Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2016 m. spalio 6 d.
įsakymu Nr. 1-269

 

VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – padėti didinti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija, ministerija) administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių ir (arba) ministerijos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos efektyvumą, įgyvendinti veiklos planus, programas, joms skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimo efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais, įvertinti ar sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka įstatymus, kitus norminius teisės aktus ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro (toliau – energetikos ministras) įsakymus, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai. Teikti objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituoto subjekto veiklos, vidaus kontrolės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose subjektuose.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – vidaus audito.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba teisės krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vidaus audito srityje;
6.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius ir finansinę, ūkinę viešųjų juridinių asmenų veiklą, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
6.4. žinoti nacionalinius audito standartus, atitinkančius tarptautinius vidaus audito standartus ir kitus vidaus auditą reglamentuojančius norminius teisės aktus;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
6.7. mokėti planuoti ir organizuoti savo veiklą; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tikrina ir vertina Energetikos ministerijoje bei jai pavaldžiuose ir (arba) ministerijos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse:
7.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą, siekdamas sistemingai ir visapusiškai įvertinti jų veiklą;
7.1.2. ar veikla atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, energetikos ministro įsakymus, kitus norminius teisės aktus;
7.1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, ar veikla atitinka jų tikslus ir uždavinius, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
7.1.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
7.1.5. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
7.1.6. turto apskaitą ir apsaugą;
7.1.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
7.1.8. analizuoja Energetikos ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo viešojo juridinio asmens vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;
7.1.9. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
7.2. rengia ir pateikia skyriaus vedėjui vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti Energetikos ministerijos, ministerijai pavaldžių ir (arba) ministerijos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;
7.3. pataria Energetikos ministerijos, ministerijai pavaldžių ir (arba) ministerijos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams vidaus kontrolės sistemos funkcionavimo klausimais;
7.4. vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito), siekdamas užtikrinti skyriaus pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą kokybiškai ir laiku;
7.5. pagal kompetenciją atlieka skyriui priskirtų bylų tvarkymą ir perduoda jas archyvui teisės aktų nustatyta tvarka, skyriaus vedėjo pavedimu rengia raštus;
7.6. vadovaujasi energetikos ministro patvirtinta vidaus audito metodika bei profesinės etikos taisyklėmis;
7.7. stebėtojo teisėmis dalyvauja ministerijos sudaromose darbo grupėse ar komisijose;
7.8. atlieka kitas įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, energetikos ministro ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio;
7.9. atlieka skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų, laikino nedarbingumo ir kitų neatvykimų į darbą atvejais.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

____________________