Projektai elektros sektoriuje

2016 m. vasarį Lietuva įgyvendino strateginį elektros energetikos projektą – nutiesta ir pradėta eksploatuoti elektros jungtis „LitPol Link“ su kaimynine Lenkija. „LitPol Link“ pirmą kartą sujungė Baltijos valstybių ir Vakarų Europos elektros infrastruktūras.

2014 m. pradžioje Alytaus ir Lazdijų rajonuose buvo pradėti istorinio Lietuvos energetikos projekto statyba. Per šį elektros „greitkelį“ Lietuvos elektros sistema sujungta su Europos elektros sistema. Galinga elektros jungtis su Lenkija atverė mums galimybę veikti su kitų Vakarų Europos valstybių energetikos sistemomis ir leidžia plėtoti bendrą Europos elektros rinką.

„LitPol Link“ jungtį statė Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ ir Lenkijos elektros tinklų operatorius PSE. Įgyvendinant šį strateginį projektą, atlikti jungties techninio projektavimo darbai, o statybos darbai intensyviai buvo vykdomi 2014-2015 metais.  500 MW galios Lietuvos–Lenkijos jungties eksploatacijos pradžia – 2016 metų pradžia.

Pagrindiniai jungties duomenys:

 • Aukštos įtampos dvigrandė 400 kV elektros linija nuo Elko iki Alytaus.
 • Elektros oro linijos ilgis: 163 kilometrai. 51 km linijos tęsis Lietuvoje, Alytaus ir Lazdijų rajonuose, 112 km – Lenkijos teritorijoje, per Palenkės ir Varmijos – Mazūrijos vaivadijas.
 • Alytaus pastotėje pastatytas vienas svarbiausių jungties elementų – nuolatinės srovės intarpas. Šis įrenginys reikalingas suderinti skirtingas Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemas.
 • Jungties galia: 500 MW galios elektros perdavimo linija bus eksploatuojama nuo 2015 m. pabaigos, 1000 MW – nuo 2020 m.
 • Numatoma jungties naudojimo trukmė – 50 metų.
 • Preliminari Lietuvos – Lenkijos įgyvendinamo projekto vertė: 340 mln. eurų.

Daugiau informacijos apie „LitPol Link“ projektą

2016 m. vasario mėn. Lietuva pabaigė įgyvendinti strateginį elektros energetikos projektą – nutiesta ir pradėta funkcionuoti elektros jungtis su Švedija „NordBalt“.

„NordBalt“ jungtis – tai alternatyvus elektros importo ir eksporto kanalas, padedantis išvengti priklausymo nuo vienintelio elektros tiekėjo Rytuose. Ši jungtis yra būtina sąlyga sukurti bendrą Baltijos valstybių ir Skandinavijos elektros rinką. Elektros tiltas Lietuvai leidžia pirkti elektros energiją iš hidroresursais turtingų Šiaurės Europos šalių. Strateginį elektros energetikos projektą įgyvendino Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ ir Švedijos elektros perdavimo sistemos operatorius „Svenska Kraftnät“. Jungties „NordBalt“ statybos prasidėjo 2014 metų pavasarį, o baigtos 2016 metų žiemą.

„NordBalt“ projekto tikslas – tarpsistemine elektros jungtimi sujungti Lietuvos ir Švedijos elektros energijos perdavimo sistemas. Šio strateginio projekto neatsiejamos dalys buvo Klaipėdos transformatorių pastotės rekonstrukcija, baigta 2014 metų pabaigoje, ir 330 kV elektros perdavimo linija Klaipėda–Telšiai, kuri sėkmingai įjungta 2014 metų spalio viduryje. Oficiali „NordBalt“ jungties eksploatacijos pradžia – 2016 vasaris.

Pagrindiniai jungties parametrai:

 • Jungties ilgis – apie 450 km.
 • Aukštos įtampos nuolatinės srovės (HVDC) povandeninis kabelis. Kabelio ilgis: apie 400 km
 • Aukštos įtampos nuolatinės srovės (HVDC) požeminis kabelis (Lietuvos pusėje). Kabelio ilgis: 13 km
 • Aukštos įtampos nuolatinės srovės (HVDC) požeminis kabelis (Švedijos pusėje). Kabelio ilgis: 40 km
 • Jungties galia: 700 MW (ją sudarys aukštos įtampos nuolatinės srovės povandeninis bei požeminis kabeliai bei keitiklių stotys Lietuvoje ir Švedijoje)
 • Jungties įtampa: 300 kV
 • Technologija: VSC
 • Numatoma jungties naudojimo trukmė: 30 metų
 • Preliminari projekto kaina: apie 552 mln. eurų
 • Prijungimo vieta Lietuvoje: Klaipėdos 330 kV pastotė
 • Prijungimo vieta Švedijoje: Nybro 400 kV pastotė

„NordBalt“ kabelio skersinis pjūvis.

Daugiau informacijos apie „NordBalt“ projektą.

Lietuvos elektros sistemos sujungimo su Europos elektros sistema tikslas – savarankiškas Lietuvos elektros energetikos sistemos darbas kontinentinės Europos elektros sistemos dažniu ir taktu.

Sinhronizacija apima šias veiklas:

 • Lietuvos–Lenkijos elektros jungties „LitPol Link“ eksploatavimas;
 • Lietuvos–Švedijos elektros jungties „NordBalt“ eksploatavimas;
 • Integracija į Europos elektros rinką.

2010 m. sausį Latvijoje, Rygoje vykusiame trijų Baltijos perdavimo sistemų operatorių (PSO) susitikime susitarta dėl bendro šešių ENTSO-E narių - „Litgrid“ (Lietuva), „PSE“ (Lenkija), „Amprion“ (Vokietija), „Transpower“ (Vokietija), „Elering“ (Estija) ir „Augstsprieguma tikls“ (Latvija) - dalyvavimo, atliekant prisijungimo prie kontinentinės Europos tinklų variantų galimybių studiją.

2010 m. rugsėjį Briuselyje įvykusiame TEN-E finansinės paramos komiteto posėdyje pritarta trijų Baltijos šalių integracijos į ES vidaus elektros rinką studijos finansavimui tam skiriant 950 tūkst. EUR. Skirtos paramos gavėjais numatyti „Litgrid“, „Augstsprieguma tikls“ ir „Elering“.

2012 m. balandį Baltijos šalių elektros perdavimo sistemos operatoriai „Litgrid“, „Augstsprieguma Tikls“, „Elering“ ir Švedijos įmonė „Gothia Power“ AB pasirašė sutartį dėl Baltijos šalių prisijungimo prie Europos elektros tinklų Galimybių studijos parengimo. 2013 metais Baltijos šalys atliko galimybių studija dėl Baltijos šalių ir kontinentinės Europos elektros sistemų sujungimo. Studijos konsultantu, Švedijos konsultacinės bendrovės „Gothia Power“, vertinimu, realistinis perėjimas iš vienos sistemos į kitą gali įvykti 2025 metais.

2012 m. balandį LR Vyriausybė nutarimu įgaliojo „Litgrid“ įgyvendinti Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais (KET) veiksmus.

2012 m. birželį LR Seimas priėmė Elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymą. Lietuvos ir Europos elektros sistemų integracija taip pat apima ir „Litgrid“ įgyvendintus strateginius energetikos projektus: elektros jungtį su Lenkija „LitPol Link“, jungtį su Švedija „NordBalt“ bei Lietuvos elektros sistemos integraciją į kontinentinės Europos tinklus.

2013 m. rudenį atlikta Baltijos elektros perdavimo sistemų operatorių ir Švedijos konsultacijų bendrovės „Gothia PowerAB" Baltijos valstybių integracijos į Europos Sąjungos vidaus elektros energijos rinką iki 2020 m. galimybių studija.

Šiuo metu įgyvendinti tarptautiniai elektros jungčių projektai „LitPol Link“ ir „NordBalt“ pirmą kartą sujungė Lietuvą su Lenkijos ir Švedijos elektros sistemomis bei leido Baltijos valstybių elektros sistemas integruoti į Vakarų Europos elektros infrastruktūrą.  Tarpsistemines jungtys pradėtos eksploatuoti 2016 metų pradžioje.

2015 m. pavasarį atlikta studija „Didelės galios generuojančio šaltinio integravimo į Baltijos elektros energetikos sistemą dirbant sinchroniškai su kontinentinės Europos tinklais techninių sąlygų ir kaštų identifikavimo tyrimas“. Jos tikslas – išanalizuoti naujos AE darbą Baltijos šalių elektros energetikos sistemoje ir pateikti galimus techninius sprendinius naujos elektrinės prijungimui prie perdavimo tinklo atsižvelgiant į galiojančius techninius standartus.

Perdavimo tinklo optimizavimas ir paruošimas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos tinklais

Projekto reikšmė
Šiaurės rytų Lietuvos tinklo optimizavimas būtinas siekiant tinkamai paruošti elektros sistemą pereiti dirbti sinchroniniu režimu su kontinentinės Europos tinklais. Praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje išvystyto Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo svarbiausias tikslas buvo integruoti Ignalinos atominę elektrinę į sistemą. Kol veikė atominė jėgainė, 330/110/35 kV Ignalinos atominės elektrinės transformatorių pastotė buvo sudėtingiausias elektros perdavimo mazgas Lietuvoje, užtikrinęs elektrinėje pagamintos elektros perdavimą visai Lietuvai ir tuo pačiu energija aprūpinęs Ignalinos atominės jėgainės reaktorius. 
 
Projekto tikslas
Projektas skirtas įdiegti optimalų ilgalaikį sprendimą, kuris užtikrintų patikimą tinklo veikimą Šiaurės rytų Lietuvoje, o kartu ir visoje Lietuvoje, taip pat pasiruošti Lietuvos elektros energetikos sistemos desinchronizacijai nuo IPS/UPS sistemos ir sujungimui su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu.
Projektas metu bus rekonstruota daugiau nei 35 metus veikianti Ignalinos AE TP, dalį jos įrenginių perkeliant į 330/110/35 kV Utenos transformatorių pastotę. Rekonstrukcijos metu Ignalinos AE TP bus atskirtos trys tarpsisteminės linijos. 
 
Darbų kalendorius
Projektą numatoma įgyvendinti iki 2020 m. ketvirto ketvirčio pabaigos.
 
Bendra projekto informacija
Detalūs techniniai sprendimai bus nustatyti parengus techninį projektą.

Projekto santrauka

455 megavatų galios Lietuvos elektrinės kombinuoto ciklo bloko (KCB) statybos pabaiga patvirtinta 2012 m. spalį.

2012 m. vasario 24 d. buvo pirmą kartą atliktas Lietuvos elektrinėje baigiamo statyti kombinuoto ciklo bloko paleidimo bandymas – „užkurta“ dujų turbina. Paleidimo metu veikė visi pagrindiniai bloko įrenginiai – dujų ir garo turbinos bei generatorius. Vasario 29 d. jo įrenginiai buvo įjungti apie keturis mėnesius truksiantiems bandymams. Keturis mėnesius truksiančių bandymų metu bus pagaminta apie 400 mln. kWh elektros energijos arba 5 proc. šalies elektros poreikio.

Sutartis su Ispanijos koncernu „Iberdrola Ingenieria y Construccion, S.A.U.“ dėl bloko statybos buvo pasirašyta 2009 m. balandžio pabaigoje.

KCB statyba kainavo 1,3 mlrd. litų. Projekto finansavimui 168,2 mln. eurų dotaciją skyrė Tarptautinis Ignalinos atominės elektrinės uždarymo paramos fondas, 71 mln. eurų paskolą suteikė Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), taip pat komerciniai bankai. Dalį lėšų projektui skyrė ir AB „Lietuvos energija“.

Nauda

Naujasis blokas pakeitė 7-ajame dešimtmetyje statytus Lietuvos elektrinės 3 ir 4 blokus, padidino Lietuvos elektrinės elektros gamybos pajėgumą, patikimumą ir efektyvumą bei sumažino elektros gamybos savikainą.

Pažanga

KC technologija Europos energetikos ūkyje yra plačiai naudojama. Griežti ES išmetamųjų teršalų standartai davė daug naudos, didinant kuro naudojimo efektyvumą elektros energijos gamybos srityje. Daug pašalintų senų nuostolingų ir perteklinių įrenginių buvo pakeisti būtent KC kurą taupančia technologija (jos efektyvumas sudaro 50–60 proc.). Tuo tarpu naudojant įprastą technologiją, elektros energija paverčiama tik 25-40 proc. suvartojamo kuro. Kombinuoto ciklo dujų turbinos yra vienas iš šiuo metu turimų efektyviausių įrenginių, palyginti su senais šiluminiais kietojo kuro blokais. Dėl didelio šiluminio efektyvumo šie įrenginiai, nenaudodami papildomo kuro, pasiekia didesnę nei įprasta galią, todėl sumažėja išmetamų teršalų kiekis, tenkantis vienai elektros energijos kilovatvalandei pagaminti, gerokai išauga įrenginio darbo našumas.

Elektrėnų projektas yra jau antrasis Baltijos šalyse, kuriame naudojama „General Electric“ tiekiama „9FB“ dujų turbinų technologija. Ši dujų turbina yra viena pažangiausių dujų turbinų pasaulyje. Panašus įrenginys sumontuotas išplečiant Rygos II šiluminę elektrinę – didžiausią elektrinę Latvijoje.

Naujasis, kombinuoto ciklo dujų turbininis blokas, negamina šalutinės šilumos, todėl, sustabdžius senuosius blokus, Lietuvos energija ruošiasi statyti šilumai gaminti katilinę, kūrenamą vietiniu kuru – biokuru. Dalį kuro įmonė planuoja pirkti iš savivaldybėje įsikūrusių medienos perdirbimo įmonių.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-07-19