Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2014 m. gruodžio 29 d.
įsakymu Nr. 1-324

 

ŠILUMOS ŪKIO IR ENERGIJOS EFEKTYVUMO SKYRIAUS
PATARĖJO PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 15.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų šilumos ūkio ir energijos efektyvumo didinimo politikos formavimo ir įgyvendinimo srityje užtikrinti, organizuoti teisės aktų ir normatyvinių, techninių bei kitų dokumentų rengimą, kad būtų užtikrintas tinkamas šilumos ūkio ir energijos efektyvumo teisinis reguliavimas. Pagal skyriaus kompetenciją, skyriaus patarėjo pareigybė taip pat reikalinga atlikti funkcijas, susijusias su pasirengimu įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą (toliau – Veiksmų programa), taip pat funkcijas reikalingas šiai Veiksmų programai administruoti, vertinti bei informuoti apie ją.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – energetikos srities šilumos ūkio plėtros ir energijos efektyvumo didinimo politikos įgyvendinimo srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės arba vadybos ir verslo administravimo krypties arba technologijos mokslų studijų srities elektros inžinerijos arba energetikos krypties;
6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių veiklą, taip pat būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
6.3. turėti 3 metų darbo patirtį energetikos srityje;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office  programiniu paketu;
6.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas.
6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja rengiant ir tikslinant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projektą;
7.2. dalyvauja rengiant ir tikslinant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo planą, koordinuoja jame nustatytų priemonių, užtikrinančių patikimą šalies ūkio ir šilumos vartotojų aprūpinimą šilumos energija bei efektyvų energijos ir energijos išteklių vartojimą, įgyvendinimą;
7.3. rengia Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų ir Energetikos ministerijos kompetencijai priskirtų strateginių ir programinių dokumentų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
7.4. rengia ir teikia siūlymus dėl Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano projekto rengimo ir tikslinimo, koordinuoja jo įgyvendinimą ir vykdo priežiūrą;
7.5. analizuoja ES valstybių narių ir kitų valstybių gerąją patirtį, įgyvendinant efektyvaus energijos ir energijos išteklių vartojimo politiką, teikia siūlymus dėl sėkmingų priemonių taikymo Lietuvoje;
7.6. pagal kompetenciją analizuoja ES teisės aktus, reglamentuojančius efektyvaus energijos ir energijos išteklių vartojimą, organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų derinimą su ES teise;
7.7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ES struktūrinių fondų lėšų planavimui ir investavimui reikalingus dokumentus šilumos ir efektyvaus energijos vartojimo sektoriuose: priemonių įgyvendinimo planus, projektų stebėsenos rodiklių aprašą, projektų atrankos kriterijus, projektų finansavimo sąlygas ar jų aprašus; vertina projektinius pasiūlymus, rengiant valstybės projektų, kuriuos siūloma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų, sąrašus; dalyvauja administruojant ir įgyvendinant Veiksmų programos prioritetų priemones, vykdant patikras vietose (pagal poreikį), vertinant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą bei informuojant ir komunikuojant apie Veiksmų programą;
7.8. teikia informaciją atsakingiems ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti Partnerystės sutartį, Veiksmų programą, stebėsenos rodiklius, atrankos kriterijus ir kitus su ES struktūrinių fondų lėšų planavimu susijusius dokumentus;
7.9. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų išvadoms gauti teisės aktų projektų;
7.10. teisės aktų nustatyta tvarka, pagal kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, nagrinėja institucijų, įmonių ir organizacijų bei asmenų skundus, prašymus ir pareiškimus, rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas institucijoms, įmonėms, organizacijoms ir ministerijos administracijos padaliniams, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.11. dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose energijos vartojimo efektyvumo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl svarstomų ES dokumentų skyriaus kompetencijos klausimais;
7.12. dalyvauja Energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų darbe;
7.13. palaiko tarnybinius ryšius ir bendradarbiauja su kitų ES valstybių ir ES institucijų atstovais, kitų šalių energetikos sektoriaus institucijomis ir organizacijomis skyriaus kompetencijos klausimais;
7.14. organizuoja taikomųjų mokslo tiriamųjų ir technologinės plėtros darbų rengimą bei programas, kurios padėtų užtikrinti efektyvų energijos ir energijos išteklių vartojimą;
7.15. organizuoja informacijos apie efektyvų energijos ir energijos išteklių vartojimą sklaidą;
7.16. sistemina ir analizuoja ekonominę-finansinę, ūkinę, normatyvinę, statistinę bei kitą informaciją skyriaus veiklos klausimais, dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su skyriaus veikla, siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą;
7.17. kuruoja valstybės įmonės Energetikos agentūros veiklą skyriaus kompetencijos klausimais;
7.18. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus;
7.19. pagal kompetenciją, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus struktūros tobulinimo, skyriaus nuostatų pakeitimo (papildymo), skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimo (papildymo), skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, kvalifikacijos kėlimo ir kitais klausimais;
7.20. pavaduoja skyriaus vedėją jo kasmetinių atostogų, tarnybinių komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais;
7.21. nesant skyriaus vedėjo, organizuoja ir užtikrina skyriaus darbą, paskirsto skyriaus valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja savalaikį jų įvykdymą.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.