Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2014 m. vasario 14 d.
įsakymu Nr. 1-34
(pakeitimas
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2014 m. kovo 21 d.
įsakymu Nr. 1-60)


ELEKTROS ŪKIO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Elektros ūkio skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga siūlymams dėl elektros energetikos sektoriaus plėtros politikos įgyvendinimo teikti, normatyviniams, techniniams dokumentams ir kitiems teisės aktų projektams skyriaus kompetencijos klausimais rengti ir jų įgyvendinimui koordinuoti. 

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos
srityje – energetikos srities elektros energetikos sektoriuje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities elektros inžinerijos krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ir darbo energetikos srityje patirties;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ES teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių veiklą, taip pat būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis; išmanyti energetikos plėtros ilgalaikių ir trumpalaikių programų rengimo principus;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia ir teikia pasiūlymus dėl Nacionalinės energetikos strategijos, Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo plano nuostatų tikslinimo elektros energetikos srityje bei pagal kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą; dalyvauja rengiant, tikslinant ir įgyvendinant Nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo didinimo programą;
7.2. dalyvauja rengiant priemones, užtikrinančias patikimą ir stabilų elektros tiekimą esant ekstremaliai energetikos padėčiai ir likviduojant stichinių nelaimių ir avarijų padarinius, siekiant užtikrinti stabilų energetikos sektoriaus darbą;
7.3. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, užtikrinančius patikimą ir saugų elektros energijos tiekimą ir vartojimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų;
7.4. rengia atsakymus į skundus ir paklausimus elektros energijos tiekimo ir naudojimo klausimais, rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais ir atsako už jose pateiktų duomenų teisingumą, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas energetikos įmonėms, ministerijos administracijos padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.5. teikia pasiūlymus dėl elektros energijos kainodaros ir tarifų formavimo;
7.6. rengia elektros įrenginių priežiūros bei saugaus įrenginių eksploatavimo norminius teisės aktus, teikia juos derinimui ir tvirtinimui;
7.7. koordinuoja elektros energetikos specialistų atestavimo teisinį reguliavimą Lietuvos energetinėje sistemoje;
7.8. skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, tarpinstitucinių darbo grupių ir komisijų darbe;
7.9. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais;
7.10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.