Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2014 m. vasario 14 d.
įsakymu Nr. 1-35
(pakeitimas
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2014 m. kovo 21 d.
įsakymu Nr. 1-59)


NAFTOS IR DUJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Naftos ir dujų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga siūlymams dėl naftos sektoriaus plėtros politikos įgyvendinimo teikti, normatyviniams, techniniams dokumentams ir kitiems teisės aktų projektams naftos sektoriaus klausimais rengti ir jų įgyvendinimui koordinuoti, naftos produktų ir naftos valstybės atsargų kaupimui ir tvarkymui organizuoti.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos
srityje – energetikos srities naftos sektoriuje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ir darbo energetikos srityje patirties;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių veiklą, taip pat būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis; išmanyti energetikos plėtros ilgalaikių ir trumpalaikių programų rengimo principus;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis.
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.7. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia ir teikia pasiūlymus dėl Nacionalinės energetikos strategijos, Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo plano nuostatų tikslinimo naftos ir naftos produktų srityje bei pagal kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą;
7.2. nagrinėja šalies naftos sektoriaus plėtojimo prioritetus ir tikslus, dalyvauja rengiant plėtros strategijas ir programas, kuria teisines ir kitas sąlygas joms įgyvendinti, teikia pasiūlymus dėl naftos sektoriaus plėtros politikos įgyvendinimo;
7.3. dalyvauja organizuojant naftos produktų valstybės atsargų sudarymą, saugojimą, atnaujinimą, kaupimą ir apskaitą;
7.4. teikia siūlymus dėl naftos produktų valstybės atsargų sukaupimo kiekių, jų nomenklatūros ir valstybės biudžeto lėšų poreikio valstybės atsargoms planuojamais metais sudaryti, kaupti ir tvarkyti;
7.5. koordinuoja atsargų paskirstymo, energijos ir energijos išteklių vartojimo apribojimo, naftos produktų pakeitimo kitais energijos ištekliais ekstremaliomis energetikos padėties laikotarpio sąlygomis klausimus, pagal kompetenciją vykdo teisės aktuose nustatytas krizių valdymo, civilinės saugos sričių užduotis;
7.6. dalyvauja rengiant naftos produktų kokybę, naftos produktų prekybą, eksportą, importą bei tranzitą reglamentuojančius teisės aktus;
7.7. kaupia ir sistemina bei periodiškai teikia teisės aktais numatytą informaciją Europos Sąjungos institucijoms apie naftos ir produktų kainas, naftos importą, pagal kompetenciją rengia ir tobulina informacijos, susijusios su nafta ir naftos produktais, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims tvarką, kiekį bei sąlygas;
7.8. rengia ir sistemina atstovavimo valstybei akcinėje bendrovėje „Klaipėdos nafta“, akcinėje bendrovėje „Amber Grid“, akcinėje bendrovėje „Lietuvos dujos“ ir uždarojoje akcinėje bendrovėje „Baltpool, UAB“ dokumentus ir kitus susijusius dokumentus;
7.9. dalyvauja įgyvendinant valstybės įmonės ,,Lietuvos naftos produktų agentūra“ savininko teises ir pareigas;
7.10. pagal kompetenciją analizuoja Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius šalies naftos ir gamtinių dujų sektorių veiklą, organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų derinimą su Europos Sąjungos teise;
7.11. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, užtikrinančius patikimą ir saugų naftos produktų ir gamtinių dujų tiekimą ir vartojimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų;
7.12. analizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus, rengia atsakymus į valstybės institucijų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka, pagal kompetenciją nagrinėja gyventojų skundus, prašymus ir pareiškimus;
7.13. teikia informaciją valstybės institucijoms, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, taip pat rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais ir atsako už jose pateiktų duomenų teisingumą, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas energetikos ministrui, viceministrams,  ministerijos administracijos padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.14. dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose energijos išteklių politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, dėl svarstomų Europos Sąjungos dokumentų rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl svarstomų Europos Sąjungos dokumentų pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką derina jas su suinteresuotomis institucijomis;
7.15. skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat Europos Sąjungos institucijų darbo grupių ir komisijų darbe;
7.16. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais;
7.17. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo ir skyriaus vedėjo pavaduotojo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.