Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2014 m. vasario 14 d.
įsakymu Nr. 1-35
(pakeitimas
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2014 m. kovo 21 d.
įsakymu Nr. 1-59)

 

NAFTOS IR DUJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Naftos ir dujų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga siūlymams dėl naftos ir gamtinių dujų (toliau – energijos ištekliai) sektorių plėtros politikos įgyvendinimo teikti, normatyviniams, techniniams dokumentams ir kitiems teisės aktų projektams skyriaus kompetencijos klausimais rengti ir jų įgyvendinimui koordinuoti.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos
srityje – energetikos srities naftos ir gamtinių dujų sektoriuose.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba technologijos mokslų studijų srities elektros inžinerijos, energetikos, mechanikos inžinerijos arba pramonės inžinerijos krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ir darbo energetikos srityje patirties;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių veiklą, taip pat būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.6. mokėti dirbti Microsoft Office  programiniu paketu;
6.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia ir teikia pasiūlymus dėl Nacionalinės energetikos strategijos, Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo plano nuostatų tikslinimo gamtinių dujų srityje bei pagal kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą;
7.2. nagrinėja šalies gamtinių dujų sektoriaus plėtojimo prioritetus ir tikslus, dalyvauja rengiant sektoriaus plėtros strategijas ir programas, kuria teisines ir kitas sąlygas joms įgyvendinti, teikia pasiūlymus dėl energijos išteklių plėtros politikos įgyvendinimo;
7.3. rengia ir tobulina teisės aktus, reglamentuojančius gamtinių dujų perdavimą, skirstymą, tiekimą ir/ar vartojimą;
7.4. rengia ir tobulina teisės aktus, reglamentuojančius energijos išteklių tiekimo saugumo, energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, efektyvaus naudojimo bei kitus techninius klausimus;
7.5. rengia ir tobulina šalyje vartojamų gamtinių dujų kokybės reikalavimus;
7.6. pagal kompetenciją rengia ir tobulina gamtinių dujų vartotojų, gamintojų, energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) tvarką ir sąlygas;
7.7. pagal kompetenciją rengia ir tobulina energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų gamtinių dujų įrenginių kontrolės tvarką;
7.8. pagal kompetenciją koordinuoja Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos veiklą, vykdant valstybinę gamtinių dujų objektų ir įrenginių kontrolę;
7.9. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant priemones, užtikrinančias patikimą gamtinių dujų tiekimą, esant ekstremaliai energetikos padėčiai;
7.10. pagal kompetenciją rengia ir tobulina teisės aktus, reglamentuojančius energetikos specialistų ir įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimą;
7.11. rengia ir tobulina teisės aktus, reglamentuojančius prekybos naftos produktais licencijavimą;
7.12. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, užtikrinančius patikimą ir saugų naftos produktų ir gamtinių dujų tiekimą ir vartojimą bei racionalią energijos išteklių ir jų infrastruktūros plėtrą; Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų;
7.13. pagal kompetenciją analizuoja Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius šalies naftos ir gamtinių dujų sektorių veiklą, vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų derinimą su Europos Sąjungos teise;
7.14. analizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus, rengia atsakymus į valstybės institucijų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja gyventojų skundus, prašymus ir pareiškimus;
7.15. teikia informaciją valstybės institucijoms, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, taip pat rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais ir atsako už jose pateiktų duomenų teisingumą, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas energetikos ministrui, viceministrams, ministerijos administracijos padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.16. dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose energijos išteklių politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, dėl svarstomų Europos Sąjungos dokumentų rengia Lietuvos Respublikos pozicijas pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką derina jas su suinteresuotomis institucijomis;
7.17. skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir tarpinstitucinių darbo grupių ir komisijų darbe;
7.18. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais;
7.19. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir skyriaus vedėjo pavaduotojo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.