Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2016 m. rugsėjo 9 d.
įsakymu Nr. 1-240


ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Atsinaujinančių energijos išteklių skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 15.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo energijos gamybai politikos įgyvendinimo srityje vykdymą, teisės aktams, kitiems normatyviniams, techniniams dokumentams, skyriaus kompetencijos klausimais rengti, skyriaus darbui organizuoti nesant skyriaus vedėjo.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje –
atsinaujinančių energijos išteklių plėtros politikos įgyvendinimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), socialinių mokslų studijų srities teisės, viešojo administravimo krypties arba technologijos mokslų studijų srities elektros inžinerijos arba energetikos krypties;
6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių veiklą, taip pat būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį energetikos srityje;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office  programiniu paketu;
6.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja rengiant ir tikslinant Nacionalinę energetikos strategiją, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytus strateginius ir planavimo dokumentus, pagal skyriaus kompetenciją organizuoja jų priemonių įgyvendinimą;
7.2. analizuoja Europos Sąjungos ir kitų valstybių pavyzdžius įgyvendinant atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo politiką, teikia siūlymus dėl sėkmingų priemonių taikymo Lietuvoje;
7.3. pagal kompetenciją analizuoja Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų derinimą su Europos Sąjungos teise;
7.4. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų;
7.5. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pareiškimus, rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais ir atsako už jose pateiktų duomenų teisingumą, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas ministerijos administracijos padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.6. dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose atsinaujinančių energijos išteklių politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl svarstomų Europos Sąjungos dokumentų;
7.7. dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat Europos Sąjungos institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų darbe;
7.8. nuolat palaiko tarnybinius ryšius ir bendradarbiauja su kitų Europos Sąjungos valstybių ir Europos Sąjungos institucijų atstovais, kitų šalių energetikos sektoriaus institucijomis ir organizacijomis;
7.9. organizuoja taikomųjų mokslo tiriamųjų ir technologinės plėtros darbų rengimą bei programas, kurios padėtų užtikrinti spartesnį atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą;
7.10. sistemina ir analizuoja ekonominę-finansinę, ūkinę, normatyvinę, statistinę bei kitą informaciją skyriaus veiklos klausimais, dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su skyriaus veikla, siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą;
7.11. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus;
7.12. nesant skyriaus vedėjo, organizuoja skyriaus darbą, paskirsto skyriaus valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja savalaikį jų įvykdymą.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

________________________