Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2014 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. 1-354

 

TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas – karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – rengti teisės aktų projektus, vertinti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) administracijos padalinių, kitų institucijų rengiamų teisės aktų projektų ir teisės aktų projektų, susijusių su 2014-2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos administravimu, vertinimu ir informavimu apie veiksmų programą energetikos srityje, atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, ES teisės aktams, kitiems teisės aktams ir juridinės technikos reikalavimams, teikti išvadas dėl jų, užtikrinti tinkamą Energetikos ministerijos atstovavimą teismuose.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisės.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą vienpakopį teisinį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
6.3. turėti patirties atstovaujant teismuose ir darbo patirtį ES struktūrinės paramos administravimo srityje;
6.4. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos viešosios teisės srities įstatymus, būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais energetikos ir atstovavimo teismuose srityje, mokėti nuosekliai orientuotis nacionalinėje ir kitose teisinėse sistemose, savarankiškai vertinti teisines problemas, puikiai orientuotis Lietuvos teisinėje sistemoje;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO“.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia teisės aktų projektus ir teikia teisines išvadas dėl Energetikos ministerijos administracijos padalinių ir kitų institucijų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų;
7.2. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, taip pat fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;
7.3. atstovauja Energetikos ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ar įmonėse, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose;
7.4. bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis sprendžiant bendrus skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus;
7.5. atstovauja Energetikos ministerijai teismuose, ikiteisminio ginčų nagrinėjimo ir teisėsaugos institucijose, rengia medžiagą;
7.6. analizuoja Europos Bendrijų teisminėse institucijose nagrinėjamas bylas ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Bendrijų teisminėse institucijose svarstomų bylų, siekiant, kad būtų atstovaujama Energetikos ministerijos pozicija Europos Bendrijų teisminėse institucijose ir jų priimti sprendimai būtų įgyvendinami Lietuvos Respublikoje;
7.7. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją dėl ES teisės pažeidimo ir/ar atsakymus Europos Komisijai dėl ES teisės pažeidimo, siekiant, kad Lietuvos Respublikos pozicija dėl ES teisės pažeidimo būtų teisiškai pagrįsta;
7.8. pagal kompetenciją kartu su kitais Energetikos ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos administravimui Energetikos ministerijoje būtinus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir išvadas juos derinant, nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų parengtus teisės aktų projektus, reglamentuojančius ES struktūrinės paramos administravimą;
7.9. vertina kitų Energetikos ministerijos administracijos padalinių rengiamus sutarčių 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos administravimo, vertinimo ir informavimo apie veiksmų programą klausimais projektus;
7.10. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;
7.11. dalyvauja Energetikos ministerijos kovos su korupcija įgyvendinimo ir tobulinimo darbo grupės veikloje ir kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais sprendžia klausimus, susijusius su korupcijos ir sukčiavimo prevencija;
7.12. tvirtina Energetikos ministerijos dokumentų ir Energetikos ministerijos archyve esančių dokumentų kopijas, užtikrindamas, kad tvirtinamų dokumentų kopijos atitinka originalą;
7.13. pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ir kitais laikino neatvykimo į darbą atvejais;
7.14. pagal kompetenciją vykdo ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAIS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.