Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2015 m. gegužės 12 d.
įsakymu Nr. 1-123


ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Atsinaujinančių energijos išteklių skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų atsinaujinančių energijos išteklių politikos srityje vykdymą, teisės aktams, kitiems normatyviniams, techniniams dokumentams, skyriaus kompetencijos klausimais rengti.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – atsinaujinančių energijos išteklių plėtros politikos įgyvendinimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities teisės, viešojo administravimo arba ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities;
6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių veiklą, taip pat būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
6.3. turėti darbo energetikos srityje patirties;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja rengiant ir tikslinant Nacionalinę energetikos strategiją ir Nacionalinę atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programą, analizuoja ir teikia pastabas savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų projektams;
7.2. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų;
7.3. teisės aktų nustatyta tvarka, pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pareiškimus, rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas ministerijos administracijos padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.4. dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat Europos Sąjungos institucijų darbo grupių ir komisijų darbe;
7.5. Nuolat atnaujina Energetikos ministerijos tinklapyje atsinaujinančių išteklių energijos skiltyje pateiktos informacijos aktualumą bei teikia siūlymus dėl tinklapio turinio.
7.6. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ar laikino nedarbingumo laikotarpiu;
7.7. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.