Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2014 m. vasario 14 d.
įsakymu Nr. 1-36
(pakeitimas:
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2014 m. kovo 20 d.
įsakymu Nr. 1-55;
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2016 m. vasario 25 d.
įsakymu Nr. 1-53)


TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLANAVIMO SKYRIAUS
VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Tarptautinio bendradarbiavimo ir planavimo skyriaus (toliau – skyrius) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga krizių ir ekstremaliųjų situacijų energetikos sektoriuje valdymui bei nacionalinio ir energetinio saugumo klausimams koordinuoti, taip pat užtikrinti kitų skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – krizių ir ekstremaliųjų situacijų energetikos sektoriuje valdymas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės, politikos mokslų, vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo principus, energetikos sektorių veiklą, nacionalinio ir energetinio saugumo klausimus, krizių ir ekstremaliųjų situacijų energetikos sektoriuje valdymą, būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;
6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“ ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos ,,SLAPTAI“ atitikmeniu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia Nacionalinio saugumo būklės ir plėtros ataskaitą pagal ministerijos kompetenciją;
7.2. koordinuoja grėsmių nacionaliniam saugumui energetikos srityje sąrašo sudarymą ir jų šalinimo bei mažinimo priemonių įgyvendinimo ataskaitos rengimą pagal ministerijos kompetenciją;
7.3 dalyvauja, rengiant kasmetines NATO krizių valdymo pratybas CMX, rengia jų ataskaitą pagal ministerijos kompetenciją; dalyvauja NATO Civilinio pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms planavimo komiteto (angl. CEPC) Pramoninių išteklių ir ryšių paslaugų grupės (angl. IRCSG) veikloje;
7.4. koordinuoja ir dalyvauja, rengiant ir tikslinant ministerijos Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir ministerijos Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą;
7.5. koordinuoja ir dalyvauja, nustatant ir peržiūrint energetikos sektoriaus valstybinės reikšmės objektų atitiktį Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų kriterijams;
7.6. teikia išvadas dėl teisės aktų projektų nacionalinio ir energetinio saugumo, energetikos sektoriaus valstybinės reikšmės objektų  apsaugos, krizių ir ekstremaliųjų situacijų energetikos sektoriuje, Nacionalinio saugumo strategijos, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos ir kitų tarpsektorinių strategijų klausimais;
7.7. pagal kompetenciją dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų komisijų, darbo grupių ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe.
7.8. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių mokslo, tyrimų ir švietimo institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, tarptautinėmis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis;
7.9. pagal priskirtas funkcijas teikia informaciją ir pastabas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių rengiamų dokumentų;
7.10. atsako už skyriaus bylų sutvarkymą ir perduoda jas archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;
7.11. laikinai vykdo kitų skyriaus darbuotojų funkcijas jų atostogų, laikino nedarbingumo ar tarnybinių komandiruočių laikotarpiu;
7.12. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.