Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2018 m.   rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. 1-242

                                               

ELEKTROS ŪKIO SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Elektros ūkio skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 15.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga branduolinės energetikos vystymo politikos formavimui ir įgyvendinimui, pasiūlymams dėl strateginių energetikos projektų politikos formavimo teikti, strateginių energetikos projektų įgyvendinimo priežiūrai vykdyti, teisės aktų, būtinų strateginių energetikos projektų ir branduolinės energetikos politikos įgyvendinimui, projektams rengti, ryšiams su kitų šalių energetikos sektoriaus institucijomis ir organizacijomis palaikyti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – strateginių elektros energetikos projektų valdymo – funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

          

         6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

6.2. turėti 3 metų darbo patirtį energetikos srityje;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ES teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektoriaus, įmonių ir akcinių bendrovių veiklą, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, įmonių finansavimo principus, Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) standartais ir veiklos dokumentais, žinoti branduolinės energetikos sektorių reglamentuojančius teisės aktus;

6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.6. gebėti nagrinėti ir taikyti teisės aktus, rengti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti analitinę medžiagą ir išvadas, mokėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJOFUNKCIJOS

       

         7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia ir teikia pasiūlymus dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano ir programų nuostatų, reglamentuojančių strateginių elektros energetikos projektų plėtojimą, įskaitant ir branduolinės energetikos politiką, formavimo ir tikslinimo bei pagal kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą;

7.2. rengia strateginių elektros energetikos projektų ir branduolinės energetikos politikos įgyvendinimui būtinų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų;

7.3. dalyvauja koordinuojant Baltijos energetikos rinkos jungčių plano įgyvendinimą ir tikslinimą, branduolinės energetikos politikos įgyvendinimą,Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Branduolinės energijos agentūra (EBPO BEA) ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis;

7.4. teikia pasiūlymus, rengia išvadas ir dalyvauja koordinuojant strateginių elektros energetikos projektų plėtros politiką, siekdamas, kad būtų įgyvendinti strateginių elektros jungčių, reikalingų Baltijos šalių elektros sistemų sinchroniniam darbui su Kontinentinės Europos tinklais, projektai;

7.5. formuoja ir Energetikos ministerijos vadovybei bei Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikia išvadas ir pasiūlymus branduolinės energetikos infrastruktūros plėtros klausimais; dalyvauja organizuojant ir koordinuojant branduolinės energetikos infrastruktūros plėtrą Lietuvoje;

7.6. organizuoja ir koordinuoja tarptautinių sutarčių dėl branduolinės energetikos infrastruktūros plėtros projektų rengimą;

7.7. nuolat palaiko tarnybinius ryšius ir bendradarbiauja su užsienio institucijomis ir įmonėmis branduolinės energetikos infrastruktūros plėtros klausimais;

7.8. atstovauja Lietuvą ES institucijų komisijose ir darbo grupėse, klausimais susijusiais su strateginių elektros energetikos projektų įgyvendinimu, įskaitant branduolinės energetikos klausimais (ES Tarybos atominių klausimų darbo grupėje) ir klausimais, susijusiais su šalia išorinių ES sienų planuojamomis branduolinėmis elektrinėmis, dėl kurių poveikį gali patirti ir Lietuva;

7.9. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl svarstomų ES dokumentų, siekdamas formuoti Lietuvos Respublikos poziciją ES elektros energetikos sektoriaus klausimais, susijusiais su strateginių elektros energetikos projektų įgyvendinimu ir branduolinės energetikos politika, organizuoja Lietuvos Respublikos strateginių energetikos projektų įgyvendinimui būtinų įstatymų ir kitų teisės aktų derinimą su ES teise;

7.10. palaiko ryšius su kitų šalių energetikos sektoriaus institucijomis ir organizacijomis;

7.11. analizuoja ir atsako į Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, valstybės institucijų paklausimus ar pavedimus, rengia raštus, dokumentus, informaciją, ataskaitas, pažymas skyriaus kompetencijos klausimais;

7.12. dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje, dalyvauja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, akcinių bendrovių, kuriose ministerija yra valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja, ir viešųjų įstaigų valdymo organų darbe;

7.13. atlieka skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų, laikino nedarbingumo ir kitų neatvykimų į darbą atvejais;

7.14. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_______________________