Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2014 m. vasario 14 d.
įsakymu Nr. 1-29
(pakeitimas
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2014 m. kovo 21 d.
įsakymu Nr. 1-57
pakeitimas
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2014 m. gegužės 29 d.
įsakymu Nr. 1-145)

 

ŠILUMOS ŪKIO IR ENERGIJOS EFEKTYVUMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga siūlymams dėl šilumos ūkio sektoriaus plėtros politikos įgyvendinimo ir efektyvaus energijos vartojimo didinimo teikti, normatyviniams, techniniams dokumentams ir kitiems teisės aktų projektams skyriaus kompetencijos klausimais rengti ir jų įgyvendinimą koordinuoti.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos
srityje – energetikos srities šilumos ūkio ir efektyvaus energijos vartojimo srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės arba ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities;
6.2. turėti 1 metų darbo patirtį energetikos srityje;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ES teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių veiklą, taip pat būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“ ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos „RIBOTO NAUDOJIMO“ atitikmeniu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projekto formavime, pagal kompetenciją rengia siūlymus dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo plano projekto rengimo, tikslinimo ir įgyvendinimo;
7.2. dalyvauja rengiant Nacionalinę šilumos ūkio plėtros programos projektą, vykdo jos įgyvendinimo priežiūrą, koordinuoja jos vykdymą, atlieka stebėseną;
7.3 rengia dokumentų, susijusių su valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros planais, projektus skyriaus kompetencijos ribose;
7.4. teikia savivaldybėms metodinę paramą, rengiant šilumos ūkio specialiuosius planus;
7.5. dalyvauja sprendžiant šilumos ūkio sektoriaus pertvarkymo klausimus;
7.6. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus reglamentuojančius šilumos ūkio srities veiklą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka juos derina su suinteresuotomis institucijomis, vertina ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų išvadoms gauti teisės aktų projektų;
7.7. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, nagrinėja ir atsako į valstybės institucijų, įmonių ir organizacijų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių pareiškimus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais;
7.8. rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais ir atsako už jose pateiktų duomenų teisingumą, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas ministerijos administracijos padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.9. pagal kompetenciją analizuoja Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius šalies šilumos ūkio sektoriaus veiklą, teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų derinimo su Europos Sąjungos teise;
7.10. dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose šilumos ūkio politikos formavimo ir efektyvaus energijos ir energijos išteklių vartojimo didinimo įgyvendinimo klausimais, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl svarstomų Europos Sąjungos dokumentų skyriaus kompetencijos klausimais;
7.11. skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir tarpinstitucinių darbo grupių ir komisijų darbe;
7.12. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais;
7.13. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.