Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2014 m. vasario 14 d.
įsakymu Nr. 1-29
(pakeitimas
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2014 m. kovo 21 d.
įsakymu Nr. 1-57)

 

ŠILUMOS ŪKIO IR ENERGIJOS EFEKTYVUMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga siūlymams dėl šilumos ūkio sektoriaus plėtros politikos įgyvendinimo ir efektyvaus energijos ir energijos išteklių vartojimo teikti, normatyviniams, techniniams dokumentams ir kitiems teisės aktų projektams skyriaus kompetencijos klausimais rengti ir jų įgyvendinimą koordinuoti.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – energetikos srities šilumos ūkio ir efektyvaus energijos vartojimo srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės arba ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities energetikos inžinerijos krypties;
6.2. turėti 1 metų darbo energetikos srityje patirtį;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių veiklą, taip pat būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.5. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“ ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos „RIBOTO NAUDOJIMO“ atitikmeniu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja ir teikia siūlymus rengiant ir tikslinant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projektą ir Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo plano projektą, koordinuoja jame nustatytų priemonių, užtikrinančių patikimą šalies ūkio ir šilumos vartotojų aprūpinimą šilumos energija bei efektyvų energijos ir energijos išteklių vartojimą, įgyvendinimą;
7.2. dalyvauja formuojant šilumos ūkio plėtros politiką, užtikrinant efektyvų energijos ir energijos išteklių vartojimą pagal Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos nuostatas;
7.3. dalyvauja rengiant Nacionalinę šilumos ūkio plėtros programą, vykdo jos įgyvendinimo priežiūrą, koordinuoja vykdymą, atlieka stebėseną;
7.4. nagrinėja šalies šilumos ūkio sektoriaus plėtros prioritetus ir tikslus, dalyvauja rengiant jų plėtojimo strategiją ir programas;
7.5. dalyvauja sprendžiant šilumos ūkio sektoriaus pertvarkymo klausimus;
7.6. teikia savivaldybėms metodinę paramą, rengiant šilumos ūkio specialiuosius planus;
7.7. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų, reglamentuojančių šilumos ūkio sektoriaus veiklą, projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka jų derinimą su suinteresuotomis institucijomis, pastabų ir pasiūlymų dėl kitų institucijų pateiktų išvadoms gauti teisės aktų projektų teikimą;
7.8. teisės aktų nustatyta tvarka, pagal kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, nagrinėja šilumos vartotojų skundus, prašymus ir pareiškimus, rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas šilumos ūkio sektoriaus veiklos klausimais, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas institucijoms, įmonėms, organizacijoms ir ministerijos administracijos padaliniams, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.9. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant priemones, užtikrinančias patikimą ir stabilų šilumos energijos tiekimą esant ekstremaliai energetikos padėčiai ir likviduojant stichinių nelaimių ir avarijų padarinius, siekiant užtikrinti stabilų šilumos ūkio sektoriaus darbą;
7.10. rengia įgaliojimų tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių, priskirtų Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos kompetencijos sričiai, techninę būklę projektus;
7.11. pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais ir atsako už jose pateiktų duomenų teisingumą;
7.12. teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas šilumos ūkio įmonėms, ministerijos administracijos padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.13. dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat Europos Sąjungos institucijų darbo grupių ir komisijų darbe;
7.14. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais;
7.15. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.