• Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
  Tel. (8 5) 203 4407, Faks. (8 5) 203 4692, El. p. info@enmin.lt, Adresas: Gedimino pr. 38, Vilnius LT-01104
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Žygimantas Vaičiūnas
  Ministras
  Sandra Paulavičienė
  Lina Sabaitienė
  Egidijus Purlys
  Vidmantas Macevičius
  Liudmila Naruševičiūtė
  Ramūnas Dilba
  Aurelija Vernickaitė
  Rytis Kėvelaitis
 • Teisės skyrius
  Tel. (8 5) 203 4470, Faks. (8 5) 203 4692, El. p. info@enmin.lt, Adresas: Gedimino pr. 38, Vilnius LT-01104
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ramunė Mikalauskienė
  Dovilė Zajauskaitė
  Daiva Brazdžiuvienė
  Ramunė Žičkutė-Artamonova
  Brigita Paulikienė
  Aušra Siniuvienė

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos energetikos ministro
  2017 m. liepos 14 d.
  įsakymu Nr. 1-192

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS
  TEISĖS SKYRIAUS
  NUOSTATAI


  I. BENDROSIOS NUOSTATOS


  1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Teisės skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Teisės skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.
  2. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija, ministerija) Teisės skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro (toliau – energetikos ministras) įsakymais, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:
  4.1. užtikrinti efektyvų ir kokybišką teisėkūros procesą Energetikos ministerijoje;
  4.2. užtikrinti Energetikos ministerijos ir Energetikos ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų rengiamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams bei juridinės technikos reikalavimams;
  4.3. pagal kompetenciją atstovauti Energetikos ministerijai teismuose, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kituose juridiniuose asmenyse;
  4.4. pagal kompetenciją rengti ir vertinti Energetikos ministerijos administracijos padalinių rengiamus sutarčių, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
  4.5. užtikrinti visų Energetikos ministerijos viešųjų pirkimų, taip pat viešųjų pirkimų, susijusių su 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimu, organizavimą ir vykdymą viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų ir Energetikos ministerijos vidaus teisės aktų nustatyta tvarka‘
  4.6. užtikrinti Energetikos ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir dokumentų atitiktį lietuvių kalbos reikalavimams.
  5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  5.1. savarankiškai arba su kitais Energetikos ministerijos administracijos padaliniais rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka juos derina su suinteresuotomis institucijomis, vertina ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų;
  5.2. nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimų medžiagą, teikia pastabas, išvadas ir pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų projektų, susijusių su Energetikos ministerijos valdymo sritimi;
  5.3. vertina Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose ir kituose Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizuojamuose pasitarimuose pareikštas pastabas bei pasiūlymus dėl Energetikos ministerijos pateiktų teisės aktų projektų ir teikia pasiūlymus rengėjams dėl atitinkamo teisės aktų projektų patikslinimo;
  5.4. užtikrina Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, nagrinėja ir atsako į valstybės institucijų ir įstaigų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais;
  5.5. rengia Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui išvadas dėl teisės aktų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai pagal Energetikos ministerijos kompetenciją, teikia pasiūlymus kitiems Energetikos ministerijos administracijos padaliniams dėl tokių išvadų pateikimo Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui;
  5.6. pagal kompetenciją atstovauja Energetikos ministerijai teismuose, taip pat atstovauja Energetikos ministerijos interesams valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kituose juridiniuose asmenyse;
  5.7. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų darbe;
  5.8. pagal kompetenciją teikia konsultacijas Energetikos ministerijos vadovybei, Energetikos ministerijos administracijos padalinių bei Energetikos ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai);
  5.9. dalyvauja rengiant Lietuvos poziciją dėl ES teisės pažeidimo ir (ar) atsakymus Europos Komisijai dėl ES dokumentų, susijusių su Konsoliduotos Europos Bendrijų steigimo sutarties 226–228 straipsniuose nustatytos valstybės narės pareigų pagal ES teisę neįvykdymo;
  5.10. pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintą ministerijos viešųjų pirkimų planą, vykdo ministerijos viešuosius pirkimus, išskyrus pirkimus, kuriuos atlieka ministerijos Viešųjų pirkimų komisija;
  5.11. analizuoja ir vertina kitų ministerijos administracijos padalinių teikiamų viešųjų pirkimų, dokumentų projektų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams;
  5.12. su kitais ministerijos administracijos padaliniais vertina ir teikia pastabas dėl parengtų teisės aktų projektų 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos administravimo klausimais;
  5.13. vertina kitų ministerijos administracijos padalinių rengiamus sutarčių 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos administravimo klausimais projektus;
  5.14. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, susijusius su 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos administravimu;
  5.15. dalyvauja Energetikos ministerijos kovos su korupcija įgyvendinimo ir tobulinimo darbo grupės veikloje ir kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais sprendžia klausimus, susijusius su korupcijos ir sukčiavimo prevencija bei pažeidimų administravimu Energetikos ministerijoje;
  5.16. vertina Energetikos ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir dokumentų atitiktį lietuvių kalbos reikalavimams;
  5.17. konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus lietuvių kalbos vartojimo klausimais.
  5.18. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko skyriaus dokumentų bylas bei perduoda jas saugoti Energetikos ministerijos archyvui;
  5.19. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:
  6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių ir Energetikos ministerijai pavaldžių  įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, dokumentus ir informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;
  6.2. pagal kompetenciją, ministerijos vadovybės pavedimu, atstovauti Energetikos ministerijai teismuose, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kituose juridiniuose asmenyse, taip pat ES institucijose;
  6.3. pagal kompetenciją inicijuoti teisės aktų kūrimą, teikti siūlymus ministerijos vadovybei dėl galiojančio teisinio reguliavimo tobulinimo;
  6.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  7. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministerijos kancleriui.
  8. Skyriaus vedėjas:
  8.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;
  8.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  8.3. atsiskaito už skyriaus veiklą;
  8.4. nustatyta tvarka atstovauja skyriui ir pagal kompetenciją Energetikos ministerijai teismuose ir kituose juridiniuose asmenyse;
  8.5. teikia ministerijos kancleriui siūlymus skyriaus kompetencijos ir skyriaus darbo organizavimo klausimais, taip pat skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, tarnybinės veiklos vertinimo, kvalifikacijos kėlimo, socialinių garantijų įgyvendinimo ir kitais klausimais;
  8.6. vykdo kitas pareigybės aprašyme ir teisės aktuose nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

  _______________________

   

 • Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyrius
  Tel. (8 5) 203 4684, Faks. (8 5) 203 4692, El. p. info@enmin.lt, Adresas: Gedimino pr. 38, Vilnius LT-01104
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Asta Žalnieriūtė
  Patricija Ceiko
  (8 5) 203 4684  (2) (8 5) 203 4684  (2)
  914
  Renatas Šumskis
  (8 5) 203 4684  (4) (8 5) 203 4684  (4)
  915
  Ieva Lukošiūtė
  (8 5) 203 4684  (3) (8 5) 203 4684  (3)
  914
  Inga Jakubėnaitė

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos energetikos ministro
  2015 m. spalio 23 d.
  įsakymu Nr. 1-240

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS
  IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO SKYRIAUS NUOSTATAI


  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.
  2. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) skyrius yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro (toliau – energetikos ministras) įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

  II SKYRIUS
  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:
  4.1. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką branduolinės energetikos srityje;
  4.2. užtikrinti saugų Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE) eksploatavimo nutraukimą;
  4.3. dalyvauti rengiant ir tobulinant branduolinės energetikos srities teisinį reglamentavimą, organizuoti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų derinimą su Europos Sąjungos teise;
  4.4. užtikrinti Lietuvos įsipareigojimų Europos Sąjungai įgyvendinimą, užtikrinti tarptautinių konvencijų ir branduolinės energetikos sutarčių sąlygų vykdymą.
  5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  5.1. koordinuoja Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimą, pagal kompetenciją derasi su Europos Komisija dėl jo finansavimo;
  5.2. rengia Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinį veiklos planą ir kontroliuoja jo įgyvendinimą;
  5.3. dalyvauja Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo veikloje;
  5.4. bendradarbiauja su Europos Komisija Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo įgyvendinimo ir finansavimo klausimais;
  5.5. pagal kompetenciją vykdo Ignalinos programos koordinuojančiai institucijai ir priežiūros institucijai priskirtas funkcijas;
  5.6. pagal kompetenciją vykdo ministerijai priskirtas su  valstybės įmonės Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo valdymu, lėšų skyrimu, naudojimu ir administravimu susijusias funkcijas, koordinuoja fondo administratorių veiklą ir atlieka jos priežiūrą;
  5.7. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Tarptautine atominės energijos agentūra (toliau - TATENA) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, koordinuoja TATENA techninio bendradarbiavimo projektų vykdymą;
  5.8 pagal kompetenciją dalyvauja dvišalio ir daugiašalio tarptautinio bendradarbiavimo iniciatyvose branduolinės energetikos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityse;
  5.9. kontroliuoja valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros veiklos programos vykdymą, kartu su agentūra užtikrina radioaktyvių atliekų tvarkymo srities teisės projektų rengimą, radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir laidojimą;
  5.10. nustatyta tvarka rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl branduolinių objektų statybos arba jų eksploatavimo nutraukimo;
  5.11. pagal kompetenciją vykdo ministerijai, įgyvendinančiai savininko teises ir pareigas, priskirtas funkcijas šiuose juridiniuose asmenyse: VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra, VĮ Ignalinos atominė elektrinė;
  5.12. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka juos derina su suinteresuotomis institucijomis, vertina ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų;
  5.13. pagal kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, dalyvauja formuojant ir rengiant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos branduolinės energetikos sektoriaus klausimais;
  5.14. analizuoja kitų šalių patirtį atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimo klausimais, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo klausimais, analizuoja galimybes pritaikyti šią patirtį Lietuvos sąlygomis;
  5.15. analizuoja ir atsako į Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei kitų asmenų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių pareiškimus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais.
  5.16. skyrius vykdo ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas branduolinės energetikos srityje bei energetikos ministro, ministerijos kanclerio ar viceministro (toliau – ministerijos vadovybė) pavedimus.

  III SKYRIUS
  SKYRIAUS TEISĖS

  6. Skyrius, įgyvendinamas jam pavestas užduotis, turi teisę:
  6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių juridinių asmenų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, dokumentus ir informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;
  6.2. pagal kompetenciją, ministerijos vadovybės pavedimu atstovauti ministerijai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat Europos Sąjungos institucijose;
  6.3. pagal kompetenciją inicijuoti teisės aktų kūrimą, teikti siūlymus ministerijos vadovybei dėl galiojančio teisinio reguliavimo tobulinimo;
  6.4. tikrinti, kaip įmonės, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, vykdo ministerijos pavedimus, kurių rengėjai yra skyriaus valstybės tarnautojai;
  6.5. pavestoms užduotims atlikti, joms techniškai ir ekonomiškai pagrįsti nustatyta tvarka pasitelkti mokslo, projektavimo ir kitas organizacijas bei reikalingus ekspertus ir specialistus;
  6.6. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV SKYRIUS
  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  7. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus pagal energetikos ministro nustatytą administravimo sritį skyrių kuruojančiam ministerijos viceministrui.
  8. Skyriaus vedėjas:
  8.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;
  8.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  8.3. atsiskaito už skyriaus veiklą;
  8.4. nustatyta tvarka atstovauja skyriui;
  8.5. teikia energetikos ministrui ir ministerijos viceministrui siūlymus skyriaus kompetencijos klausimais ir skyriaus darbo organizavimo klausimais, taip pat skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, tarnybinės veiklos vertinimo, socialinių garantijų įgyvendinimo ir kitais klausimais;
  8.6. vykdo kitas pareigybės aprašyme ir teisės aktuose nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.
  9. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo skyriaus vedėjo pavaduotojas.


  ____________________________

   

 • Vidaus audito skyrius
  Tel. (8 5) 203 4456, Faks. (8 5) 203 4692, El. p. info@enmin.lt, Adresas: Gedimino pr. 38, Vilnius LT-01104
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Lina Šmočiukienė

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos energetikos ministro
  2016 m. spalio 6 d.
  įsakymu Nr. 1-269

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS
  VIDAUS AUDITO SKYRIAUS NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Vidaus audito skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Vidaus audito skyriaus (toliau– skyrius) uždavinius ir funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.
  2. Skyriaus paskirtis – atlikti nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija, ministerija) ir jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos gerinimą. Skyrius veikia kaip centralizuotas vidaus audito skyrius.
  3. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Lietuvos Respublikos energetikos ministrui (toliau – energetikos ministras).
  4. Skyrius yra nepriklausomas nuo vertinamos Energetikos ministerijos veiklos, jos atliekamų vidaus kontrolės procedūrų ir nėra už jas atsakingas.
  5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, ir šiais nuostatais.
  6. Skyriaus vedėjo – valstybės tarnautojo, taip pat vidaus auditorių – valstybės tarnautojų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme.

  II. SKYRIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  7. Skyriaus tikslai – padėti didinti Energetikos ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos efektyvumą, įgyvendinti strateginį ir kitus veiklos planus, programas ir procedūras.
  8. Skyriaus uždaviniai:
  8.1. tikrinti ir vertinti, ar audituojamoje Energetikos ministerijoje, jai pavaldžiuose ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, jų vietinių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;
  8.2. teikti energetikos ministrui, Energetikos mnisterijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituoto viešojo juridinio asmens veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose Energetikos ministerijos administracijos padaliniuose, jai pavaldžiuose ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.
  9. Įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:
  9.1. tikrina ir vertina Energetikos ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:
  9.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą, siekiant sistemingai ir visapusiškai įvertinti jų veiklą;
  9.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
  9.1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
  9.1.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
  9.1.5. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
  9.1.6. turto apskaitą ir apsaugą;
  9.1.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
  9.2. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti Energetikos ministerijos ir jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;
  9.3. analizuoja Energetikos ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas ir siūlo viešojo juridinio asmens vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;
  9.4. ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus vertina, kaip vidaus kontrolė veikia Energetikos ministerijoje bei jai pavaldžiuose ir (arba) valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse;
  9.5. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
  9.6. vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito), siekiant užtikinti pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą kokybiškai ir laiku;
  9.7. rengia metinę skyriaus veiklos ataskaitą;
  9.8. organizuoja ir tvarko skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;
  9.9. atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, energetikos ministro pavedimus, kad būtų pasiekti strateginiai Energetikos ministerijos tikslai.
  10. Skyrius įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas, palaikydamas glaudžius ryšius su kitais Energetikos ministerijos administracijos padaliniais, ministerijai pavaldžiais ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtais viešaisiais juridiniais asmenimis, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  11. Skyrius turi teisę:
  11.1. vadovaudamasis norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, pasirinkti vidaus audito mastą, tikslus ir taikomų vidaus audito procedūrų pobūdį;
  11.2. atlikti kontrolinius matavimus, turto inventorizavimą, kitaip tikrinti audituojamų Energetikos ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų turtą, taip pat imtis kitų būtinų veiksmų;
  11.3. naudotis Energetikos ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų sukaupta informacija, kuri būtina vidaus auditui atlikti;
  11.4. be atskiro energetikos ministro, Energetikos ministerijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovų nurodymo gauti iš visų padalinių visą vidaus auditui atlikti reikiamą informaciją ir dokumentų kopijas;
  11.5. tikrinti audituojamų Energetikos ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų finansinius ir kitus veiklos dokumentus, turtą, kurį jie valdo, naudoja arba juo disponuoja;
  11.6. gauti audituojamų Energetikos ministerijos administracijos padalinių, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovų, valstybės tarnautojų ir (arba) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, paaiškinimus raštu ir žodžiu;
  11.7. gavęs energetikos ministro sutikimą (kai audituojamas Energetikos ministerijai pavaldus arba jos valdymo sričiai priskirtas viešasis juridinis asmuo – šio viešojo juridinio asmens vadovo sutikimą), pasitelkti kitų Energetikos ministerijos administracijos padalinių, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų padalinių atitinkamų sričių valstybės tarnautojus arba darbuotojus specifinių sričių vidaus auditui atlikti;
  11.8. dalyvauti mokymuose ir kelti savo kvalifikaciją;
  11.9. reikalauti, kad audituojamų Energetikos ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovai sudarytų sąlygas atlikti vidaus auditą;
  11.10. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  12. Skyriui vadovauja ir vadovaudamasis šiais nuostatais jo veiklą savarankiškai organizuoja skyriaus vedėjas, kuris tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas energetikos ministrui.
  13. Skyriaus vedėjas atsako už šiais nuostatais skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymo organizavimą.
  14. Skyriaus vedėjas, be Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatytų pagrindinių funkcijų, vadovaudamasis vidaus audito nepriklausomumo principu:
  14.1. organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus energetikos ministrui;
  14.2. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja Energetikos ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;
  14.3. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;
  14.4. stebėtojo teisėmis dalyvauja Energetikos ministerijos organizuojamuose pasitarimuose, sudaromose darbo grupėse ar komisijose;
  14.5. rengia skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus ir teikia juos energetikos ministrui tvirtinti;
  14.6. pagal suderintą su energetikos ministru skyriaus veiklos planą organizuoja Energetikos ministerijos administracijos padalinių, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą;
  14.7. teikia energetikos ministrui pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;
  14.8. prižiūri skyriaus valstybės tarnautojų atliekamą vidaus auditą ir įvertina jų darbo dokumentų ir vidaus audito ataskaitos kokybę, norminių teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą.
  15. Skyriaus vedėjas kasmet, iki kovo 1 d., parengia ir pateikia energetikos ministrui ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai metinę skyriaus veiklos ataskaitą.
  16. Skyriaus valstybės tarnautojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų vykdymą.
  17. Skyriaus vedėjo ir valstybės tarnautojų kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, kiti norminiai teisės aktai, taip pat pareigybių aprašymai.
  18. Skyriaus valstybės tarnautojų profesinio elgesio principus ir normas, kuriomis jie turi vadovautis įgyvendindami savo teises, atlikdami teisės aktuose nustatytas pareigas ir funkcijas, nustato energetikos ministro patvirtintos vidaus auditorių profesinės etikos taisyklės.

  ––––––––––––––––

 • Europos Sąjungos paramos skyrius
  Tel. (8 5) 203 4679, Faks. (8 5) 203 4692, El. p. info@enmin.lt, Adresas: Gedimino pr. 38, Vilnius LT-01104
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Violeta Greičiuvienė
  Laura Pušinskaitė
  Vida Baltmiškytė
  Renata Ambrazevičienė
  Ineta Blakunovaitė
  Reda Lichadziauskienė
  Žydrė Vasiliauskienė
  Lina Žongolavičiūtė

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos energetikos ministro
  2015 m. sausio 8 d.
  įsakymu Nr. 1-2

  LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS
  EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS
  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.
  2. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija, ministerija) Europos Sąjungos paramos skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro (toliau – energetikos ministras) įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:
  4.1. pagal kompetenciją organizuoti Energetikos ministerijai priskirtų administruoti Europos Sąjungos fondų ir (ar) valstybės biudžeto lėšų (toliau – Struktūrinė parama) naudojimo reikalavimams nustatyti reikiamų programinių ir kitų dokumentų rengimą ir prireikus jų keitimą;
  4.2. organizuoti Energetikos ministerijos kompetencijai priskirtos Struktūrinės paramos įgyvendinimo planavimą, administravimą ir priežiūrą;
  4.3. vykdyti iš Europos Sąjungos (toliau – ES) techninės paramos finansuojamą veiklą, administruoti Energetikos ministerijos kompetencijai priskirtas ES techninės paramos lėšas; 
  4.4. organizuoti komunikacijos ir informavimo apie Struktūrinę paramą veiksmus, atlikti struktūrinės paramos vertinimą; 
  4.5. administruoti pažeidimus ir dalyvauti administruojant grąžintinas paramos lėšas, išmokėtas ir (arba) panaudotas pažeidžiant ES ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;
  4.6. bendradarbiauti su kitais Energetikos ministerijos administracijos padaliniais, įgyvendinant ES struktūrinės paramos administravimo politiką Energetikos ministerijos kompetencijai priskirtose srityse, atlikti šios veiklos priežiūrą.
  5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  5.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Struktūrinės paramos programinių dokumentų ir teisės aktų, susijusių su Struktūrinės paramos administravimu, projektus, prireikus inicijuoja šių dokumentų pakeitimus, rengia pasiūlymus, susijusius su Struktūrinės paramos įgyvendinimu ir Struktūrinės paramos paskirstymu;
  5.2. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja Energetikos ministerijos administracijos padalinių veiksmus, skirtus užtikrinti tinkamą Energetikos ministerijos kompetencijai priskirtos Struktūrinės paramos administravimą;
  5.3. dalyvauja rengiant Struktūrinės paramos lėšų valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą bei kitus administravimo dokumentus, Energetikos ministerijos kaip tarpinės institucijos bei ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos vidaus procedūrų aprašų (taisyklių, tvarkos aprašų, darbo reglamentų ir pan.), reikalingų efektyviam ir skaidriam Energetikos ministerijos valdomos Struktūrinės paramos panaudojimui užtikrinti, projektus;
  5.4. pagal kompetenciją teikia siūlymus Energetikos ministerijos kompetencijai priskirtos Struktūrinės paramos lėšų valdymo ir kontrolės sistemos veikimo tobulinimui; 
  5.5. organizuoja Energetikos ministerijai priskirtų 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) priemonių įgyvendinimo planų rengimą ir tvirtinimą, rengia Struktūrinės paramos panaudojimo prognozes, rengia pasiūlymus dėl Struktūrinės paramos poreikio einamiesiems ir ateinantiesiems metams vadovaujančiajai, tvirtinančiajai ir mokėjimo institucijoms, pagal kompetenciją atlieka dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;
  5.6. bendradarbiaudamas su kitais Energetikos ministerijos administracijos padaliniais, rengia kvietimo teikti paraiškas dokumentaciją: projektų finansavimo sąlygų aprašus, metodinius vertinimo nurodymus, dokumentų formas ir jų pildymo instrukcijas, derina šiuos dokumentus su kitomis institucijomis;
  5.7. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant valstybės projektus, sudarant ir tvirtinant šių projektų sąrašus; pagal kompetenciją dalyvauja planuojant didelės apimties projektus, sudarant ir tvirtinant šių projektų sąrašą bei teikia atitinkamą informaciją Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kitoms institucijoms;
  5.8. rengia energetikos ministro sprendimų dėl projektų finansavimo iš Struktūrinės paramos projektus; teikia informaciją apie energetikos ministro priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo kitoms institucijoms;
  5.9. dalyvauja sudarant (jei trišalė sutartis), rengiant ir keičiant finansavimo sutartis (toliau – Sutartis) su Struktūrinės paramos gavėjais arba keisti Sutartis įgalioja LVPA/VIPA, pagal kompetenciją atlieka Sutarčių nuostatų įgyvendinimo priežiūrą;
  5.10. inicijuoja finansavimo sutarčių su projektų, apimančių finansines priemones, vykdytojais (toliau – Finansavimo sutartis) sudarymą, dalyvauja rengiant ir keičiant Finansavimo sutartis, pagal kompetenciją atlieka Finansavimo sutarčių nuostatų įgyvendinimo priežiūrą;
  5.11. teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl veiksmų, užtikrinančių reikiamą ES fondų lėšų panaudojimo spartą, pagal kompetenciją užtikrina, kad ES fondų lėšos nebūtų prarastos dėl automatinio įsipareigojimų panaikinimo principo taikymo;
  5.12. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant Struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą, pagal kompetenciją registruoja sistemoje teikiamą informaciją apie atliekamus veiksmus;
  5.13. nagrinėjant pareiškėjų skundus dėl įgyvendinančiosios institucijos veiksmų arba neveikimo, bei priimtų sprendimų.
  5.14. dalyvauja Priežiūros komitetų, Stebėsenos komiteto, veiksmų programos valdymo komiteto veikloje, kitų komitetų, komisijų ir darbo grupių, skirtų užtikrinti tinkamą Struktūrinės paramos administravimą, darbe; pagal kompetenciją rengia šių komitetų, komisijų ir darbo grupių posėdžių medžiagą bei teikia pasiūlymus Energetikos ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais, vertina kitų institucijų pateiktą medžiagą ir pasiūlymus;
  5.15. analizuoja Struktūrinės paramos panaudojimą reglamentuojančius ES teisės aktus ir jų projektus, dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas, svarstomas ES Tarybos darbo grupėse ir komitetuose, ES Tarybos nuolatinių atstovų komitete (COREPER), ES Taryboje ir ES Vadovų taryboje. Taip pat pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Komisijos komitetuose nagrinėjamų klausimų;
  5.16. pagal nustatytas formas rengia Struktūrinės paramos įgyvendinimo ataskaitas pagal Energetikos ministerijai priskirtas Struktūrinės paramos programų priemones, organizuoja šių ataskaitų teikimą atsakingoms institucijoms ir pagal kompetenciją užtikrina, kad visa jose pateikta informacija ir skaičiavimai būtų teisingi (prireikus rengia papildomas ataskaitas), taip pat gauna informaciją iš kitų Energetikos ministerijos administracinių padalinių apie finansuojamų projektų vykdymo eigą, kaupia, apdoroja ir teikia Energetikos ministerijos vadovybei, kitoms valstybės įgaliotoms institucijoms informaciją apie struktūrinę paramą, , rezultatus ir kt.;
  5.17. tikrina paraiškas asignavimų valdytojui ir jas teikia Energetikos ministerijos Finansų ir apskaitos skyriui tvirtinti ir apmokėti iš Energetikos ministerijai patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų;
  5.18. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Struktūrinės paramos fondų lėšų panaudojimo vertinimo planą, organizuoja Energetikos ministerijos kompetencijai priskirtų Veiksmų programos priemonių įgyvendinimo vertinimą, nagrinėja rekomendacijas dėl Veiksmų programos priemonių vertinimo, stebi jų įgyvendinimą;
  5.19. pagal kompetenciją dalyvauja, rengiant Struktūrinės paramos ES fondų investicijų komunikacijos strategiją ir metinius  komunikacijos planus, teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl informavimo ir komunikavimo apie Struktūrinę paramą metiniams komunikacijos priemonių planams parengti ir informaciją apie atliktą informavimo ir viešinimo veiklą;
  5.20. organizuoja informacinius renginius galimiems pareiškėjams, ketinantiems gauti Struktūrinę paramą pagal Energetikos ministerijos administruojamas priemones, pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją institucijoms ir įstaigoms, Stebėsenos komitetui,  regionų plėtros taryboms, pareiškėjams ir projektų vykdytojams;
  5.21. dalyvauja išmokėtų ir (arba) panaudotų, pažeidžiant ES ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktus, paramos lėšų grąžinimo procese;
  5.22. koordinuoja Energetikos ministerijai priskirtų ES techninės paramos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą; administruoja Energetikos ministerijai skiriamas ES techninės paramos lėšas, planuoja ES techninės paramos lėšų poreikį, rengia susitikimus vadovaujančiajai institucijai gauti ES techninę paramą, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Techninės paramos administravimo taisyklių projektą, jų detalizuojamuosius dokumentus bei teikia pasiūlymus dėl jų keitimo atsakingoms institucijoms; dalyvauja atliekant ES techninės paramos apskaitą; dalyvauja planuojant administracinių gebėjimų, būtinų ES struktūrinės paramos administravimui, stiprinimo veiklą ir organizuojant jos įgyvendinimą, siekdamas užtikrinti tikslingą Energetikos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, įgyvendinančių veiksmų programą, kvalifikacijos kėlimą;
   5.23 dalyvauja užtikrinant vadovaujančiosios institucijos pavestų užduočių atlikimą, įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus reikalavimus ir teikiamas rekomendacijas dėl pavestų užduočių atlikimo ir tarpinės institucijos vidaus sistemos tobulinimo;
  5.24. pagal kompetenciją saugo visus gaunamus ir rengiamus dokumentus, susijusius su Struktūrinės paramos administravimu, užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;
  5.25. pagal kompetenciją sudaro sąlygas Europos Komisijai ir Europos Audito Rūmų, kitų kontroliuojančių institucijų atstovams atlikti patikrinimus;
  5.26. dalyvauja rengiant Energetikos ministerijos strateginį veiklos planą, rengia skyriui priskirtų programų strateginius veiklos planus, organizuoja šiuose planuose nustatytų priemonių įgyvendinimą, rengia ir teikia Energetikos ministerijos vadovybei atitinkamas ataskaitas;
  5.27. pagal kompetenciją bendradarbiauja su suinteresuotomis Lietuvos Respublikos, ES ir užsienio valstybių institucijomis, teikia joms reikalingą informaciją;
  5.28. Energetikos ministerijos vadovybės pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Energetikos ministeriją struktūrinės paramos klausimais, dalyvauja tarptautinėse konferencijose, seminaruose, forumuose ir kituose renginiuose struktūrinės paramos klausimais;
  5.29. Energetikos ministerijos vadovybei teikia informaciją apie skyriaus darbą;
  5.30. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Energetikos ministerijos vadovybės pavedimus.

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:
  6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių juridinių asmenų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, dokumentus ir informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;
  6.2. nuolat gauti iš ministerijos programų vadovų ir įstaigų prie ministerijos vadovų informaciją vykdomų programų klausimais;
  6.3. ministerijos vadovybės pavedimu, atstovauti ministerijai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat ES institucijose, tarptautinėse vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose;
  6.4. pagal kompetenciją inicijuoti teisės aktų kūrimą, teikti siūlymus ministerijos vadovybei dėl galiojančio teisinio reguliavimo tobulinimo;
  6.5. pavestoms užduotims atlikti, joms techniškai ir ekonomiškai pagrįsti, nustatyta tvarka pasitelkti mokslo, projektavimo ir kitas organizacijas, reikalingus ekspertus ir specialistus;
  6.6. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  7. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas pagal energetikos ministro nustatytą administravimo sritį skyrių kuruojančiam viceministrui.
  8. Skyriaus vedėjas:
  8.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;
  8.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  8.3. atsiskaito už skyriaus veiklą;
  8.4. nustatyta tvarka atstovauja skyriui;
  8.5. teikia ministerijos kancleriui ir pagal energetikos ministro nustatytą administravimo sritį skyrių kuruojančiam viceministrui siūlymus skyriaus kompetencijos ir skyriaus darbo organizavimo klausimais, taip pat skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, tarnybinės veiklos vertinimo, kvalifikacijos kėlimo, socialinių garantijų įgyvendinimo ir kitais klausimais;
  8.6. vykdo kitas pareigybės aprašyme ir teisės aktuose nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.
  9. Laikinai nesant skyriaus vedėjo jo funkcijas atlieka kitas energetikos ministro paskirtas skyriaus valstybės tarnautojas.

   

 • Administravimo ir bendrųjų reikalų skyrius
  Tel. (8 5) 203 4830, Faks. (8 5) 203 4692, El. p. info@enmin.lt, Adresas: Gedimino pr. 38, Vilnius LT-01104
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Snieguolė Kanapickaitė
  Renata Adomaitytė-Šliogerienė
  Inga Štrofienė
  (8 5) 203 4830  (4) (8 5) 203 4830  (4)
  701
  Arūnas Tepelys
  (8 5) 203 4830  (9) (8 5) 203 4830  (9)
  920
  Edvinas Federas
  (8 5) 203 4830  (8) (8 5) 203 4830  (8)
  920
  Andrius Jovaiša
  (8 5) 203 4830  (3) (8 5) 203 4830  (3)
  913
  Alfonsas Martinkėnas
  Rūta Gajevskienė
  Valdas Zibalas
  (8 5) 203 4830  (11) (8 5) 203 4830  (11)
  014
  Alina Grigalaitienė
  Ona Bankauskienė

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos energetikos ministro
  2018 m. liepos 20 d.
  įsakymu Nr. 1-208


  LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS ADMINISTRAVIMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS
  NUOSTATAI


  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS


  1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Administravimo ir bendrųjų reikalų skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Administravimo ir bendrųjų reikalų skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir veiklos organizavimo tvarką.
  2. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) Administravimo ir bendrųjų reikalų skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

  II SKYRIUS
  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus uždaviniai:
  4.1. padėti Lietuvos Respublikos energetikos ministrui arba teisės aktų nustatytais atvejais jo įgaliotam asmeniui (toliau – energetikos ministras), formuoti ministerijos žmogiškųjų išteklių valdymo ir plėtros politiką ir ją įgyvendinti; padėti valdyti ministerijos žmogiškuosius išteklius bei formuoti įstaigos organizacinę kultūrą;
  4.2. užtikrinti valstybės tarnybos, darbo teisės, asmens duomenų apsaugos, viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje bei lygių galimybių politikos įgyvendinimą ministerijoje, pagal kompetencija rengti teisės aktų projektus užtikrinančius jų įgyvendinimą;
  4.3. užtikrinti ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – personalas) bendrųjų, profesinių ir lyderystės kompetencijų tobulinimą, atsižvelgiant į ministerijai nustatytus strateginius tikslus bei uždavinius;
  4.4. teisės aktų nustatyta tvarka, administruoti įslaptintus dokumentus, organizuoti leidimų dirbti su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija išdavimą ministerijos personalui;
  4.5. užtikrinti tinkamą dokumentų valdymą ministerijoje Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
   4.6. užtikrinti asmenų aptarnavimą ministerijoje „vieno langelio“ principu;
  4.7. formuoti informacinių technologijų naudojimo ir vystymo ministerijoje politiką bei organizuoti jos įgyvendinimą, organizuoja asmens duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi ministerijoje;
  4.8. užtikrinti ministerijos duomenų bazių ir informacinių sistemų plėtrą;
  4.9. užtikrinti tinkamas ir saugias darbo sąlygas ministerijos personalui;
  4.10. užtikrinti tinkamą ministerijos ūkinių ir kitų išlaidų planavimą ir vykdymą;
  4.11. užtikrinti tinkamą ministerijos autotransporto eksploatavimo priežiūrą;
  4.12. rūpintis ministerijos naudojamų patalpų eksploatacija ir priežiūra;
  4.13. užtikrinti savalaikę, teisingą ir prieinamą vidinę ir išorinę komunikaciją;
  4.14. užtikrinti tinkamą ministerijos dokumentų, informacinių technologijų, materialinių vertybių, komunikacijos ir personalo, susijusių su 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos administravimu, vertinimu ir informavimu apie ją, valdymą.
  5. Skyrius vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  5.1. žmogiškųjų išteklių valdymo srityje:
  5.1.1. atsižvelgiant į ministerijos strateginius tikslus ir uždavinius teikia energetikos ministrui siūlymus dėl ministerijos žmogiškųjų išteklių planavimo – atlieka ministerijos personalo sudėties analizę, teikia energetikos ministrui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio bei efektyvaus jo panaudojimo;
  5.1.2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos personalo ir ministerijos administravimo sričiai priskirtų įstaigų bei valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, vadovų atrankos politiką, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja teisės aktų projektų dėl jų tarnybos ar darbo santykių pradžios, pasikeitimo ar pabaigos rengimą;
  5.1.3. organizuoja ministerijos administracijos struktūros projekto rengimą, rengia ministerijos personalo pareigybių sąrašus, teikia siūlymus energetikos ministrui ir (ar) ministerijos kancleriui dėl ministerijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
  5.1.4. analizuoja ministerijos personalo karjeros poreikius ir teikia energetikos ministrui ir (ar) ministerijos kancleriui siūlymus dėl jų įgyvendinimo; padeda ministerijos personalui įgyvendinti teisę į karjerą ministerijoje;
  5.1.5. padeda užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą; dalyvauja rengiant ir tobulinant ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemą ir įgyvendinant ją;
  5.1.6. padeda energetikos ministrui kurti ir įgyvendinti ministerijos personalo skatinimo ir motyvacijos sistemas; pagal kompetenciją inicijuoja ir (ar) dalyvauja organizuojant ministerijos personalo skatinimo (padėka, vardine dovana, vienkartine pinigine išmoka, premija ar kitomis teisės aktuose nustatytomis priemonėmis) procedūras; dalyvauja organizuojant priedų, priemokų, pašalpų ministerijos personalui skyrimą, socialinių garantijų įgyvendinimą;
  5.1.7. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais atlieka ministerijos administracijos padalinių funkcijų ir pareigybių analizę, konsultuoja ministerijos administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
  5.1.8. padeda energetikos ministrui kontroliuoti, kaip valstybės tarnyboje dirbantys asmenys, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
  5.1.9. padeda energetikos ministrui užtikrinti lygių galimybių politikos įgyvendinimą ministerijoje, teikia siūlymus dėl jos įgyvendinimo priemonių ir vykdymo priežiūros;
  5.1.10. padeda ministerijos administracijos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą ministerijoje;
  5.1.11. siekiant užtikrinti kompetencijomis grįstą žmogiškųjų išteklių valdymą, padeda energetikos ministrui formuoti personalo mokymo prioritetus, atlieka mokymo poreikio ministerijos personalui vertinimą, sudaro ministerijos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo organizavimo funkcijas;
  5.1.12. inicijuoja ir pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ministerijos personalo, ministerijos administravimo sričiai priskirtų įstaigų bei valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, vadovų konkursų ir (ar) atrankų procedūras;
  5.1.13. inicijuoja ir pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ministerijos personalo ir ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų tarnybinės veiklos vertinimą ir su tuo susijusias procedūras;
  5.1.14. teisės aktų nustatyta tvarka, pagal kompetenciją, organizuoja ir vykdo tarnybinių ir drausminių nuobaudų tyrimą bei su tuo susijusias procedūras;
  5.1.15. inicijuoja ir organizuoja ministerijos personalo atostogų grafiko parengimą (keitimą), koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą ministerijoje, rengia ministerijos personalo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
  5.1.16. bendradarbiauja su įstaiga, centralizuotai atliekančia personalo administravimo funkcijas, teikiant teisingą, tikslią, išsamią informaciją, duomenis, dokumentus ir (ar) jų kopijas;
  5.1.17. pagal kompetenciją kontroliuoja ministerijos Vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, valstybės tarnautojų etikos principų laikymąsi, teikia siūlymus energetikos ministrui, ministerijos kancleriui ir ministerijos administracijos padaliniams dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų ministerijoje gerinimo;
  5.1.18. pagal kompetenciją padeda energetikos ministrui įgyvendinti Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas ministerijoje: dalyvauja rengiant ir įgyvendinant priemones, skirtas tinkamai asmens duomenų apsaugai ministerijoje užtikrinti;
  5.1.19. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su įslaptintos informacijos apsauga, administravimu ir kontrole, įgyvendinimą;
  5.2. archyvų ir dokumentų valdymo ir administravimo srityje:
  5.2.1. užtikrina tikslią ir greitą gautų dokumentų tvarkymo eigą, nustatyta tvarka registruoja dokumentus: gaunamus dokumentus (raštus, komercinius pasiūlymus, sąskaitas-faktūras ir kt,) dokumentų valdymo sistemos DocLogix priemonėmis pateikia pagal kompetenciją energetikos ministrui, energetikos viceministrams ir ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė); tais atvejais, kai gautas dokumentas yra atsakymas į administracijos padalinio siųstą raštą, sąskaitą-faktūra, teismų dokumentai ar prašymai gauti leidimą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje, nukreipia gautus dokumentus administracijos padaliniams pagal jų kompetenciją;
  5.2.2. tvarko ministerijos siunčiamą korespondenciją: registruoja, rūšiuoja, pagal poreikį išsiunčia nurodytiems adresatams; gabena ir pristato slaptą informaciją;
  5.2.3. registruoja ministro įsakymus, ministerijos kanclerio potvarkius, ministerijos sutartis, įgaliojimus, leidimus ir kitus ministerijos rengiamus dokumentus;
  5.2.4. išduoda suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims ministerijos personalo parengtas archyvo pažymas ir kitus dokumentus;
  5.2.5. tvirtina ministerijos parengtų ir jos oficialiai gautų dokumentų kopijų, išrašų ir nuorašų tikrumą;
  5.2.6. konsultuoja ministerijos personalą dokumentų rengimo, tvarkymo ir dokumentų archyvavimo klausimais;
  5.2.7. rengia ministerijos administracijos padalinių klasifikatorių, organizuoja ministerijos archyvo darbą ir užtikrina jo tvarkymą, saugojimą ir naudojimą;
  5.2.8. rengia ministerijos registrų sąrašą ir dokumentacijos planą ir derina jį su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu, kontroliuoja jo taikymą, sudarant bylas ministerijos administracijos padaliniuose; derina energetikos ministro valdymo srityje esančių valstybės įmonių dokumentacijos planus;
  5.2.10. organizuoja ministerijos dokumentų vertės ekspertizę: organizuoja ministerijos Dokumentų ekspertų komisijos darbą ir Specialiosios ekspertų komisijos darbą;
  5.2.11. organizuoja tinkamą ministerijos dokumentų archyvavimą;
  5.3. informacinių technologijų valdymo srityje:
  5.3.1. vykdo informacinių technologijų ir informacinių sistemų naudojimo ministerijoje politiką, užtikrina ministerijos informacinių sistemų aptarnavimą, priežiūrą ir vystymą;
  5.3.2. analizuoja ministerijos administracijos padalinių informacinių technologijų poreikį, teikia ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl ministerijos informacinių technologijų plėtros, planuoja jų finansavimą;
  5.3.3. rengia informacinių technologijų ir informacinių sistemų naudojimo tvarkos aprašus bei vykdo jų reikalavimų laikymosi stebėseną;
  5.3.4. koordinuoja ministerijos duomenų bazių ir informacinių sistemų sąveiką ir integraciją;
  5.3.5. pagal kompetenciją padeda energetikos ministrui įgyvendinti Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas ministerijoje: dalyvauja rengiant ir įgyvendinant priemones, skirtas tinkamai asmens duomenų apsaugai ministerijoje užtikrinti, atlieka vartotojų prieigos teisių kontrolę, užtikrina ministerijos duomenų saugą;
  5.3.6 atsako už ministerijos tarnybinių stočių (serverių) administravimą, jų sisteminę programinę įrangą;
  5.3.7. organizuoja ministerijos personalo konsultacijas duomenų bazių, informacinių sistemų bei tipinių programinių paketų naudojimo klausimais;
  5.3.8. koordinuoja informacijos tvarkymą ministerijos interneto svetainėje ir vidiniame ministerijos portale bei organizuoja jų struktūros tobulinimą;
  5.3.9. organizuoja ministerijos administracijos padaliniuose naudojamos kompiuterinės ir telekomunikacijų technikos techninę priežiūrą ir remontą;
  5.3.10. inicijuoja programinės įrangos ir su kompiuterių bei ryšių technika, informacinėmis technologijomis susijusių prekių ir paslaugų, archyvo, pašto ir kurjerio paslaugų viešuosius pirkimus;
  5.4. viešųjų ryšių srityje:
  5.4.1. rengia ir informacijos sklaidos kanalais teikia visuomenei informaciją apie ministerijos vykdomą energetikos politiką ir jos įgyvendinimą, viešina strateginius ministerijos sprendimus teisės aktų nustatyta tvarka;
  5.4.2. operatyviai reaguoja į žiniasklaidos paklausimus ir į klaidinamąją informaciją, paskelbtą visuomenės informavimo ir žiniasklaidos priemonėse, pagal poreikį rengia spaudos konferencijas ir kitus renginius visuomenės informavimo priemonių atstovams;
  5.4.3. rūpinasi aktualios informacijos skelbimu ir nuolatiniu atnaujinimu skyriui priskirtose ministerijos internetinio tinklalapio rubrikose; 5.5. veiklos planavimo srityje:
  5.5.1. padeda viceministrams ir ministerijos kancleriui organizuoti ir planuoti darbą;
  5.5.2. teikia ministerijos administracijos padaliniams suvestinę informaciją apie ministerijos vėluojamus įgyvendinti pavedimus;
  5.5.3. organizuoja viceministrų ir ministerijos kanclerio protokolinius priėmimus, rūpinasi reprezentacinių priemonių aprūpinimu;
  5.6. turto priežiūros ir valdymo srityje:
  5.6.1. dalyvauja rengiant ministerijos civilinės saugos parengties galimų ekstremalių situacijų atvejais planus, koordinuoja veiksmus tarp ministerijos administracijos padalinių;
  5.6.2. dalyvauja organizuojant ministerijos mobilizacijos štabo veiklą, koordinuoja veiksmus tarp ministerijos administracijos padalinių;
  5.6.3. užtikrina Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatų įgyvendinimą;
  5.6.4. tvarko ministerijos patikėtų materialinių vertybių apskaitą ir naudojimą;
  5.6.5. sudaro ūkio išlaidų planus, kontroliuoja šių išlaidų sąmatų vykdymą ir atitinkamus duomenis teikia ministerijos Finansų valdymo ir kontrolės skyriui, teikia metinį išlaidų poreikį ministerijos strateginiam veiklos planui;
  5.6.6. dalyvauja ministerijos materialinių vertybių metinėse inventorizacijose, teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl nereikalingo ar netinkamo naudoti ministerijos turto nurašymo, organizuoja nereikalingo ar netinkamo naudoti ministerijos turto aukcionus, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka nurašyto turto demontavimo ir sunaikinimo procedūras;
  5.6.7. aprūpina ministerijos, ministerijos darbuotojus, inventoriumi, organizacine technika, mobiliaisiais telefonais, kanceliarinėmis ir kitomis darbo priemonėmis;
  5.6.8. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ministerijos archyvo, pašto, mokymo, sveikatos patikrinimo, informacinių technologijų infrastruktūros aptarnavimo ir priežiūros, vertimo, viešinimo, maitinimo, meninių, spausdinimo paslaugų; inventoriaus, kompiuterinės, telekomunikacijų ir organizacinės technikos, reprezentacinės atributikos, suvenyrų, interjero dekoro elementų, periodinių leidinių, spaudinių, ir kitų ministerijos sklandžiam darbui užtikrinti reikalingų priemonių ir paslaugų įsigijimo planus;
  5.6.9. užtikrina tinkamą ministerijos autotransporto techninę būklę, draudimą, organizuoja jo technines apžiūras; aprūpina ministerijos darbuotojus autotransportu jų vykdomoms funkcijoms atlikti;
  5.6.10. prižiūri ar tinkamai eksploatuojamos ministerijos naudojamos patalpos;
  5.6.12. pagal energetikos ministro įsakymu patvirtintą ministerijos viešųjų pirkimų planą ir kompetenciją, inicijuoja ministerijos viešuosius pirkimus;
  5.6.13. pagal kompetenciją dalyvauja Viešųjų pirkimų komisijos veikloje; taip pat dalyvauja atskiriems viešiesiems pirkimams vykdyti sudarytose specialiose komisijose;
  5.7. be nurodytų specialiųjų tik skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų skyrius atliekas ir šias bendrąsias funkcijas:
  5.7.1. pagal kompetenciją rengia ministerijos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, nagrinėja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų teisės aktų projektus, teikia dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų pastabas ir pasiūlymus, nagrinėja piliečių skundus ir prašymus;
  5.7.2. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo valdymo klausimais;5.7.3. tvarko skyriaus dokumentaciją, formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui ministerijos bylas skyriaus kompetencijos klausimais;
  5.7.4. pagal kompetenciją bendradarbiauja ir palaiko ryšius su nacionalinėmis ir užsienio valstybių institucijomis, bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais;
  5.7.5. atlieka ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius ministerijos vadovybės pavedimus.
  5.7.6. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, tvarkas, aprašus ir taisykles; pagal kompetenciją, vertina kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektas, teikia išvadas dėl jų.

  III SKYRIUS
  TEISĖS IR PAREIGOS

  60. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:
  60.1. laiku gauti iš ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų ir įstaigų informaciją bei dokumentus, reikalingus skyriaus uždaviniams ir funkcijoms atlikti;
  60.2. kreiptis į ministerijos vadovybę dėl ministerijos gaunamų pavedimų paskyrimo ministerijos administracijos padaliniams;
  60.3. nepriimti iš ministerijos administracijos padalinių pateiktų dokumentų, įformintų ne pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir Dokumentų rengimo taisykles; nepriimti saugoti į archyvą netvarkingai pateiktų ministerijos administracijos padalinių bylų;
  60.4. rengti pasitarimus, konsultacijas ir rekomendacijas ministerijos personalui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  60.5. pagal kompetenciją inicijuoti teisės aktų kūrimą, teikti siūlymus ministerijos vadovybei dėl galiojančio teisinio reguliavimo tobulinimo;
  60.6. reikalauti, kad ministerijos personalas:
  60.6.1. laikytųsi darbo su informacinėmis technologijomis reglamentų, standartų ir taisyklių, racionaliai naudotų informacinių technologijų išteklius;
  60.6.2. laikytųsi ministerijos vidaus darbo tvarkos taisyklių;
  60.6.3. laikytųsi darbo su įslaptinta informacija taisyklių;
  60.6.4. informacinių sistemų saugos nuostatų;
  60.6.5. laikytųsi ministerijos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų;.
  60.6.6. laikytųsi kitų, skyriaus kompetencijai priskirtų tvarkų ir taisyklių reikalavimų;
  60.7. pagal kompetenciją, ministerijos vadovybės pavedimu, atstovauti ministerijai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat Europos Sąjungos institucijose, tarptautinėse vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, komisijų, darbo grupių veikloje, pasitarimuose, seminaruose, konferencijose personalo valdymo, dokumentų valdymo, archyvo ir informacinių technologijų klausimais;
  60.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.
  61. Skyrius turi laiku ir tinkamai atlikti darbus ir pavedimus, pagal šiuose nuostatuose nurodytas funkcijas.
  62. Skyrius turi ir kitų pareigų, nustatytų ministerijos nuostatuose ir kituose teisės aktuose.

  IV SKYRIUS
  VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  63. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais energetikos ministro įgaliotam asmeniui.
  64. Skyriaus vedėjas:
  64.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą;
  64.3. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą;
  64.4. pareikalavus, atsiskaito už skyriaus veiklą energetikos ministrui arba jo įgaliotam asmeniui;
  64.5. teikia energetikos ministrui siūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;
  64.6. teikia energetikos ministrui ir/arba ministerijos kancleriui siūlymus skyriaus kompetencijos ir skyriaus darbo organizavimo klausimais, taip pat siūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, atsakomybės, tarnybinės veiklos vertinimo, kvalifikacijos kėlimo, socialinių garantijų įgyvendinimo ir kitais klausimais;
  64.7. pagal kompetenciją vykdo kitas pareigybės aprašyme ir teisės aktuose nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.
  65. Jeigu skyriaus vedėjo nėra, jį pavaduoja skyriaus patarėjas arba kitas energetikos ministro paskirtas skyriaus valstybės tarnautojas.

  ________________

 • Tarptautinio bendradarbiavimo ir planavimo skyrius
  Tel. (8 5) 203 4677, Faks. (8 5) 203 4692, El. p. info@enmin.lt, Adresas: Gedimino pr. 38, Vilnius LT-01104
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Tomas Lukoševičius
  Daumantas Kerežis
  Jurgita Jakevičiūtė
  Kristina Rimkūnaitė
  Eglė Krinickienė
  Anželika Dubauskienė
  (8 5) 203 4677  (6) (8 5) 203 4677  (6)
  719
  Vaidas Vaitėnas
  (8 5) 203 4677  (7) (8 5) 203 4677  (7)
  721
  Nijolė Vaikėnienė

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos energetikos ministro
  2015 m. sausio 8 d.
  įsakymu Nr. 1-3
  (pakeitimas:
  Lietuvos Respublikos energetikos ministro
  2015 m. balandžio 7 d.
  įsakymu Nr. 1-98)

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS
  TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLANAVIMO SKYRIAUS
  NUOSTATAI


  I. BENDROJI DALIS

  1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir planavimo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Tarptautinio bendradarbiavimo ir planavimo skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.
  2. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) Tarptautinio bendradarbiavimo ir planavimo skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro (toliau – energetikos ministras) įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:
  4.1. koordinuoti tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo klausimus;
  4.2. rengti regioninių ir globalių procesų analizę energetinio saugumo srityje;
  4.3. rengti ir koordinuoti Lietuvos pozicijų projektų rengimą Europos Sąjungos (toliau – ES) priimamų teisės aktų ar kitų dokumentų energetikos srityje atžvilgiu;
  4.4. atlikti Lietuvos pozicijų ES priimamų teisės aktų ar kitų dokumentų atžvilgiu energetikos klausimais stebėseną, analizę ir apibendrinimus;
  4.5. rengti ir koordinuoti medžiagos rengimą dvišaliams ir daugiašaliams (tarptautiniams) susitikimams, ES Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos susitikimams;
  4.6. siekti Lietuvos ir ES politikos energetikos srityje suderinamumo;
  4.7. pagal kompetenciją koordinuoti ir dalyvauti įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginius tikslus energetikos srityje;
  4.8. koordinuoti ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir stebėti jų įgyvendinimą, organizuoti ministerijos strateginių veiklos planų vykdymo ataskaitų rengimą;
  4.9. koordinuoti įstaigų prie ministerijos strateginių planų rengimą ir stebėti jų įgyvendinimą;
  4.10. koordinuoti krizių ir ekstremaliųjų situacijų energetikos sektoriuje valdymą bei nacionalinio ir energetinio saugumo klausimus;
  4.11. koordinuoti Nacionalinės energetikos strategijos rengimo, įgyvendinimo ir jos atnaujinimo klausimus;
  4.12. koordinuoti energetikos sektoriaus valstybinės reikšmės objektų apsaugos klausimus;
  4.13. koordinuoti Energetikos ministerijos specialiųjų atašė ir jų pavaduotojų atostogų ir komandiruočių suteikimo bei veiklos metinių ataskaitų ir planų, kitos informacijos pateikimo ministerijos vadovybei klausimus;
  5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  5.1. stebi, analizuoja bei teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginių tikslų energetikos srityje įgyvendinimo;
  5.2. koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą, organizuoja ministerijos strateginio veiklos plano projekto formų pildymą (tikslinimą);
  5.3. analizuoja energetikos klausimų svarstymą ES institucijose, ES Tarybos darbo grupėse ir šalyse narėse, apibendrina svarbiausius svarstomus klausimus ir sprendimus;
  5.4. rengia ir koordinuoja Lietuvos pozicijų projektų rengimą ES priimamų teisės aktų ar kitų dokumentų energetikos srityje atžvilgiu, pozicijų projektus derina su kitais ministerijos administraciniais padaliniais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis;
  5.5. atlieka Lietuvos pozicijų ES priimamų teisės aktų ar kitų dokumentų energetikos klausimais atžvilgiu stebėseną, analizę ir apibendrinimus;
  5.6. stebi, analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginių planų energetikos srityje suderinamumo su svarbiausiais strateginiais ir kitais ES energetikos politikos dokumentais;
  5.7. įvertina programų projektų suderinamumą su ministerijos strateginiais tikslais ir programų projektų tarpusavio suderinamumą;
  5.8. dalyvauja ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų darbo grupių ir komisijų darbe;
  5.9. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su pasirengimu įgyvendinti 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą (toliau – Veiksmų programa), taip pat funkcijas, reikalingas šiai Veiksmų programai administruoti, vertinti bei informuoti apie ją;
  5.10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ES struktūrinių fondų lėšų planavimui ir investavimui reikalingus dokumentus energetikos sektoriuje: priemonių įgyvendinimo planus, projektų stebėsenos rodiklių aprašą, projektų atrankos kriterijus, projektų finansavimo sąlygas ar jų aprašus; vertina projektinius pasiūlymus, rengiant valstybės projektų, kuriuos siūloma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų, sąrašus; dalyvauja administruojant ir įgyvendinant Veiksmų programos prioritetų priemones, vertinant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą bei informuojant ir komunikuojant apie Veiksmų programą;
  5.11. rengia Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašą;
  5.12. teikia informaciją atsakingiems ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti Partnerystės sutartį, Veiksmų programą, stebėsenos rodiklius, atrankos kriterijus ir kitus su ES struktūrinių fondų lėšų planavimu susijusius dokumentus;
  5.13. metodiškai konsultuoja ministerijos programų ir priemonių vadovus strateginio plano rengimo klausimais, aprūpina reikalinga metodine medžiaga ir nustatytomis strateginio plano rengimo formomis;
  5.14. rengia ministerijos Strateginį veiklos planą, surenka ir apibendrina įstaigų prie ministerijos strateginius veiklos planus ir rengia medžiagą pristatyti šiuos planus Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginiame komitete;
  5.15. teikia energetikos ministrui tvirtinti ministerijos ir įstaigų prie ministerijos strateginius veiklos planus;
  5.16. renka, analizuoja ir apibendrina informaciją energetinio saugumo tema Lietuvoje, regiono šalyse bei globaliu mastu;
  5.17. koordinuoja ir rengia ministerijos strateginių planų įgyvendinimo ataskaitas;
  5.18. bendradarbiauja su įstaigomis prie ministerijos ir teikia joms metodinę pagalbą strateginių planų rengimo, pateikimo, vertinimo, finansavimo ir kontrolės klausimais;
  5.19. koordinuoja Nacionalinės energetikos strategijos ir Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo plano projektų rengimą, koordinuoja Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimą;
  5.20. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių mokslo, tyrimų ir švietimo institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis;
  5.21. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai tarptautiniuose ir kituose renginiuose;
  5.22. pagal kompetenciją bendradarbiauja su tarptautinėmis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis;
  5.23. Ministerijos vidaus teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja ministro įsakymo projektus dėl Energetikos ministerijos specialiųjų atašė ir jų pavaduotojų atostogų ir komandiruočių suteikimo, taip pat koordinuoja specialiųjų atašė ir jų pavaduotojų veiklos metinių ataskaitų ir planų bei kitos informacijos pateikimą ministerijos vadovybei;
  5.24. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas bei ministerijos vadovybės pavedimus.

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:
  6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių juridinių asmenų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, dokumentus ir informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;
  6.2. nuolat gauti iš ministerijos programų vadovų ir įstaigų prie ministerijos vadovų informaciją vykdomų programų klausimais;
  6.3. pagal kompetenciją, ministerijos vadovybės pavedimu atstovauti ministerijai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat ES institucijose, tarptautinėse vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose;
  6.4. pagal kompetenciją inicijuoti teisės aktų kūrimą, teikti siūlymus ministerijos vadovybei dėl galiojančio teisinio reguliavimo tobulinimo;
  6.5. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis;
  6.6. pavestoms užduotims atlikti, joms techniškai ir ekonomiškai pagrįsti, nustatyta tvarka pasitelkti mokslo, projektavimo ir kitas organizacijas, reikalingus ekspertus ir specialistus.

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  7. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus pagal energetikos ministro nustatytą administravimo sritį skyrių kuruojančiam viceministrui (toliau – viceministras). Skyriaus vedėjui laikinai nesant, jo funkcijas atlieka skyriaus patarėjas arba kitas energetikos ministro paskirtas asmuo.
  8. Skyriaus vedėjas:
  8.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;
  8.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  8.3. atsiskaito už skyriaus veiklą;
  8.4. nustatyta tvarka atstovauja skyriui;
  8.5. teikia ministerijos kancleriui ir viceministrui siūlymus skyriaus kompetencijos ir skyriaus darbo organizavimo klausimais, taip pat skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, tarnybinės veiklos vertinimo, kvalifikacijos kėlimo, socialinių garantijų įgyvendinimo ir kitais klausimais;
  8.6. ministerijos reglamento nustatyta tvarka pavaduoja ministerijos kanclerį;
  8.7. vykdo kitas pareigybės aprašyme ir teisės aktuose nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

   

 • Atsinaujinančių energijos išteklių skyrius
  Tel. (8 5) 203 4667, Faks. (8 5) 203 4692, El. p. info@enmin.lt, Adresas: Gedimino pr. 38, Vilnius LT-01104
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Dovilė Almanytė
  (8 5) 203 4667  (1) (8 5) 203 4667  (1)
  903
  Lina Sveklaitė
  (8 5) 203 4667  (2) (8 5) 203 4667  (2)
  912
  Aurimas Salapėta
  Vilija Tomkė
  (8 5) 203 4667  (5) (8 5) 203 4667  (5)
  902
  Jevgenija Jankevič

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos energetikos ministro
  2015 m. lapkričio 12 d.
  įsakymu Nr. 1-261

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS
  ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ SKYRIAUS NUOSTATAI


  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Atsinaujinančių energijos išteklių skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.
  2. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) Atsinaujinančių energijos išteklių skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro (toliau – energetikos ministras) įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

  II SKYRIUS
  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:
  4.1. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant nacionalinę energetikos politiką atsinaujinančių energijos išteklių sektoriaus plėtros srityje;
  4.2. užtikrinti ES teisės aktų atsinaujinančių energijos išteklių srityje įgyvendinimą;
  4.3. užtikrinti Nacionalinės energetikos strategijos atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtros klausimais koordinavimą ir įgyvendinimą;
  4.4. tobulinti visų rūšių atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo visose šalies ūkio srityse teisinį reglamentavimą; rengti ir tobulinti pagal ES teisės aktuose nustatytus reikalavimus Lietuvos Respublikos teisės aktus ir normatyvinius, techninius dokumentus, skirtus atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo;
  4.5. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant klimato kaitos valdymo nacionalinę politiką, įskaitant apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos nacionalinę politiką, energetikos srityje;
  4.6. pagal skyriaus kompetenciją atlikti funkcijas, susijusias su pasirengimu įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą (toliau – Veiksmų programa), taip pat funkcijas, reikalingas šiai Veiksmų programai administruoti, vertinti bei informuoti apie ją.
  5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  5.1. dalyvauja Nacionalinės energetikos strategijos formavime;
  5.2. rengia nacionalinį atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą, vykdo jo įgyvendinimo priežiūrą;
  5.3. rengia Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytų ir ministerijos kompetencijai priskirtų strateginių ir programinių dokumentų projektus;
  5.4. rengia atitinkamų teisės aktų, reglamentuojančių elektros ir šilumos energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, vartojimo skatinimo projektus;
  5.5. pagal kompetenciją teikia siūlymus ir dalyvauja formuojant ir įgyvendinant klimato kaitos valdymo nacionalinę politiką, įskaitant apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos nacionalinę politiką, ir jos įgyvendinimo priemones energetikos srityje;
  5.6. pagal kompetenciją rengia kitus Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka juos derina su suinteresuotomis institucijomis, vertina ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų;
  5.7. pagal kompetenciją analizuoja ES teisės aktus, reglamentuojančius atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo didinimą, organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų derinimą su Europos Sąjungos teise;
  5.8. pagal ES teisės aktuose nustatytus reikalavimus rengia nacionalinius teisės aktus ir normatyvinius, techninius dokumentus, skirtus atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui didinti, koordinuoja šių teisės aktų nuostatų įgyvendinimą;
  5.9. organizuoja taikomųjų mokslo tiriamųjų ir technologinės plėtros darbų rengimą bei visuomenės informavimą atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo didinimo klausimais;
  5.10. bendradarbiauja su užsienio valstybėmis, dalyvauja tarptautinių fondų veikloje ir vykdo programas, kurios padėtų užtikrinti spartesnį atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo augimą šalies ūkyje;
  5.11. rengia ir organizuoja informacijos apie projektų, didinančių atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą ir finansavimo galimybes, sklaidą;
  5.12. rengia pasiūlymus dėl elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, rėmimo schemų bei joms įgyvendinti būtinų lėšų surinkimo, panaudojimo ir administravimo teisinio reglamentavimo;
  5.13. pagal kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose, dalyvauja formuojant ir rengiant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose pristatyti;
  5.14. pagal kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, nagrinėja ir atsako į valstybės institucijų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių pareiškimus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais;
  5.15. teikia informaciją valstybės institucijoms, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, taip pat energetikos ministrui, ministerijos kancleriui ir pagal energetikos ministro nustatytą administravimo sritį skyrių kuruojančiam viceministrui (toliau – ministerijos vadovybė), ministerijos administracijos padaliniams skyriaus kompetencijos klausimais;
  5.16. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ES struktūrinių fondų lėšų planavimui ir investavimui reikalingus dokumentus atsinaujinančių energijos išteklių sektoriuje: priemonių įgyvendinimo planus, projektų stebėsenos rodiklių aprašą, projektų atrankos kriterijus, projektų finansavimo sąlygas ar jų aprašus; vertina projektinius pasiūlymus, rengiant valstybės projektų, kuriuos siūloma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų, sąrašus; dalyvauja administruojant ir įgyvendinant Veiksmų programos prioritetų priemones, vykdant patikras vietose (pagal poreikį), vertinant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą bei informuojant ir komunikuojant apie Veiksmų programą;
  5.17. teikia informaciją atsakingiems ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti Partnerystės sutartį, Veiksmų programą, stebėsenos rodiklius, atrankos kriterijus ir kitus su ES struktūrinių fondų lėšų planavimu susijusius dokumentus.
  5.18. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas atsinaujinančių energijos išteklių plėtros politikos srityje bei ministerijos vadovybės pavedimus.

  III SKYRIUS
  SKYRIAUS TEISĖS

  6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:
  6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių juridinių asmenų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, dokumentus ir informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;
  6.2. pagal kompetenciją, ministerijos vadovybės pavedimu atstovauti ministerijai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat ES institucijose;
  6.3. pagal kompetenciją inicijuoti teisės aktų kūrimą, teikti siūlymus ministerijos vadovybei dėl galiojančio teisinio reguliavimo tobulinimo;
  6.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV SKYRIUS
  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  7. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus pagal energetikos ministro nustatytą administravimo sritį skyrių kuruojančiam viceministrui.
  8. Skyriaus vedėjas:
  8.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;
  8.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  8.3. atsiskaito už skyriaus veiklą;
  8.4. nustatyta tvarka atstovauja skyriui;
  8.5. teikia ministerijos kancleriui ir pagal energetikos ministro nustatytą administravimo sritį skyrių kuruojančiam viceministrui siūlymus skyriaus kompetencijos ir skyriaus darbo organizavimo klausimais, taip pat siūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, tarnybinės veiklos vertinimo, kvalifikacijos kėlimo, socialinių garantijų įgyvendinimo ir kitais klausimais.
  8.6. vykdo kitas pareigybės aprašyme ir teisės aktuose nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.
  9. Skyriaus vedėjui laikinai nesant, jo funkcijas atlieka skyriaus patarėjas arba kitas energetikos ministro paskirtas asmuo.

  _____________________________

 • Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyrius
  Tel. (8 5) 203 4474, Faks. (8 5) 203 4692, El. p. info@enmin.lt, Adresas: Gedimino pr. 38, Vilnius LT-01104
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Mindaugas Stonkus
  Saulius Kubilius
  Giedrė Šeškevičienė
  Vida Dzermeikienė
  Linas Bagdonavičius

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos energetikos ministro
  2014 m. gruodžio 29 d.
  įsakymu Nr. 1-324

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS
  ŠILUMOS ŪKIO IR ENERGIJOS EFEKTYVUMO SKYRIAUS
  NUOSTATAI

   

   I. BENDROJI DALIS

  1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.
  2. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro (toliau – energetikos ministras) įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:
  4.1. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant nacionalinę energetikos politiką šilumos ūkio sektoriaus plėtros srityje užtikrinant efektyvų energijos ir energijos išteklių vartojimą;
  4.2. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant su darnaus vystymosi tikslais suderintą energetikos politiką, įtraukiant energijos ir energijos išteklių vartojimo efektyvumą į šalies bendrąją politiką;
  4.3. užtikrinti ES teisės aktų efektyvaus energijos ir energijos išteklių vartojimo srityse įgyvendinimą;
  4.4. užtikrinti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos šilumos ūkio plėtros klausimais koordinavimą ir įgyvendinimą;
  4.5. užtikrinti Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje nustatytų tikslų, susijusių su energijos ir energijos išteklių vartojimo efektyvumo didinimu, įgyvendinimą bei efektyvaus energijos ir energijos išteklių vartojimo skatinimą;
  4.6. užtikrinti Nacionalinės šilumos ūkio plėtros programos parengimą, koordinuoti jos vykdymą, įgyvendinimo priežiūrą, stebėseną;
  4.7. rengti ir tobulinti teisės aktus, reglamentuojančius patikimą, saugų ir efektyvų šilumos energijos tiekimą ir vartojimą, taip pat dokumentus, skirtus energijos ir energijos išteklių vartojimo efektyvumui didinti, energijos taupymo priemonių gamybai ir diegimui skatinti;
  4.8. organizuoti keitimąsi gerąja patirtimi šilumos ūkio ir efektyvaus energijos ir energijos išteklių vartojimo srityse tarp valstybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu;
  4.9. pagal skyriaus kompetenciją atlikti funkcijas, susijusias su pasirengimu įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą (toliau – Veiksmų programa), taip pat funkcijas reikalingas šiai Veiksmų programai administruoti, vertinti bei informuoti apie ją.
  5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
  5.1. dalyvauja formuojant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projektą, pagal kompetenciją rengia Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos priemonių įgyvendinimo plano projektą;
  5.2. rengia Nacionalinės šilumos ūkio plėtros programos projektą, vykdo jos įgyvendinimo priežiūrą, koordinuoja jos vykdymą, atlieka stebėseną;
  5.3. rengia Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano projektą, vykdo jo įgyvendinimo priežiūrą;
  5.4. rengia Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų ir Energetikos ministerijai priskirtų strateginių ir programinių dokumentų projektus, skyriaus kompetencijos ribose;
  5.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant priemones, skirtas užtikrinti patikimą šilumos energijos tiekimą, esant ekstremaliai energetikos padėčiai;
  5.6. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka juos derina su suinteresuotomis institucijomis, vertina ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų išvadoms gauti teisės aktų projektų;
  5.7. rengia ir įgyvendina pagal ES direktyvų bei kitų tarptautinių dokumentų reikalavimus teisės aktų ir kitų normatyvinių, techninių dokumentų, skirtų skatinti efektyvų energijos ir energijos išteklių vartojimą šalies ūkyje, projektus;
  5.8. pagal kompetenciją analizuoja ES teisės aktus, reglamentuojančius energijos ir energijos išteklių vartojimo efektyvumo didinimą, organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų derinimą su ES teise;
  5.9. rengia pagal ES teisės aktuose nustatytus reikalavimus teisės aktų projektus ir normatyvinių, techninių dokumentų, skirtų energijos ir energijos išteklių vartojimo efektyvumui didinti, energijos taupymo priemonių gamybai ir diegimui skatinti, projektus, koordinuoja šių teisės aktų nuostatų įgyvendinimą;
  5.10. analizuoja šalies, ES šalių narių ir kitų užsienio valstybių šilumos ūkio sektoriaus raidos tendencijas, rinkos pasikeitimus, kainas, rengia ir teikia išvadas bei pasiūlymus šiais klausimais;
  5.11. organizuoja taikomųjų mokslo tiriamųjų ir technologinės plėtros darbų rengimą bei visuomenės informavimą šilumos ūkio bei efektyvaus energijos ir energijos išteklių vartojimo klausimais;
  5.12. bendradarbiauja su ES šalimis narėmis ir kitomis užsienio valstybėmis, dalyvauja tarptautinių fondų veikloje ir vykdo programas, kurios padėtų užtikrinti efektyvų energijos ir energijos išteklių vartojimą šalies ūkyje;
  5.13. organizuoja informacijos apie efektyvų energijos ir energijos išteklių vartojimą, sklaidą;
  5.14. teikia savivaldybėms metodinę paramą šilumos ūkio specialiesiems planams rengti;
  5.15. koordinuoja Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytų ir šilumos ūkio specialiuosiuose planuose detalizuotų savivaldybių šilumos ūkio plėtros strateginių krypčių įgyvendinimą;
  5.16. pagal kompetenciją užtikrina tinkamą atstovavimą Lietuvos Respublikos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose, dalyvauja formuojant ir rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose pristatyti;
  5.17. pagal kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, nagrinėja ir atsako į valstybės institucijų, įmonių ir organizacijų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių pareiškimus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais;
  5.18. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ES struktūrinių fondų lėšų planavimui ir investavimui reikalingus dokumentus šilumos ir efektyvaus energijos vartojimo sektoriuose: priemonių įgyvendinimo planus, projektų stebėsenos rodiklių aprašą, projektų atrankos kriterijus,  projektų finansavimo sąlygas ar jų aprašus; vertina projektinius pasiūlymus, rengiant valstybės projektų, kuriuos siūloma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų, sąrašus; dalyvauja administruojant ir įgyvendinant Veiksmų programos prioritetų priemones, vykdant patikras vietose (pagal poreikį), vertinant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą bei informuojant ir komunikuojant apie Veiksmų programą;
  5.19. teikia informaciją atsakingiems ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti Partnerystės sutartį, Veiksmų programą, stebėsenos rodiklius, atrankos kriterijus ir kitus su ES struktūrinių fondų lėšų planavimu susijusius dokumentus;
  5.20. kuruoja valstybės įmonės Energetikos agentūros veiklą skyriaus kompetencijos klausimais;
  5.21. teikia informaciją valstybės institucijoms, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, taip pat energetikos ministrui, ministerijos kancleriui ir pagal energetikos ministro nustatytą administravimo sritį skyrių kuruojančiam viceministrui (toliau – ministerijos vadovybė), ministerijos administracijos padaliniams skyriaus kompetencijos klausimais;
  5.22. skyrius vykdo ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas bei ministerijos vadovybės pavedimus šilumos ūkio politikos formavimo ir efektyvaus energijos ir energijos išteklių vartojimo srityje.

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:
  6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių juridinių asmenų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, dokumentus ir informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;
  6.2. pagal kompetenciją, ministerijos vadovybės pavedimu atstovauti ministerijai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijos ir įmonėse taip pat ES institucijose;
  6.3. pagal kompetenciją inicijuoti teisės aktų projektų kūrimą, teikti siūlymus ministerijos vadovybei dėl galiojančio teisinio reguliavimo tobulinimo;
  6.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  7. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus pagal energetikos ministro nustatytą administravimo sritį skyrių kuruojančiam viceministrui.
  8. Skyriaus vedėjas:
  8.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;
  8.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  8.3. atsiskaito už skyriaus veiklą;
  8.4. nustatyta tvarka atstovauja skyriui;
  8.5. teikia ministerijos kancleriui ir pagal energetikos ministro nustatytą administravimo sritį skyrių kuruojančiam viceministrui siūlymus skyriaus kompetencijos ir skyriaus darbo organizavimo klausimais, taip pat skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, tarnybinės veiklos vertinimo, kvalifikacijos kėlimo, socialinių garantijų įgyvendinimo ir kitais klausimais;
  8.6. vykdo kitas pareigybės aprašyme ir teisės aktuose nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

 • Naftos ir dujų skyrius
  Tel. (8 5) 203 4471, Faks. (8 5) 203 4692, El. p. info@enmin.lt, Adresas: Gedimino pr. 38, Vilnius LT-01104
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Dainius Bražiūnas
  Karolis Švaikauskas
  Gintautas Danaitis
  Gabija Talačkaitė
  Lina Jūratė Švėgždaitė
  (8 5) 203 4471  (4) (8 5) 203 4471  (4)
  724

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos energetikos ministro         
  2014 m. gruodžio 29 d.
  įsakymu Nr. 1-322

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS
  NAFTOS IR DUJŲ SKYRIAUS
  NUOSTATAI

   

  I. BENDROJI DALIS

  1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Naftos ir dujų skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Naftos ir dujų skyriaus tikslus, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.
  2. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) Naftos ir dujų skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, ES teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro (toliau – energetikos ministras) įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais naftos ir naftos produktų, gamtinių dujų ir kitų iškastinių energijos išteklių (toliau – energijos ištekliai) sektorius, bei šiais nuostatais.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:
  4.1. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką energijos išteklių ir jų infrastruktūros plėtojimo srityse;
  4.2. rengti ir tobulinti teisės aktus, užtikrinančius patikimą ir saugų energijos išteklių tiekimą ir vartojimą bei racionalią energijos išteklių ir jų infrastruktūros plėtrą;
  4.3. pagal skyriaus kompetenciją atlikti funkcijas, susijusias su pasirengimu įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą (toliau – Veiksmų programa), taip pat funkcijas reikalingas šiai veiksmų programai administruoti, vertinti bei informuoti apie ją.
  5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  5.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir tikslinant Nacionalinę energetikos strategiją, Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo planą bei pagal kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą;
  5.2. rengia ir teikia pasiūlymus formuojant ir įgyvendinant energijos išteklių ir jų infrastruktūros plėtojimo politiką pagal Nacionalinės energetikos strategijos nuostatas, apimdamas mokslinę, techninę ir informacinę politiką;
  5.3. nagrinėja šalies energijos išteklių ir jų infrastruktūros plėtojimo prioritetus ir tikslus, dalyvauja rengiant šių sektorių plėtojimo strategijas ir programas, nustatant racionalias energijos išteklių ir jų infrastruktūros plėtros kryptis;
  5.4. koordinuoja Lietuvos energijos išteklių tinklų ir sistemų sujungimo su kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių energijos išteklių tinklais ir sistemomis projektų įgyvendinimą, teikia pasiūlymus dėl energijos išteklių infrastruktūros projektų įgyvendinimo užtikrinimo, rengia ir tobulina teisės aktus reikalingus energijos išteklių infrastruktūros projektų įgyvendinimui;
  5.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ES struktūrinių fondų lėšų planavimui ir investavimui reikalingus dokumentus  dalyvauja administruojant ir įgyvendinant Veiksmų programos prioritetų priemones, vykdant patikras vietose (pagal poreikį), vertinant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą bei informuojant ir komunikuojant apie Veiksmų programą; teikia informaciją atsakingiems ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti Partnerystės sutartį, Veiksmų programą, stebėsenos  rodiklius, atrankos kriterijus ir kitus su ES struktūrinių fondų lėšų planavimu susijusius dokumentus;
  5.6. pagal kompetenciją koordinuoja ES dujų sektoriaus bendro intereso projektų atranką ir įgyvendinimą, Baltijos energetikos rinkos jungčių plano įgyvendinimą ir tikslinimą;
  5.7. rengia ir tobulina teisės aktus, reglamentuojančius energijos išteklių perdavimą, skirstymą, tiekimą ir vartojimą;
  5.8. rengia ir tobulina teisės aktus, reglamentuojančius energijos išteklių tiekimo saugumo, energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, efektyvaus naudojimo bei kitus techninius klausimus;
  5.9. rengia ir tobulina šalyje vartojamų energijos išteklių kokybės reikalavimus;
  5.10. pagal kompetenciją rengia ir tobulina energijos išteklių vartotojų, gamintojų, energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) tvarką ir sąlygas;
  5.11. pagal kompetenciją rengia ir tobulina energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarką;
  5.12. pagal kompetenciją koordinuoja Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos veiklą, vykdant valstybinę naftos, naftos produktų ir gamtinių dujų objektų ir įrenginių kontrolę;
  5.13. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant ir užtikrinant valstybės politikos įgyvendinimą energijos vartotojų teisių apsaugos srityje;
  5.14. pagal kompetenciją nagrinėja ir sprendžia klausimus, susijusius su energijos išteklių infrastruktūros objektų statyba, plėtojimu ir projektavimu;
  5.15. pagal kompetenciją rengia ir tobulina informacijos, susijusios su energijos ištekliais, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims tvarką, kiekį bei sąlygas;
  5.16. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant priemones, užtikrinančias patikimą energijos išteklių tiekimą, esant ekstremaliai energetikos padėčiai;
  5.17. pagal kompetenciją vykdo teisės aktuose nustatytas krizių valdymo, civilinės saugos sričių užduotis;
  5.18. pagal kompetenciją rengia ir tobulina energetikos specialistų ir įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius atestavimo tvarką;
  5.19. dalyvauja rengiant energijos išteklių tiekimo ir vartojimo balansus, analizuoja ir sistemina informaciją apie energijos išteklių poreikio prognozes;
  5.20. pagal kompetenciją koordinuoja energijos išteklių gavybos ir perdirbimo klausimus;
  5.21. rengia ir tobulina teisės aktus, reglamentuojančius prekybą energijos ištekliais;
  5.22. rengia ir tobulina teisės aktus, reglamentuojančius prekybos naftos produktais licencijavimą;
  5.23. rengia ir tobulina teisės aktus, reglamentuojančius gamtinių dujų veiklų licencijavimą;
  5.24.  organizuoja naftos produktų ir naftos valstybės atsargų tvarkymą ir kaupimą, nustato energijos išteklių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo tvarką;
  5.25. pagal kompetenciją rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybės reguliuojamų kainų energetikos srityje nustatymo principų;
  5.26. dalyvauja politikos formavime ir teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja atstovaujant valstybei akcinėje bendrovėje „Klaipėdos nafta“, akcinėje bendrovėje „Amber Grid“, akcinėje bendrovėje „Lietuvos dujos“ ir uždarojoje akcinėje bendrovėje „Baltpool, UAB“;
  5.27. dalyvauja įgyvendinant valstybės įmonės ,,Lietuvos naftos produktų agentūra“ savininko teises ir pareigas;
  5.28. analizuoja šalies ir užsienio valstybių energijos išteklių sektorių būklę ir raidos tendencijas, rinkos pasikeitimus, kainas, rengia ir teikia išvadas bei pasiūlymus šiais klausimais;
  5.29. periodiškai teikia teisės aktais numatytą informaciją ES institucijoms apie gamtinių dujų sektorių, naftos ir produktų kainas, naftos importą;
  5.30. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ir kitų teisės aktų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka juos derina su suinteresuotomis institucijomis, vertina ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų;
  5.31. pagal kompetenciją analizuoja ES teisės aktus bei teisės aktų projektus, reglamentuojančius atskirų energijos išteklių sektorių veiklą, rengia pasiūlymus dėl atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų, techninių, normatyvinių dokumentų ir kitų teisės aktų rengimo ir derinimo su ES teise;
  5.32. analizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus, rengia atsakymus į valstybės institucijų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių pareiškimus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais;
  5.33. teikia informaciją valstybės institucijoms, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, taip pat energetikos ministrui, viceministrams, ministerijos administracijos padaliniams skyriaus kompetencijos klausimais;
  5.34. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;
  5.35. pagal kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose, dalyvauja formuojant ir rengiant Lietuvos Respublikos poziciją energijos išteklių ir jų infrastruktūros klausimais;
  5.36. pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, seminarus, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose seminaruose, konferencijose;
  5.37. pagal kompetenciją skyrius vykdo ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas bei energetikos ministro ir pagal energetikos ministro nustatytą administravimo sritį skyrių kuruojančio viceministro (toliau – ministerijos vadovybė) pavedimus.

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus tikslus ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:
  6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių juridinių asmenų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, dokumentus ir informaciją, reikalingą skyriaus tikslams ir funkcijoms vykdyti;
  6.2. pagal kompetenciją, ministerijos vadovybės pavedimu, atstovauti ministerijai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat ES institucijose;
  6.3. pagal kompetenciją inicijuoti teisės aktų kūrimą, teikti siūlymus ministerijos vadovybei dėl galiojančio teisinio reguliavimo tobulinimo;
  6.4. pavestoms užduotims atlikti, joms techniškai ir ekonomiškai pagrįsti, nustatyta tvarka pasitelkti mokslo, projektavimo ir kitas organizacijas, reikalingus ekspertus ir specialistus.
  6.5. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  7. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro nustatytas veiklos ir administravimo sritis skyrių kuruojančiam viceministrui (toliau – viceministras). Skyriaus vedėjui laikinai nesant, jo funkcijas atlieka skyriaus vedėjo pavaduotojas arba kitas energetikos ministro paskirtas asmuo.
  8. Skyriaus vedėjas:
  8.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;
  8.2. atsako už skyriui pavestų tikslų ir funkcijų vykdymą;
  8.3. atsiskaito už skyriaus veiklą;
  8.4. nustatyta tvarka atstovauja skyriui;
  8.5. teikia viceministrui ir/arba ministerijos kancleriui siūlymus skyriaus kompetencijos ir skyriaus darbo organizavimo klausimais, taip pat skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, tarnybinės veiklos vertinimo, kvalifikacijos kėlimo, socialinių garantijų įgyvendinimo ir kitais klausimais;
  8.6. vykdo kitas pareigybės aprašyme ir teisės aktuose nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

   

 • Elektros ūkio skyrius
  Tel. (8 5) 203 4472, El. p. info@enmin.lt, Adresas: Gedimino pr. 38, Vilnius LT-01104
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Justina Ratkevičiūtė
  Gediminas Karalius
  Janina Danaitienė
  Aušra Grėbliūnaitė
  Marius Pareigis
  (8 5) 203 4472  (7) (8 5) 203 4472  (7)
  704
  Audronė Vaitekūnienė

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos energetikos ministro         
  2014 m. gruodžio 31 d.
  įsakymu Nr. 1-353


  LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS
  ELEKTROS ŪKIO SKYRIAUS
  NUOSTATAI


  I. BENDROJI DALIS

  1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Elektros ūkio skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Elektros ūkio skyriaus tikslus, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.
  2. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) Elektros ūkio skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro (toliau – energetikos ministras) įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais elektros sektorių, bei šiais nuostatais.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:
  4.1. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką elektros energetikos sektoriaus ir jo infrastruktūros (įskaitant strateginių projektų) plėtojimo srityse;
  4.2. rengti ir tobulinti teisės aktus, užtikrinančius patikimą ir saugų elektros energijos tiekimą ir vartojimą bei racionalią elektros energetikos sektoriaus ir jo infrastruktūros plėtrą;
  4.3. pagal skyriaus kompetenciją atlikti funkcijas, susijusias su pasirengimu įgyvendinti 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą (toliau – Veiksmų programa), taip pat funkcijas reikalingas šiai Veiksmų programai administruoti, vertinti bei informuoti apie ją.
  5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius atlieka šias funkcijas:
  5.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir tikslinant Nacionalinę energetikos strategiją, Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo planą ir programas, Nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir Nacionalinę atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programas bei pagal kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą;
  5.2. nagrinėja šalies elektros energetikos sektoriaus plėtojimo prioritetus ir tikslus, dalyvauja rengiant jų plėtojimo strategiją ir programas, nustatant racionalias elektros energetikos sektoriaus plėtros ir integracijos į ES energetikos (KET) sistemas kryptis;
  5.3. koordinuoja Lietuvos energetikos strateginių projektų įgyvendinimą, užtikrina teisinių-finansinių sąlygų strateginių energetikos projektų įgyvendinimui parengimą ir sudarymą, užtikrinti energetikos projektų, finansuojamų ES ir bendrojo finansavimo lėšomis vykdymo tęstinumą;
  5.4. teikia pasiūlymus dėl energetikos sektoriaus plėtros, strateginių projektų prioritetiškumo, jų įtraukimo į valstybės investicijų programas ir kitą medžiagą;
  5.5. teikia pasiūlymus dėl energetikos strateginių projektų įgyvendinimo užtikrinimo, koordinuoja šių energetikos strateginių ir bendrojo intereso (PCI) projektų įgyvendinimą:
  5.5.1. Lietuvos-Švedijos elektros jungties projektas;
  5.5.2. Lietuvos-Lenkijos elektros jungties statybos projektas;
  5.5.3. Visagino atominės elektrinės Lietuvoje statybos projektas;
  5.5.4. bendros Baltijos šalių elektros energijos rinkos projektas;
  5.5.5. Baltijos šalių elektros sistemų sinchroninio darbo su UCTE sistema projektas;
  5.6. sudaro valstybinių energetikos sektoriaus projektų, kuriuos siūloma finansuoti iš ES struktūrinės paramos lėšų, sąrašą bei dalyvauja projektų, atrenkamų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinime ir atrankoje;
  5.7. rengia, derina ir teikia pasiūlymus dėl kartu su Europos Komisija rengiamą Baltijos valstybių energijos rinkos ir jungčių plano, kontroliuoja jo įgyvendinimą;
  5.8.  rengia ir tobulina teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimą, teikia pasiūlymus dėl kitų valstybės pagalbos priemonių taikymo, derina jas su Europos Komisija;
  5.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir tobulinant branduolinės energetikos sektoriaus srities teisinį reglamentavimą bei užtikrinant Lietuos įsipareigojimų ES įgyvendinimą, tarptautinių konvencijų ir branduolinės energetikos sutarčių sąlygų vykdymą;
  5.10. rengia ir tobulina teisės aktus, reglamentuojančius pažangiųjų elektros tinklų sritį, koordinuoja jų įgyvendinimą;
  5.11. rengia ir tobulina teisės aktus, reglamentuojančius elektros energijos perdavimą, skirstymą, tiekimą ir naudojimą;
  5.12. rengia ir tobulina teisės aktus, reglamentuojančius energijos tiekimo saugumo, elektros ūkio objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, efektyvaus naudojimo bei kitus techninius klausimus;
  5.13. rengia ir tobulina šalyje vartojamos energijos kokybės reikalavimus;
  5.14. rengia teisės aktus, reglamentuojančius vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimą prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų);
  5.15. pagal kompetenciją rengia teisės aktus, reglamentuojančius energetikos valstybinę kontrolę ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolę;
  5.16. koordinuoja ir kontroliuoja Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos veiklą ir sprendžia kitus teisės aktuose ministerijos kompetencijai priskirtus klausimus įgyvendinant šios inspekcijos savininko teises ir pareigas. Pagal kompetenciją koordinuoja Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos veiklą, vykdant valstybinę elektros energetikos objektų ir įrenginių kontrolę;
  5.17. pagal kompetenciją kartu su Aplinkos ministerija rengia teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės svarbos energetikos objektų statybos planavimą;
  5.18.  pagal kompetenciją rengia ir tobulina teisės aktus, reglamentuojančius informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimą valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims;
  5.19. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant priemones, užtikrinančias patikimą elektros energijos tiekimą, esant ekstremaliai energetikos padėčiai;
  5.20. pagal kompetenciją rengia ir tobulina Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme nurodytų darbuotojų ir energetikos specialistų pareigybių ir profesijų sąrašą bei jų atestavimo tvarką;
  5.21. dalyvauja rengiant elektros energijos gamybos, tiekimo ir suvartojimo balansus bei poreikio prognozes, teikia pasiūlymus dėl elektros energijos gamybos šaltinių plėtros ir teisinio reglamentavimo, dalyvauja formuojant ir rengia bei teikia pasiūlymus klausimais, susijusiais su elektros energijos gamyba termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse;
  5.22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka teikia pasiūlymus dėl elektros energijos kainų bei tarifų formavimo bei tvarkymo;
  5.23. rengia veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisykles;
  5.24. dalyvauja sprendžiant energetikos sektoriaus pertvarkymo, elektros energetikos sektoriaus įmonių turto valdymo, privatizavimo, elektros energetikos sektoriaus įmonių nuosavo kapitalo investicijų, biudžetinio finansavimo, kreditavimo klausimus;
  5.25. dalyvauja politikos formavime ir teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja valstybei  AB ,,Lietuvos energija“, AB „LESTO“, UAB „Elektros tinklo paslaugos“, UAB „Energijos tiekimas“ ir UAB „TETAS“;
  5.26. analizuoja šalies ir užsienio elektros sektoriaus raidos tendencijas, rinkos pasikeitimus, kainas, rengia ir teikia išvadas bei pasiūlymus šiais klausimais;
  5.27. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ir kitų teisės aktų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka juos derina su suinteresuotomis institucijomis, vertina ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų;
  5.28. pagal kompetenciją analizuoja ES teisės aktus bei teisės aktų projektus, reglamentuojančius elektros sektoriaus veiklą, rengia pasiūlymus dėl atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų, techninių, normatyvinių dokumentų ir kitų teisės aktų rengimo ir derinimo su ES teise;
  5.29. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ES struktūrinių fondų lėšų planavimui ir investavimui reikalingus dokumentus elektros energetikos ūkio sektoriuje: priemonių įgyvendinimo planus, projektų stebėsenos rodiklių aprašą, projektų atrankos kriterijus, projektų finansavimo sąlygas ar jų aprašus; vertina projektinius pasiūlymus, rengiant valstybės projektų, kuriuos siūloma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų, sąrašus; dalyvauja administruojant ir įgyvendinant Veiksmų programos prioritetų priemones, vykdant patikras vietose (pagal poreikį), vertinant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą bei informuojant ir komunikuojant apie Veiksmų programą;
  5.30. teikia informaciją atsakingiems ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti Partnerystės sutartį, Veiksmų programą, stebėsenos rodiklius, atrankos kriterijus ir kitus su ES struktūrinių fondų lėšų planavimu susijusius dokumentus;
  5.31. analizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus, rengia atsakymus į valstybinių institucijų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių pareiškimus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais;
  5.32. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;
  5.33. pagal kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose, dalyvauja formuojant ir rengiant Lietuvos Respublikos poziciją ES energetikos strateginių projektų bei branduolinės energetikos klausimais;
  5.34. pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, seminarus, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose seminaruose, konferencijose;
  5.35. pagal kompetenciją skyrius vykdo ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas bei energetikos ministro ir pagal energetikos ministro nustatytą administravimo sritį skyrių kuruojančio viceministro (toliau – ministerijos vadovybė) pavedimus.

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:
  6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių juridinių asmenų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, dokumentus ir informaciją, reikalingą skyriaus tikslams ir funkcijoms vykdyti;
  6.2. pagal kompetenciją, ministerijos vadovybės pavedimu, atstovauti ministerijai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat ES institucijose;
  6.3. pagal kompetenciją inicijuoti teisės aktų kūrimą, teikti siūlymus ministerijos vadovybei dėl galiojančio teisinio reguliavimo tobulinimo;
  6.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  7. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus pagal energetikos ministro nustatytas veiklos ir administravimo sritis skyrių kuruojančiam viceministrui. Skyriaus vedėjui laikinai nesant, jo funkcijas atlieka skyriaus vedėjo pavaduotojas arba kitas energetikos ministro paskirtas asmuo.
  8. Skyriaus vedėjas:
  8.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;
  8.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  8.3. atsiskaito už skyriaus veiklą;
  8.4. nustatyta tvarka atstovauja skyriui;
  8.5. teikia viceministrui ir/arba ministerijos kancleriui siūlymus skyriaus kompetencijos ir skyriaus darbo organizavimo klausimais, taip pat skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, tarnybinės veiklos vertinimo, kvalifikacijos kėlimo, socialinių garantijų įgyvendinimo ir kitais klausimais;
  8.6. vykdo kitas pareigybės aprašyme ir teisės aktuose nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

   

 • Finansų valdymo ir kontrolės skyrius
  Tel. (8 5) 203 4689, Faks. (8 5) 203 4692, El. p. info@enmin.lt, Adresas: Gedimino pr. 38, Vilnius LT-01104
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Daiva Gelusevičienė
  Ingrida Markinienė
  Renata Banytė
  (8 5) 203 4689  (3) (8 5) 203 4689  (3)
  917

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos energetikos ministro
  2018 m. birželio 12 d.
  įsakymu Nr. 1-171


  LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS
  FINANSŲ VALDYMO IR KONTROLĖS SKYRIAUS
  NUOSTATAI


  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, atsakomybę  ir veiklos organizavimą.
  2. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Finansų valdymo ir kontrolės skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, veikiantis energetikos srities biudžeto rengimo, įgyvendinimo, finansų valdymo ir finansų kontrolės srityse. Skyrius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministerijos kancleriui.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministro įsakymais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu ir šiais nuostatais.

  II SKYRIUS
  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:
  4.1. užtikrinti, kad ministerijos valstybės biudžeto programų sąmatų projektai, biudžeto programų sąmatų sudarymo, jų vykdymo ir tikslinimo procedūros būtų tinkamai ir laiku atliekamos;
  4.2. koordinuoti valstybės biudžeto asignavimų paskirstymą ministerijos strateginio veiklos plano programoms ir priemonėms bei ministerijos pavaldžioms įstaigoms bei su tuo susijusių dokumentų parengimą;
  4.3. tinkamai atlikti finansų kontrolės procedūras, nustatytas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos finansų kontrolės taisyklėse ir kituose teisės aktuose;
  4.4. užtikrinti, kad visi dokumentai ir kita informacija, reikalinga buhalterinei apskaitai tvarkyti ir ataskaitoms rengti, būtų tinkamai įforminta ir nustatyta tvarka pateikta centralizuotai apskaitos įstaigai.
  5. Skyrius, siekdamas įgyvendinti jam nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  5.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais terminais bei Finansų ministerijos nustatyta tvarka ruošia biudžeto išlaidų sąmatų projektus, Lietuvos Respublikos Seimui priėmus valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą ruošia ir teikia Finansų ministerijai ministerijos išlaidų sąmatas pagal programas, paskirstytas ketvirčiais;
  5.2. organizuoja ir kontroliuoja iš ES struktūrinės paramos, ES techninės paramos, ES fondų, ES kitos paramos ir valstybės biudžeto lėšų ministerijos įgyvendinamų programų išlaidų sąmatų pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytas formas ir jų pakeitimų rengimą (tikslinimą) ir teikia jų projektus ministrui ar jo įgaliotam asmeniui tvirtinti;
  5.3. kontroliuoja valstybės biudžeto lėšų sąmatų vykdymą, analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto lėšų naudojimą, prireikus teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl jų perskirstymo ir programų sąmatų tikslinimo;
  5.4. koordinuoja ir analizuoja ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir struktūrinių padalinių prašymus perskirstyti programų sąmatų išlaidas pagal programas, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus ir kitas dimensijas bei programos sąmatų koregavimo priežastis, rengia biudžeto tikslinimo siūlymus, pažymas;
  5.5. organizuoja ministerijos vykdomoms programoms skirtų asignavimų lėšų panaudojimo ataskaitų rengimą;
   5.6. kontroliuoja, kad valstybės biudžeto asignavimai būtų naudojami pagal ministerijos strateginiame plane numatytas programas, priemones ir ekonominės klasifikacijos išlaidų straipsnius;
  5.7. atlieka finansinių srautų analizę, rengia lėšų poreikio prognozes ir teikia jas suinteresuotoms institucijoms;
  5.8. atlieka ministerijos finansų kontrolę ministrui ar jo įgaliotam asmeniui priimant sprendimus, susijusius su valstybės turto panaudojimu ir įsipareigojimais tretiesiems asmenims;
  5.9. pagal kompetenciją vykdo ministerijos įgyvendinamų programų (priemonių) finansuojamų iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos (toliau – ES) techninės paramos, ES fondų, ES kitos paramos lėšų finansų kontrolę: tikrina, ar dokumentai tinkamai sutvarkyti ir atitinka nustatytus reikalavimus, ar juose yra būtini rekvizitai, ar ministerijos dokumentai yra vizuoti, surašyti ir (ar) pasirašyti asmenų, turinčių teisę surašyti ir (ar) pasirašyti apskaitos dokumentus, įvertina pagal patvirtintą asignavimų planą lėšų pakankamumą, priskiria ministerijos išlaidas atitinkamoms programoms, jų priemonėms, valstybės funkcijoms, finansavimo šaltiniams, ekonominės klasifikacijos straipsniams, investicinius projektus ir kitus papildomus išlaidų klasifikatorius;
  5.10. organizuoja ir kontroliuoja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų finansų kontrolės ataskaitų rengimą, teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui pastebėjimus dėl finansų kontrolės reikalavimų laikymąsi ministerijoje, teikia siūlymus dėl finansų kontrolės tobulinimo;
  5.11. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai suvestinę ministerijos finansų kontrolės būklės ataskaitą;
  5.12. dalyvauja rengiant teisės aktų, svarbių ministerijos finansų kontrolės sistemos veiksmingumui užtikrinti, projektus, keičiant pirmiau nurodytus teisės aktus arba teikiant atsakingoms valstybės institucijoms pasiūlymus dėl jų keitimo;
  5.13. analizuoja ministerijos ir VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo ir kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamus finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius, siekdamas įvertinti ataskaitose pateiktos informacijos paaiškinimų pakankamumą, teikia išvadas ir siūlymus ministerijos vadovybei;
  5.14. organizuoja centralizuotos apskaitos įstaigos parengtų ministerijos finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių pateikimą Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nurodytoms įstaigoms šiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais ir paskelbimą laiku;
  5.15. organizuoja ir koordinuoja informacijos pateikimą centralizuotai apskaitos įstaigai dėl ministerijos apskaitos politikos, sąskaitų plano, apskaitos procedūrų keitimo, informacijos ataskaitose pateikimo;
  5.16. pagal kompetenciją užtikrina finansinių – ūkinių operacijų teisėtumo, valstybės lėšų naudojimo įstatymų numatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę;
  5.17. organizuoja duomenų apie ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat kitos informacijos, reikalingos investicijoms į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus, nuosavybės metodo įtakai apskaičiuoti, rinkimą, gautos informacijos sisteminimą ir teikimą;
  5.18. sistemina, analizuoja ir apibendrina ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra ministerija  ir viešųjų įstaigų metinius ir tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat kitą finansinę informaciją, reikalinga investicijoms į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus, nuosavybės metodo įtakai apskaičiuoti;
  5.19. atlieka valstybės įmonių dotacijų pokyčių analizę, sistemina gautą informaciją;
  5.20. rengia, apibendrina ir teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms apie valstybės įmonių, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų skolinius įsipareigojimus;
  5.21. pagal kompetenciją analizuoja ministerijos viešųjų pirkimų, finansavimo, pavedimo vykdymo, dotacijų skyrimo sutarčių vykdymą, esant poreikiui, apibendrintą informaciją teikia suinteresuotiems asmenims;
  5.22. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos darbo grupių ir komisijų darbe, taip pat tarpinstitucinių darbo grupių ir komisijų veikloje, teikia nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;
  5.23. pagal kompetenciją rengia informaciją ir pateikia atsakymus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų, piliečių raštus ir paklausimus finansų valdymo klausimais tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;
  5.24. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ministerijos darbuotojams ir ministerijos pavaldžioms įstaigoms finansų valdymo, finansų kontrolės, valstybės biudžeto programų sąmatų projektų formavimo, programų sąmatų rengimo, tikslinimo ir vykdymo klausimais;
  5.25. teikia reikalingą finansinę informaciją energetikos ministrui, energetikos viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė), ministerijos vykdomų programų koordinatoriams, vadovams ir programų priemonių vadovams, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, kitoms valstybės institucijoms;
  5.26. pagal kompetenciją rengia raštų ir pavedimų projektus;
  5.27. užtikrina tinkamą gaunamų ir rengiamų dokumentų saugojimą ir perdavimą į ministerijos archyvą;
  5.28. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, energetikos ministro ir ministerijos kanclerio pavedimus.
   
  III SKYRIUS
  SKYRIAUS TEISĖS
   
  6. Skyrius turi teisę:
  6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, taip pat valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, dokumentus bei išsamią ir teisingą informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;
  6.2. reikalauti iš ministerijos administracijos padalinių atsakingų darbuotojų ir  programų (priemonių) vykdytojų, kad skyriui teikiami apskaitos dokumentai būtų tinkamai įforminti ir pateikiami laiku;
  6.3. gauti iš ministerijos darbuotojų ir programų (priemonių) vykdytojų paaiškinimus raštu ir žodžiu finansų valdymo ir finansų kontrolės klausimais;
  6.4. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistus, susitarus su jų vadovais, dokumentų projektams rengti ir svarstyti;
  6.5. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus ministerijos lėšų naudojimo, finansinės kontrolės ir kitais finansų valdymo klausimais;
  6.6. kelti kvalifikaciją ir, suderinus su tiesioginiu vadovu bei ministerijos vadovybei priėmus atitinkamą sprendimą, dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose;
  6.7. ministerijos vadovybės pavedimu, atstovauti ministerijai skyriaus kompetencijos klausimais Lietuvoje ir kitose užsienio valstybėse;
  6.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.
  6.9. gauti darbui reikalingas priemones ir įrangą;
  6.10. reikalauti, kad darbo vieta atitiktų higienos ir darbų saugos reikalavimus.
  7. Skyriaus darbuotojai turi kokybiškai ir laiku atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose išdėstytas funkcijas bei laikytis pareigų, nustatytų kituose teisės aktuose.

  IV SKYRIUS
  SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ

  8. Už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą atsakingas skyriaus vedėjas.
  9. Skyriaus darbuotojai už savo pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą asmeniškai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  V SKYRIUS
  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka . Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministerijos kancleriui.
  11. Skyriaus vedėjas:
  11.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą: paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai);
  11.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  11.3. atsiskaito už skyriaus veiklą
  11.4. atlieka finansų kontrolės procedūras, nustatytas energetikos ministerijos finansų kontrolės taisyklėse ir kituose teisės aktuose;
  11.5. teikia siūlymus ministerijos kancleriui skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat skyriaus valstybės tarnautojų, skatinimo, tarnybinės atsakomybės, jų kvalifikacijos ir profesinių įgūdžių tobulinimo klausimais;
  11.6. ministerijos kanclerio pavedimu, atstovauja ministerijai kitose valstybės institucijose ir įstaigose;
  11.7. atlieka ir kitus nenuolatinio pobūdžio energetikos ministro ir ministerijos kanclerio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.
  12. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas atlieka kitas ministro ar ministerijos kanclerio, paskirtas skyriaus valstybės tarnautojas.
  13. Vykdydamas numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius skyrius bendradarbiauja su kitais ministerijos padaliniais, kitomis valstybės ir ES institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis.

  VI SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  14. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.
  15. Skyriaus nuostatai keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai ministerijoje energetikos ministro įsakymu.

  ________________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-18