Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ – galioja iki 2020 12 31

2018 m. liepos 25 d. UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – VIPA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę 04.3.1-VIPA-T-113 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II) “.

Kvietimo pradžia: 2018-07-25
Kvietimo pabaiga: 2020-12-31, 23:59 val.
Kvietimo biudžetas: 10 000 000 Eur.

Didžiausia finansavimo suma:

  1. Ne valstybės pagalbos projektams yra 3 000 000 (trys milijonai) eurų;
  2. Valstybės pagalbos projektams, skirtiems kultūros infrastruktūrai, didžiausia valstybės pagalbos suma nustatoma vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 straipsnio 8 dalies reikalavimais;
  3. De minimis pagalbos projektams didžiausia galima pagalbos suma nustatoma vadovaujantis de minimis reglamento 3 straipsnio nuostatomis.

Finansavimo intensyvumas: iki 30 procentų visų pastato atnaujinimui reikalingų investicijų

Tinkami pareiškėjai: Valstybei nuosavybės teise priklausančius viešuosius pastatus patikėjimo ar panaudos teise valdantys subjektai (išskyrus valstybės įmones) ir (arba) centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas.

Kvietimo tikslas: Atnaujinti valstybei nuosavybės teise priklausančius šildomus ir (arba) vėsinamus viešuosius pastatus, siekiant, kad pastatai atitiktų bent minimalius energinio naudingumo reikalavimus, t. y. atitiktų ne žemesnę kaip pastato C energinio naudingumo klasę, taip, kaip nustatyta Statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ (toliau – Statybos techninis reglamentas „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“), ir tuo būdu mažinti suvartojamos energijos sąnaudas.

Tinkama finansuoti veikla: Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą, kuomet dalį investicijų numatoma finansuoti pagal 04.3.1-FM-F-105 priemonę „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“.

Daugiau informacijos priemonės projektų tinkamumo klausimais:

Papildoma informacija ir kvietimo dokumentai šioje svetainėje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-15