Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2015 m. spalio 23 d.
įsakymu Nr. 1-240
(pakeitimas:
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2016 m. vasario 25 d.
įsakymu Nr. 1-51)


IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 
1.Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyriaus (toliau – skyrius) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2.Pareigybės lygis – A.
3.Pareigybės kategorija – 12.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

 
4.Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga branduolinės energetikos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srities teisės aktų projektams rengti ir šių teisės aktų įgyvendinimo priežiūrai vykdyti, dalyvauti sprendžiant techninius, finansinius ir teisinius klausimus, susijusius su saugaus Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimo užtikrinimu.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

 
5.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo.

IV SKYRIUS
 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 
6.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuos reikalavimus:
6.1.turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos arba statistikos krypties, arba socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
6.2.būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais branduolinės energetikos sektorių ir Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimą; būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
6.3.mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.4.mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.5.gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.6.atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“ ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos ,,SLAPTAI“ atitikmeniu.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 
7.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1.rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų;
7.2.koordinuoja Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą, rengia plano vykdymo ataskaitą;
7.3.pagal kompetenciją nagrinėja Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektų dokumentus, rengia ir teikia pasiūlymus dėl projektų dokumentacijos ir įgyvendinimo;
7.4.rengia ir sistemina informaciją apie Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo procesą, jo vykdymo eigą, teikia Europos Komisijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms ataskaitas apie eksploatavimo nutraukimo projektų įgyvendinimą;
7.5.pagal kompetenciją rengia informaciją, susijusią su Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo fondo veikla;
7.6.analizuoja ir kaupia informaciją apie kitų šalių patirtį ir rekomendacijas dėl atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimo, analizuoja galimybes pritaikyti šią patirtį Lietuvos sąlygomis;
7.7.pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat Europos Sąjungos institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje branduolinės energetikos klausimais;
7.8.atsako už skyriaus bylų sutvarkymą ir jų perdavimą archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;
7.9.pagal kompetenciją analizuoja ir atsako į Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei kitų asmenų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių pareiškimus ir skundus;
7.10.pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų laikino nedarbingumo, visų rūšių atostogų, komandiruočių ir kitų neatvykimų į darbą atvejais;
7.11.vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir skyriaus vedėjo pavaduotojo pavedimus.
 
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
 
8.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.