Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2016 m. vasario 2 d.
įsakymu Nr. 1-23

 

NAFTOS IR DUJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Naftos ir dujų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pasiūlymams dėl gamtinių dujų sektoriaus plėtros politikos įgyvendinimo teikti, normatyviniams, techniniams dokumentams ir kitiems teisės aktų projektams skyriaus kompetencijos klausimais rengti ir jų įgyvendinimui koordinuoti, gamtinių dujų infrastruktūros projektų įgyvendinimo koordinavimui ir priežiūrai vykdyti, ryšiams su kitų šalių energetikos sektoriaus institucijomis ir organizacijomis palaikyti. Pagal skyriaus kompetenciją, atlikti funkcijas, susijusias su pasirengimu įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą (toliau – Veiksmų programa), taip pat funkcijas reikalingas šiai Veiksmų programai administruoti, vertinti bei informuoti apie ją.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – energetikos srities gamtinių dujų sektoriuje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities teisės arba politikos mokslų krypties arba technologijos mokslų studijų srities energetikos krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ir darbo energetikos srityje patirties;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektoriaus, įmonių ir akcinių bendrovių veiklą, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, jo privatizavimą, energetikos įmonių finansavimo ir energetikos kainodaros principus;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.7. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia ir teikia pasiūlymus dėl Nacionalinės energetikos strategijos, Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo plano nuostatų tikslinimo gamtinių dujų srityje bei pagal kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą;
7.2. nagrinėja šalies gamtinių dujų sektoriaus plėtojimo prioritetus ir tikslus, dalyvauja rengiant plėtros strategijas ir programas, kuria teisines ir kitas sąlygas joms įgyvendinti, teikia pasiūlymus dėl gamtinių dujų sektoriaus plėtros politikos įgyvendinimo;
7.3. koordinuoja Lietuvos gamtinių dujų tinklų ir sistemų sujungimo su kitų ES valstybių gamtinių dujų tinklais ir sistemomis projektų įgyvendinimą, teikia pasiūlymus dėl gamtinių dujų infrastruktūros projektų įgyvendinimo užtikrinimo, rengia ir tobulina teisės aktus reikalingus šių infrastruktūros projektų įgyvendinimui;
7.4. pagal kompetenciją koordinuoja ES dujų sektoriaus bendro intereso projektų atranką, Baltijos energetikos rinkos jungčių plano įgyvendinimą ir tikslinimą;
7.5. pagal kompetenciją nagrinėja ir sprendžia klausimus, susijusius su energijos išteklių infrastruktūros objektų statyba, plėtojimu ir projektavimu;
7.6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ES struktūrinių fondų lėšų planavimui ir investavimui reikalingus dokumentus, dalyvauja administruojant ir įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) prioritetų priemones, vykdant patikras vietose (pagal poreikį), vertinant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą bei informuojant ir komunikuojant apie Veiksmų programą;
7.7. pagal kompetenciją, teikia informaciją atsakingiems ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti Partnerystės sutartį, Veiksmų programą, stebėsenos rodiklius, atrankos kriterijus ir kitus su ES struktūrinių fondų lėšų planavimu susijusius dokumentus;
7.8. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant priemones, užtikrinančias patikimą energijos išteklių tiekimą, esant ekstremaliai energetikos padėčiai, pagal kompetenciją vykdo nustatytas krizių valdymo, civilinės saugos sričių užduotis
7.9. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų;
7.10. analizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus, rengia atsakymus į valstybės institucijų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja gyventojų skundus, prašymus ir pareiškimus;
7.11. teikia informaciją valstybės institucijoms, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, taip pat rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais ir atsako už jose pateiktų duomenų teisingumą, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas energetikos ministrui, viceministrams, ministerijos administracijos padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.12. pagal kompetenciją analizuoja ES teisės aktus, reglamentuojančius gamtinių dujų sektoriaus veiklą, vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų derinimą su ES teise;
7.13. dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose gamtinių dujų sektoriaus politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, dėl svarstomų ES dokumentų rengia Lietuvos Respublikos pozicijas pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką derina jas su suinteresuotomis institucijomis;
7.14. atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms ES institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos;
7.15. analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
7.16. rengia ataskaitas iš ES institucijų darbo organų susitikimų pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, prireikus rengia informacinius pranešimus spaudai;
7.17. palaiko ryšius su kitų šalių energetikos sektoriaus institucijomis ir organizacijomis;
7.18. dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat Europos Sąjungos institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje;
7.19. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais;
7.20. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir skyriaus vedėjo pavaduotojo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.