Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2016 m. spalio  6  d.
įsakymu Nr. 1-269

 

VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 16.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybės paskirtis – padėti didinti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija, ministerija) administraijos padalinių veiklos efektyvumą, įgyvendinti veiklos planus, programas, joms skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais, taip pat organizuoti, planuoti ir tobulinti skyriaus veiklą, užtikrinti kitų skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – vidaus audito.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės arba vadybos ir verslo administravimo krypties;
6.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius ir finansinę, ūkinę biudžetinių įstaigų veiklą, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
6.3. žinoti nacionalinius audito standartus, atitinkančius tarptautinius vidaus audito standartus ir kitus vidaus auditą reglamentuojančius norminius aktus;
6.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vidaus audito srityje, iš jų – ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį, atliekant vidaus auditus viešuosiuose juridiniuose asmenyse;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
6.7. mokėti planuoti ir organizuoti savo veiklą; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atsako už skyriaus veiklą ir savarankiškai organizuoja skyriaus darbą pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro (toliau – Energetikos ministras) patvirtintus skyriaus nuostatus;
7.2. atsižvelgiant į Energetikos ministerijos veiklos specifiką, parengia ir teikia energetikos ministrui tvirtinti Energetikos ministerijos vidaus audito metodiką;
7.3. planuoja skyriaus veiklą, sudaro strateginius ir metinius skyriaus veiklos planus, atsižvelgiant į atliktą Energetikos ministerijos, ministerijai pavaldžių ir (arba) ministerijos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų rizikos vertinimo analizę, juos raštu suderina su energetikos ministru;
7.4. atlieka vidaus audito poreikio įvertinimo analizę, pateikia ją energetikos ministrui suderinimui;
7.5. pagal suderintą su energetikos ministru skyriaus veiklos planą, organizuoja Energetikos ministerijos, ministerijai pavaldžių ir (arba) ministerijos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą, prižiūri skyriaus valstybės tarnautojų atliekamą vidaus auditą bei vertina jų tarnybinę veiklą;
7.6. tikrina vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, funkcijų paskirstymą bei jų vykdymą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
7.7. rengia ir teikia energetikos ministrui vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių ir (arba) ministerijos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;
7.8. užtikrina vidaus audito pažangos stebėjimą, siekdamas įsitikinti ar tinkamai įgyvendinami energetikos ministro bei ministerijos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovų sprendimai dėl vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų;
7.9. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja Energetikos ministeriją kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;
7.10. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis, kad būtų suteikta ir (ar) gauta informacija pagal kompetenciją;
7.11. teikia siūlymus dėl skyriaus veiklos ir struktūros tobulinimo, organizuoja skyriaus nuostatų pakeitimą (papildymą), vykdo skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, teikia siūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;
7.12. kasmet iki kovo 1 d. parengia ir pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir energetikos ministrui metinę skyriaus veiklos ataskaitą;
7.13. atlieka kitus įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nustatytus, su skyriaus veikla susijusius energetikos ministro nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus energetikos ministrui.

_____________________