Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2016 m. vasario 19 d.
įsakymu Nr. 1-42


NAFTOS IR DUJŲ SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Naftos ir dujų skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 17.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą skyriaus darbo organizavimą, skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą naftos ir naftos produktų, gamtinių dujų ir kitų iškastinių energijos išteklių (toliau – energijos ištekliai) ir jų infrastruktūros plėtros politikos įgyvendinimo srityse, organizuoti teisės aktų, normatyvinių, techninių bei kitų dokumentų, užtikrinančių patikimą ir saugų energijos išteklių tiekimą ir vartojimą bei racionalią energijos išteklių ir jų infrastruktūros plėtrą, rengimą, pagal skyriaus kompetenciją atlikti funkcijas, susijusias su pasirengimu įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą (toliau – Veiksmų programa), taip pat funkcijas, reikalingas šiai Veiksmų programai administruoti, vertinti bei informuoti apie ją.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – energetikos srities energijos išteklių sektoriuose.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, teisės arba ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities energetikos krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių veiklą, taip pat būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį iš jų 1 metų darbo energetikos srityje patirties;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
6.5. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;
6.6. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
6.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.8. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“ ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos ,,SLAPTAI“ atitikmeniu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia pasiūlymus dėl Nacionalinės energetikos strategijos, Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo plano rengimo ir tikslinimo bei pagal kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą;
7.2. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos įgyvendinimą;
7.3. dalyvauja formuojant energijos išteklių ir jų infrastruktūros plėtojimo politiką pagal Nacionalinės energetikos strategijos nuostatas, apimant mokslinę techninę ir informacinę politiką; nagrinėja šalies energijos išteklių sektorių – naftos ir naftos produktų, gamtinių dujų ir kitų iškastinių išteklių plėtojimo prioritetus ir tikslus, dalyvauja rengiant jų plėtojimo strategiją ir programas;
7.4. koordinuoja Lietuvos energijos išteklių tinklų ir sistemų sujungimo su kitų ES  valstybių energijos išteklių tinklais ir sistemomis projektų ir kitų energijos išteklių infrastruktūros projektų įgyvendinimą;
7.5. organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektų skyriuje rengimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka jų derinimą su suinteresuotomis institucijomis, pastabų ir pasiūlymų dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų teikimą;
7.6. dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose energijos išteklių politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl svarstomų ES dokumentų;
7.7. palaiko tarnybinius ryšius ir bendradarbiauja su kitų ES valstybių ir ES institucijų atstovais, kitų šalių energetikos sektoriaus institucijomis ir organizacijomis;
7.8. pagal kompetenciją analizuoja Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energijos išteklių atskirų sektorių veiklą, rengia pasiūlymus Lietuvos Respublikos energetikos ministrui, ministerijos kancleriui ir viceministrams (toliau – ministerijos vadovybė) dėl atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų, techninių, normatyvinių dokumentų ir kitų teisės aktų rengimo ir derinimo su Europos Sąjungos teise;
7.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ES struktūrinių fondų lėšų planavimui ir investavimui reikalingus dokumentus, dalyvauja administruojant ir įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) prioritetų priemones, vykdant patikras vietose (pagal poreikį), vertinant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą bei informuojant ir komunikuojant apie Veiksmų programą;
7.10. pagal kompetenciją, teikia informaciją atsakingiems ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti Partnerystės sutartį, Veiksmų programą, stebėsenos rodiklius, atrankos kriterijus ir kitus su ES struktūrinių fondų lėšų planavimu susijusius dokumentus;
7.11. analizuoja šalies ir užsienio energijos išteklių sektoriaus raidos tendencijas, rinkos pasikeitimus, kainas, rengia informaciją Energetikos ministerijos vadovybei;
7.12. dalyvauja rengiant tarptautines sutartis dėl bendradarbiavimo apsirūpinant energijos ištekliais;
7.13. pagal kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoja skyriuje gautų fizinių ir juridinių asmenų skundų, prašymų ir pareiškimų nagrinėjimą, rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais ir atsako už jose pateiktų duomenų teisingumą, teikia metodinę pagalbą kitiems ministerijos administracijos padaliniams, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.14. metodiškai vadovauja valstybinei energijos išteklių tiekimo, vartojimo ir energetikos įrenginių kontrolei;
7.15. dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje;
7.16. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto skyriaus valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja savalaikį jų įvykdymą, atsako už Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymo kontrolę, vykdo juos;
7.17. pagal kompetenciją, teikia siūlymus dėl skyriaus struktūros tobulinimo, organizuoja skyriaus nuostatų pakeitimą (papildymą), skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimą (papildymą), susipažįsta su skyriaus valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijomis, siekiant užkirsti kelią viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje konfliktų kilimui; vykdo skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą; teikia siūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, kvalifikacijos kėlimo ir kitais klausimais;
7.18. užtikrina tinkamą politikos formavimą ir atstovavimą valstybei, įgyvendinant jai nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamas teises šiose bendrovėse: AB „Klaipėdos nafta“, AB „Amber Grid“, AB „Lietuvos dujos“, „Baltpool, UAB“, taip pat savininko teisių ir pareigų įgyvendinimą VĮ ,,Lietuvos naftos produktų agentūra“;
7.19. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro nustatytą energetikos viceministrų veiklos sritį skyrių kuruojančiam viceministrui.
______________________