;
7.4. teikia konsultacijas, susijusias su valstybės paramos panaudojimu elektros energetikos sektoriuje ministerijai atskaitingoms institucijoms, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, tam, kad būtų skaidriai ir tikslingai panaudojama teikiama valstybės parama;
7.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ES struktūrinių fondų lėšų planavimui ir investavimui reikalingus dokumentus elektros energetikos ūkio sektoriuje: priemonių įgyvendinimo planus, projektų stebėsenos rodiklių aprašą, projektų atrankos kriterijus, projektų finansavimo sąlygas ar jų aprašus; vertina projektinius pasiūlymus, rengiant valstybės projektų, kuriuos siūloma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų, sąrašus; dalyvauja administruojant ir įgyvendinant Veiksmų programos prioritetų priemones, vykdant patikras vietose (pagal poreikį), vertinant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą bei informuojant ir komunikuojant apie Veiksmų programą;
7.6. teikia informaciją atsakingiems ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti Partnerystės sutartį, Veiksmų programą, stebėsenos rodiklius, atrankos kriterijus ir kitus su ES struktūrinių fondų lėšų planavimu susijusius dokumentus;
7.7. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, užtikrinančius patikimą ir saugų elektros energijos tiekimą ir vartojimą, teisės aktų nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų;
7.8. rengia atsakymus į skundus ir paklausimus elektros energijos tiekimo ir naudojimo klausimais, rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais ir atsako už jose pateiktų duomenų teisingumą, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas energetikos įmonėms, ministerijos administracijos padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.9. analizuoja šalies ir užsienio elektros sektoriaus raidos tendencijas, rinkos pasikeitimus, kainas, rengia ir teikia išvadas bei pasiūlymus šiais klausimais;
7.10. teikia pasiūlymus dėl elektros energijos kainodaros ir tarifų formavimo;
7.11. rengia elektros įrenginių priežiūros bei saugaus įrenginių eksploatavimo norminius teisės aktus, teikia juos derinimui ir tvirtinimui;
7.12. koordinuoja elektros energetikos specialistų atestavimo teisinį reguliavimą Lietuvos energetinėje sistemoje;
7.13. skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, tarpinstitucinių darbo grupių ir komisijų darbe;
7.14. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais;
7.15. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

___________________