Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2017 m. liepos 25 d.
įsakymu Nr. 1-198ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS
APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Atsinaujinančių energijos išteklių skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 13.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti jam pavestų uždavinių ir funkcijų atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo energijos gamybai politikos įgyvendinimo srityje vykdymą, teisės aktams, normatyviniams aktams ir techniniams dokumentams skyriaus kompetencijos klausimais rengti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – atsinaujinančių energijos išteklių plėtros politikos formavimo ir įgyvendinimo – funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos, teritorijų planavimo, verslo ir vadybos ar viešojo administravimo krypties arba technologijos mokslų studijų srities, išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atsinaujinančių energijos išteklių sektoriaus veiklą; būti susipažinusiam su Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, gebėti jas taikyti praktiškai;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja rengiant ir tikslinant Nacionalinę energetikos strategiją, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytus strateginius ir planavimo dokumentus;
7.2. analizuoja iš atsinaujinančių išteklių pagamintos energijos rėmimo priemonių ir kainodaros įtaką šių šaltinių naudojimo plėtrai Europos Sąjungos šalyse;
7.3. rengia Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, gamybos ir vartojimo skatinimo, projektus;
7.4. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų;
7.5. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pareiškimus, rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas ministerijos administracijos padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.6. dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat Europos Sąjungos institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje;
7.7. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus;
7.8. pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ir laikino nedarbingumo laikotarpiu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

___________________