Skelbimai

Energetikos ministerija kviečia teikti pastabas 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektui.

Energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo projektą.

Su Projektu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt bei Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje.

Pastabas bei pasiūlymus prašome teikti iki spalio 26 d. (darbo pabaigos).

Atsižvelgiant į Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2018 m. rugsėjo 20 d. posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44 P – 4 (34) patvirtintus patikslintus ir projektų atrankos kriterijus ir į Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pasikeitimus atnaujinti šie projektų finansavimo sąlygų aprašai:

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, atsižvelgdama į Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, patvirtintos 2012 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI-2133, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, pakeitimus bei į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2018 m. rugsėjo 20 d. posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44P-4 (34) patvirtintus patikslintus projektų atrankos kriterijus, parengė šių Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymų keitimų projektus:

Energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 projektą.

Su  priemonės finansavimo sąlygų aprašo projektu susipažinti ir jam teikti pastabas galima Teisės aktų informacinė sistemoje (TAIS) bei www.esinvesticijos.lt svetainėje.

Pastabų ar pasiūlymų dėl apršo projekto lauksime iki 2018 m. spalio 9 dienos.

Kontaktinis asmuo: Reda Lichadziauskienė, Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė, reda.lichadziauskiene@enmin.lt, telefonas 8 706 64712.

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) 2018 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-241 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-196 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.

Įsakymu valstybės projektų sąrašas Nr. 2  papildytas projektais „Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/35/10 kV Aleksoto TP 110 kV skirstykloje“ ir „Elektros energijos perdavimo patikimumo užtikrinimas 110 kV OL ruože Neris–Molėtai–Utena“. Susipažinti su įsakymu galima šioje svetainėje.


1. Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/35/10 kV Aleksoto TP 110 kV skirstykloje“

Projekto tikslas - užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą ir perdavimą Kauno m. savivaldybėje, padidinti operatyvinio valdymo galimybes ir elektrinių sujungimų schemų patikimumą ir lankstumą, įrengus naujas pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas, kitą pažangią technologinę įrangą, minimizuoti galimos aplinkos taršos poveikį (seni įrenginiai užpildyti alyva pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais).

Laukiami projekto rezultatai. Toks perdavimo tinklo modernizavimas užtikrins elektros energijos perdavimo ir tiekimo patikimumą tiek esamiems, tiek naujiems potencialiems elektros vartotojams Kauno m. savivaldybėje, aukštesnę paslaugų kokybę (mažinant gedimų dažnį ir trukmę), tuo pačiu padidins vartotojų lūkesčius ir pasitenkinimą bei prisidės prie aplinkosauginių įsipareigojimų įgyvendinimo (seni įrenginiai užpildyti alyva, kuri gedimų atveju gali patekti į dirvožemį, pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais), bus sumažintos skirstyklų eksploatavimo išlaidos.

Numatoma bendra Projekto vertė – 1 391 000 eurų (be PVM).

Prašomas Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansavimas projekto įgyvendinimui – 695 500 EUR.

 


2. „Elektros energijos perdavimo patikimumo užtikrinimas 110 kV OL ruože Neris–Molėtai–Utena“:

Projekto tikslas – užtikrinti patikimą ir kokybišką elektros energijos tiekimą ir perdavimą Vilniaus, Molėtų ir Utenos raj. savivaldybėse, padidinti operatyvinio valdymo galimybes įrengus naujas pažangias technologijas (žaibosaugos troso keitimas į žaibosaugos trosą su šviesolaidiniu kabeliu) ir įrangą (šviesolaidžio įvadų įrengimas į transformatorių pastotes). Projektui keliamas uždavinys – modernizuoti (rekonstruoti) 110 kV oro linijas (OL) ruože Neris-Molėtai-Utena įdiegiant pažangiosios infrastruktūros elementus.

Laukiami projekto rezultatai. Toks perdavimo tinklo modernizavimas prisidės prie patikimo ir kokybiško elektros energijos perdavimo ir tiekimo tiek esamiems, tiek naujiems potencialiems elektros vartotojams Vilniaus, Molėtų ir Utenos raj. savivaldybėse, užtikrins šiame linijų ruože esančių pastočių elektros įrenginių nuotolinį valdymą, aukštesnę paslaugų kokybę (mažinant gedimų dažnį ir trukmę), tuo pačiu padidins vartotojų lūkesčius ir pasitenkinimą, sumažins OL eksploatavimo išlaidas.

Numatoma bendra Projekto vertė – 1 574 936 EUR (be PVM).

Prašomas Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansavimas projekto įgyvendinimui – 787 468 EUR.

Lietuvos Respublikos Seimui 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 patvirtinus atnaujintą Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija patikslino šių ES paramos priemonių specialiuosius projektų atrankos kriterijus:

Derinamą ES paramos priemonių projektų atrankos kriterijų projektą parsisiųsite, paspaudę šią nuorodą.

Pridedamame dokumente siūlomos išbraukti vietos pažymėtos perbrauktu šriftu, o siūlomi pakeitimai įterpti paryškintu šriftu

Pastabų ar pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų projekto lauksime iki 2018 m. rugpjūčio 31 dienos

Kontaktinis asmuo: Ineta Blakunovaitė, Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė, ineta.blakunovaite@enmin.lt, telefonas 8 706 64661.

 

2018 m. liepos 25 d. UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – VIPA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę 04.3.1-VIPA-T-113 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II) “.

Kvietimo pradžia: 2018-07-25
Kvietimo pabaiga: 2020-12-31, 23:59 val.
Kvietimo biudžetas: 10 000 000 Eur.

Didžiausia finansavimo suma:

 1. Ne valstybės pagalbos projektams yra 3 000 000 (trys milijonai) eurų;
 2. Valstybės pagalbos projektams, skirtiems kultūros infrastruktūrai, didžiausia valstybės pagalbos suma nustatoma vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 straipsnio 8 dalies reikalavimais;
 3. De minimis pagalbos projektams didžiausia galima pagalbos suma nustatoma vadovaujantis de minimis reglamento 3 straipsnio nuostatomis.

Finansavimo intensyvumas: iki 30 procentų visų pastato atnaujinimui reikalingų investicijų

Tinkami pareiškėjai: Valstybei nuosavybės teise priklausančius viešuosius pastatus patikėjimo ar panaudos teise valdantys subjektai (išskyrus valstybės įmones) ir (arba) centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas.

Kvietimo tikslas: Atnaujinti valstybei nuosavybės teise priklausančius šildomus ir (arba) vėsinamus viešuosius pastatus, siekiant, kad pastatai atitiktų bent minimalius energinio naudingumo reikalavimus, t. y. atitiktų ne žemesnę kaip pastato C energinio naudingumo klasę, taip, kaip nustatyta Statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ (toliau – Statybos techninis reglamentas „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“), ir tuo būdu mažinti suvartojamos energijos sąnaudas.

Tinkama finansuoti veikla: Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą, kuomet dalį investicijų numatoma finansuoti pagal 04.3.1-FM-F-105 priemonę „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“.

Daugiau informacijos priemonės projektų tinkamumo klausimais:

Papildoma informacija ir kvietimo dokumentai šioje svetainėje.

2018 m. birželio 26 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę 06.3.1-LVPA-K-107 „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“.

Kvietimo pradžia: 2018-06-26, 9.00 val.
Kvietimo pabaiga: 2018-08-27, 16.00 val.
Kvietimo biudžetas: 1 500 000 Eur.
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 1 500 000 Eur, iki 50 proc.
Tinkami pareiškėjai: Gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriai.

Kvietimo tikslas: kuriant pažangią gamtinių dujų skirstymo sistemą, stiprinti vidinį gamtinių dujų tinklą, užtikrinti suskystintų gamtinių dujų terminalo ir tarpvalstybinių jungčių efektyvų naudojimą, taip pat sudaryti sąlygas integruoti Lietuvos gamtinių dujų sistemą į Europos gamtinių dujų vidaus rinką.

Kvietimo tinkamos finansuoti veiklos: naujų pažangiųjų skirstymo sistemų įrengimas, siekiant užtikrinti dujų skirstymo saugumą ir patikimumą.

Daugiau informacijos priemonės projektų tinkamumo klausimais:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
 • LVPA Energetikos projektų skyriaus vedėja Egida Kunigėlienė, el. p. e.kunigeliene@lvpa.lt,  tel. (8 5) 268 7456.

Bendraisiais klausimais:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. s.susiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

Papildoma informacija ir kvietimo dokumentai šioje svetainėje.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1-129 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo 2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 1-172 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2)
 
Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 2 ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu kviečiame pateikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“, 6.3.1 konkretaus uždavinio „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos vidaus energijos rinką“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“
 
Projektinius pasiūlymus prašome pateikti iki 2018 m. liepos 26 d. 16.00 val.
 
Prašome iki 2018 m. liepos 9 d. informuoti Ministeriją, ar įmonė pageidauja tinkamai parengtus projektinius pasiūlymus pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje.
Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Energetikos ministerijai adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.
 
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

Energetikos ministerija viešajai konsultacijai pateikė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus, kuriais numatoma:

 • iki 2020 m. elektros energijos iš AEI gamybos kiekį padidinti ne mažiau nei iki 3 TWh (skatinamose ir neskatinamose elektrinėse pagamintas ir planuojamas pagaminti elektros energijos kiekis);
 • organizuoti technologiškai neutralius aukcionus (dalyvauja visos technologijos);
 • aukcionuose galės dalyvauti visi asmenys prisiėmę balansavimo atsakomybę, įsipareigoję demontuoti elektrinę, nepradėję elektrinės projekto darbų be skatinimo, pateikę prievolių įvykdymo užtikrinimą tinklų operatoriui, laimėję aukcioną įsipareigoję pagaminti visą aukcione laimėtą kiekį;
 • aukcionuose leisti dalyvauti ES valstybėse narėse statomoms elektrinėms, kurios su Lietuva sudarys dvišalius susitarimus, turės elektros jungtis, įsipareigos Lietuvoje planuojamoms statyti elektrinėms suteikti teisę dalyvauti jų paramos paskirstyme;
 • aukciono laimėtojui paramą skirti kaip priedą prie rinkos kainos, kuris mokamas tol, kol atsiperka elektrinė, tačiau ne ilgiau nei 12 metų;
 • suteikti galimybę perteklinės elektros energijos gamintojams parduoti elektros energiją rinkos kaina.

Susiję dokumentai:

Pastabas teisės aktų projektams kviečiame teikti iki š. m. gegužės 24 d. LR Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje arba Energetikos ministerijai el. paštu info@enmin.lt.

Kilus klausimams, susisiekite su šiais ministerijos atstovais: Lina Sveklaitė, telefonas: 8 706 64 898, el. paštas: lina.sveklaite@enmin.lt; Aurimas Salapėta telefonas: 8 706 64 604, el. paštas: aurimas.salapeta@enmin.lt

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas informuoja, jog nuo šių metų gegužės 1 d., įsigaliojus Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių pakeitimams, visuose būstuose gyventojai privalės įsirengti autonominius dūmų detektorius.

Kasmet Lietuvoje gaisruose žūsta daugiau kaip 100 žmonių. Šiemet ugnis jau pražudė 49 žmones. Kad tokių nelaimių būtų mažiau, viena efektyviausių priemonių yra autonominis dūmų detektorius. Kai patalpoje atsiranda dūmų, šie prietaisai  garsiu signalu perspėja žmones apie kilusį gaisrą. Pernai šalyje, suveikus dūmų detektoriams, buvo išgelbėta ne viena gyvybė. Neretai gaisrai kyla naktį, tad, turint šį prietaisą namuose, šaižus jo  garsas prikelia iš miego ir tragedijos dažniausiai pavyksta išvengti.

Dūmų detektoriai turi būti tvirtinami ant lubų patalpose, kuriose žmonės miega, arba koridoriuje šalia miegamojo. Didelių būstų savininkai turėtų įsigyti kelis dūmų detektorius. Juos reikėtų tvirtinti toliau nuo vonios, virtuvės bei langų. Pastatą palikti reikia vos išgirdus dūmų detektoriaus signalą. Ir nedelsiant kviesti ugniagesius skubios pagalbos telefonu 112.

Šiemet Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas šalyje rengia prevencinę akciją „Gyvenkime saugiai“. Jos metu valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriai ir ugniagesiai gelbėtojai ketina aplankyti apie 100 tūkst. gyvenamųjų būstų visoje Lietuvoje, konsultuoti gyventojus ir teikti jiems praktinius patarimus saugios aplinkos ir saugaus būsto klausimais bei  skatinti namuose įsirengti autonominius dūmų detektorius. Vilniaus apskrityje planuojama aplankyti 19 600 būstų, Kauno – 16 000, Klaipėdos – 13 600. Ugniagesiai gyventojus lankys visose apskrityse, taip pat Visagino ir Elektrėnų savivaldybėse. 

Daugiau informacijos, kaip pasirūpinti savo namų sauga ir įsirengti autonominius dūmų detektorius, rasite Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento interneto svetainėse www.vpgt.lt ir www.lt72.lt

Energetikos ministerija kviečia teikti pastabas priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projektui.

Energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 1-172 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Su Projektu kviečiame susipažinti bei teikti pastabas ir pasiūlymus ES investicijų svetainėje arba Teisės aktų informacinėje sistemoje.

Projektui pastabas bei pasiūlymus, jeigu tokių būtų, Ministerija prašo teikti iki š. m. balandžio 23 d. (darbo pabaigos).

 

2018 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-113 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-196 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) pakeitė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.

Įsakymu valstybės projektų sąrašas Nr. 2  papildytas projektu „Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/35/10 kV Juodkrantės TP, 110/35/10 kV Pakruojo TP ir 110/10 kV Stiklo TP 110 kV skirstyklose“.

Valstybės projektų sąrašą Nr. 2 galima rasti šioje svetainėje.

Energetikos ministerija kviečia teikti pastabas priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projektui.

Energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1-253 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“, pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Su Projektu kviečiame susipažinti bei teikti pastabas ir pasiūlymus „ES investicijos“ svetainėje arba Teisės aktų informacinėje sistemoje.

Projektui pastabas bei pasiūlymus, jeigu tokių būtų, Ministerija prašo teikti iki š. m. balandžio 19 d.(darbo pabaigos).

Energetikos ministerija kviečia teikti pastabas priemonės „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projektui.

Energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo priemonės 06.3.1-LVPA-K-107 priemonės „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.1, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1-221 „„Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-K-107 priemonės „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Su Projektu kviečiame susipažinti bei teikti pastabas ir pasiūlymus ES investicijų svetainėje arba Teisės aktų informacinėje sistemoje.

Pastabas bei pasiūlymus, jeigu tokių būtų, Projektui Ministerija prašo teikti iki š. m. balandžio 26 d.(darbo pabaigos).

Energetikos ministerija kviečia teikti pastabas 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektui.

Energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ projektą.

Su Projektu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt bei Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje.

Pastabas bei pasiūlymus, jeigu tokių būtų, Ministerija prašo teikti iki š. m. balandžio 18 d.(darbo pabaigos).

2018 m. kovo 30 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal Nr. 04.4.1-LVPA-K-106 priemonę „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“.

Kvietimo pradžia: 2018-03-30, 9.00 val.
Kvietimo pabaiga: 2018-05-29, 24.00 val.
Kvietimo biudžetas: 13 661 016,08 Eur
Tinkami pareiškėjai: Elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriai.

Kvietimo tikslas: Siekiant užtikrinti ekonominiu požiūriu veiksmingą ir tvarią elektros energetikos sistemos ilgalaikį funkcionalumą su minimaliais elektros energijos skirstymo nuostoliais, aukštą elektros energijos tiekimo kokybę, didesnį tiekimo saugumą ir saugą, įgyvendinti pilotinius elektros skirstomojo tinklo projektus, diegiant pažangiojo tinklo elementus.

Kvietimo tinkamos finansuoti veiklos:

 • transformatorių pastočių ir (ar) skirstyklų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus;
 • elektros skirstomųjų tinklų skirstomųjų punktų, transformatorinių ir (ar) elektros linijų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus.

Daugiau informacijos priemonės projektų tinkamumo klausimais:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
 • LVPA Energetikos projektų skyriaus vedėja Egida Kunigėlienė, el. p. e.kunigeliene@lvpa.lt,  tel. (8 5) 268 7456.

Bendraisiais klausimais:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. s.susiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

Papildoma informacija ir kvietimo dokumentai šioje svetainėje.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 1-305 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo 2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 1-172 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2). 
 
Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 2 ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu kviečiame pateikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“, 6.3.1 konkretaus uždavinio „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos vidaus energijos rinką“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. 
 
Projektinius pasiūlymus prašome pateikti iki 2018 m. balandžio 16 d. 16.00 val.  
 
Prašome iki 2018 m. kovo 20 d. informuoti Ministeriją, ar įmonė pageidauja tinkamai parengtus projektinius pasiūlymus pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje.  
 
Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Energetikos ministerijai adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) 2018 m. kovo 6  d. energetikos ministro įsakymu Nr. 1-59 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-196 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.

Įsakymu valstybės projektų sąrašas Nr. 2  papildytas projektu „Šiaurės Rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimas ir paruošimas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema“.

Projekto tikslas – užtikrinti patikimą elektros energijos perdavimą ir tiekimą Visagino ir Utenos raj. savivaldybėse. Tai bus atlikta modernizuojant bei rekonstruojant 330/110/35 kV Ignalinos atominės elektrinės (AE) ir 330/110/10 kV Utenos transformatorių pastotes, įdiegiant jose pažangiosios infrastruktūros elementus. Tai leis padidinti operatyvinio valdymo galimybes ir elektrinių sujungimų schemų patikimumą ir lankstumą, įrengus naujas pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas, kitą pažangią technologinę įrangą, parengti perdavimo tinklo infrastruktūrą susijungimui su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu. Taip pat projektas prisidės prie valstybės strateginių interesų, valstybės vykdomų energetikos sektoriaus ir (ar) regioninės energetikos politikos krypčių ir tikslų vykdymo.

Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas patikimas ir stabilus elekros perdavimo tinklo darbas, nenutrūkstamas elektros energijos perdavimas ir tiekimas bei vykdomas nuoseklus vidaus elektros perdavimo tinklo atstatymas ir modernizavimas.

Numatoma bendra Projekto vertė – 21 563 100 eurų (be PVM).

Prašomas Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansavimas projekto įgyvendinimui – 10 781 550 eurų.

 

Derinamas priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo (projektas)

Su projektu susipažinti galima šioje svetainėje.

Pastabas ar pasiūlymus prašoma teikti iki 2018 m. vasario 21 dienos.

Kontaktinis asmuo: Laura Pušinskaitė, Europos Sąjungos paramos skyrius, laura.pusinskaite@enmin.lt, telefonas 8 706 64677

Daugiau informacijos rasite čia.

 

2018 m. vasario 8 d. energetikos ministras įsakymu Nr. 1-25 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas) patvirtino naują priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“.

Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje.

Atsižvelgiant į socialinių-ekonominių partnerių pastabas Energetikos ministerija parengė ir paskelbė derinimui atnaujintus priemonės 04.3.2-LVPA-V-111 „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų atrankos kriterijus ir kviečia suinteresuotas šalis teikti pastabas.

Pagal šią priemonę bus vykdomas neefektyviai biomasę naudojančių individualių katilų keitimas į efektyvesnes technologijas, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją (AIE) šilumos gamybai, namų ūkiuose, kurie nėra prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos.

Su projektu susipažinti galima šioje svetainėje.

Pastabas ar pasiūlymus prašoma teikti iki š. m. sausio 30 dienos.

Kontaktinis asmuo: Paulius Stasiūnas, Europos Sąjungos paramos skyriaus, paulius.stasiunas@enmin.lt, telefonas 8 706 64746

 

2017 m. gruodžio 29 d. Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal Nr. 06.3.1-LVPA-K-107 priemonę „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra”.

Kvietimo pradžia: 2017-12-29, 9.00 val.
Kvietimo pabaiga: 2018-02-28, 24.00 val.
Kvietimo biudžetas: 1 500 000 Eur.
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 1 500 000 Eur, iki 50 proc.
Tinkami pareiškėjai: Gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriai.
Kvietimo tikslas: kuriant pažangią gamtinių dujų skirstymo sistemą, stiprinti vidinį gamtinių dujų tinklą, užtikrinti suskystintų gamtinių dujų terminalo ir tarpvalstybinių jungčių efektyvų naudojimą, taip pat sudaryti sąlygas integruoti Lietuvos gamtinių dujų sistemą į Europos gamtinių dujų vidaus rinką.
Kvietimo tinkamos finansuoti veiklos: naujų pažangiųjų skirstymo sistemų įrengimas, siekiant užtikrinti dujų skirstymo saugumą ir patikimumą.

Daugiau informacijos priemonės projektų tinkamumo klausimais:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
 • LVPA Energetikos projektų skyriaus vedėja Egida Kunigėlienė, el. p. e.kunigeliene@lvpa.lt,  tel. (8 5) 268 7456.

Bendraisiais klausimais:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. s.susiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

Papildoma informacija ir kvietimo dokumentai šioje svetainėje.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 1-305 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo 2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 1-172 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2). 
 
Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 2 ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu kviečiame pateikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“, 6.3.1 konkretaus uždavinio „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos vidaus energijos rinką“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. 
 
Projektinius pasiūlymus prašome teikti iki 2018 m. vasario 19 d. 16.00 val. Prašome iki 2018 m. sausio 15 d. informuoti Ministeriją, ar įmonė pageidauja tinkamai parengtus projektinius pasiūlymus pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje.  
 
Projektinius pasiūlymus prašome pateikti Ministerijai adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.
 
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:
- Elektros ūkio skyriaus vyr. specialistė Aušra Grėbliūnaitė, tel. 8 706 64749, el. p. ausra.grebliunaite@enmin.lt
- Elektros ūkio skyriaus vedėja Justina Ratkevičiūtė, tel. 8 706 64904, el. p. justina.ratkeviciute@enmin.lt
- Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistė Kristina Marcelienė, tel. 8 706 64712, el. p. kristina.marceliene@enmin.lt

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) 2017 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-307 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-196 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė (patikslino) 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.

Įsakymu buvo patikslintas Valstybės projektų sąrašo Nr. 2 projekto „330-110 kV perdavimo tinklų elektros energijos tiekimo ir patikimumo užtikrinimas pietvakarinėje Lietuvos dalyje“ paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas ir preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, kuri pasikeitė AB LITGRID atnaujinus projektą.

Energetikos ministerija kviečia teikti pastabas priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projektui.

Energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1–33 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Su Projektu kviečiame susipažinti šioje svetainėje bei Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje.

Ministerija prašo teikti pastabas ar pasiūlymus šio aprašo keitimo projektui iki š. m. gruodžio 12 dienos.

 

Energetikos ministerija kviečia teikti pastabas priemonės „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projektui.

Energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo priemonės 06.3.1-LVPA-K-107 priemonės „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.1, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1-221 „„Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-K-107 priemonės „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Su Projektu kviečiame susipažinti bei teikti pastabas ir pasiūlymus www.esinvesticijos.lt svetainėje arba Teisės aktų informacinėje sistemoje.

Ministerija prašo teikti pastabas ar pasiūlymus šio aprašo keitimo projektui iki š. m. spalio 30 dienos.

 

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ kvietimo konkursą. Paramos priemonė skirta užtikrinti efektyvesnę energijos gamybą bei paskatinti didesnį atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos ūkio sektoriuje bei centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje įrengti nedidelės galios biokuro kogeneracines elektrines.

Priemonės lėšomis ketinama finansuoti naujų didelio efektyvumo biokuro kogeneracijos įrenginių – iki 5 MW elektrinės galios, visas nominalus šiluminis našumas ne didesnis nei 20 MW – įrengimą centralizuoto šilumos tiekimo sistemose. Remiama veikla nebus finansuojama Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo sistemose. Sudarytos lygios galimybės konkurse dalyvauti tiek šilumos tiekėjams, tiek (potencialiems) nepriklausomiems šilumos gamintojams.

Šiuo kvietimu ketinama paskirstyti lėšų suma ~8,4 mln. Eur Sanglaudos fondo lėšų. 

Daugiau informacijos ir reikalingus dokumentus rasite LVPA svetainėje.

Kvietimo pradžia: 2017-09-29.
Kvietimo pabaiga: 2017-12-29.
Kvietimo biudžetas:  2 200 000 Eur.
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas:  8 000 000 Eur.
Tinkamas pareiškėjas: šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai.
Kvietimo tikslas: užtikrinti efektyvesnę šilumos gamybą ir biokuro naudojimą centralizuotose šilumos tiekimo sistemose.
Kvietimo tinkamos išlaidos: remiama veikla apima nusidėvėjusių biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas naujais (iki 10 MW šiluminės galios) centralizuoto šilumos tiekimo sistemose.

Daugiau informacijos priemonės projektų tinkamumo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
LVPA Energetikos projektų skyriaus vedėja Egida Kunigėlienė, el. p. e.kunigeliene@lvpa.lt,  tel. (8 5) 268 7456.

Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

Kvietimo pradžia: 2017-09-25.
Kvietimo pabaiga: 2017-11-02.
Kvietimo biudžetas: 17 040 000 Eur.
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 2 200 000 Eur.
Tinkamas pareiškėjas: šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai, eksploatuojantys iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius. Partneriai negalimi.
Kvietimo tikslas: užtikrinti efektyvesnę šilumos gamybą bei paskatinti didesnį biokuro naudojimą centralizuoto tiekimo sistemose.
Kvietimo tinkamos išlaidos: biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių (iki 10 MW šiluminės galios) įrengimas rekonstruojamose ar naujai statomose katilinėse, pakeičiant iškastinį kurą centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje.

Daugiau informacijos priemonės finansavimo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
LVPA Energetikos projektų skyriaus vedėjo pavaduotoja Kristina Dėjė, el. p. deje@lvpa.lt, tel. (8 5)   268 7453. 
 
Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) 2017-09-27  Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-254 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-196 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ išdėstė nauja redakcija 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2 (papildyta 2 paskutiniais projektais).

Paskirtas finansavimas projektui „Skirstomųjų dujotiekių katodinės saugos priežiūros automatizavimas įdiegiant nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemą“.

Projektas finansuojamas iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo 06.3.1-LVPA-K-107 priemonei „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ skirtų Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Projektą įgyvendins AB „Energijos skirstymo operatorius“. Daugiau informacijos rasite šioje svetainėje.

Paskirtas finansavimas projektui „Dujų perdavimo sistemos nuotolinės technologinių procesų kontrolės ir dujų apskaitos prietaisų duomenų surinkimo sistemos diegimas“.

Projektas finansuojamas iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo 06.3.1-LVPA-V-104 priemonei „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ skirtų Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Projektą įgyvendins AB „Amber Grid“. Daugiau informacijos rasite šioje svetainėje.

Kviečiame suinteresuotas institucijas ir socialinius-ekonominius partnerius teikti pastabas 04.1.1-LVPA-K-110 priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašui Nr. 2.

Pastabas teikti galima iki 2017 m. rugsėjo 5 d. Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje.

Rugpjūčio 7 d. Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“.

Iš viso projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 17 040 000 eurų Sanglaudos fondo lėšų.

Detalesnę informaciją rasite šioje svetainėje.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 1-172 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ (toliau - Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2) ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu kviečiame pateikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“, 6.3.1 konkretaus uždavinio „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos vidaus energijos rinką“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Kvietimas yra paskelbtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Ministerija) interneto svetainės skyriuje „Veiklos sritys“, srityje „Europos Sąjungos investicijos“, dalyje „2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijos“ ir Ministerijos svetainės skyriuje „Skelbimai“.

Projektinius pasiūlymus prašome teikti iki š.m. rugpjūčio 21 d. 16.00 val. 
Prašome iki š.m. liepos 28 d. informuoti Ministeriją, ar įmonė pageidauja tinkamai parengtus projektinius pasiūlymus pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje.
Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Ministerijai, adresu: Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

 • Elektros ūkio skyriaus vyr. specialistė Aušra Grėbliūnaitė, tel. 8 706 64749, faks. 8 706 64820, el. p. ausra.grebliunaite@enmin.lt;
 • Elektros ūkio skyriaus vedėja Justina Ratkevičiūtė, tel. 8 706 64904, faks. 8 706 64727, el. p. justina.ratkeviciute@enmin.lt;
 • Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistė Laura Pušinskaitė, tel. 8 706 64677, faks. 8 706 64 820, el. p. laura.pusinskaite@enmin.lt.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 1-135 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo 2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 1-172 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2).

Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 2 ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu kviečiame pateikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“, 6.3.1 konkretaus uždavinio „Sustiprinti integraciją į ES vidaus energijos rinką“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Prašome teikti projektinius pasiūlymus iki š.m. birželio 27 d. 16.00 val.
Prašome iki š.m. birželio 5 d. informuoti Ministeriją, ar įmonė pageidauja tinkamai parengtus projektinius pasiūlymus pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje.  
Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Ministerijai adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 347 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo” patvirtino atnaujintą Nacionalinį elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo planą (toliau – Planas), kuris apima elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų sąrašą, siekiant įgyvendinti Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje nustatytus tikslus elektros ir gamtinių dujų perdavimo srityje.

Plano rengimo organizatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Planui buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV).

Patvirtintus dokumentus galima pamatyti, paspaudus ant žemiau esančių nuorodų:

Su patvirtintu Planu, SPAV ataskaita ir Aprašymu taip pat galima susipažinti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje, Gedimino pr. 38, kabinetas 114, Vilnius.

 

 

2017 m. kovo 3 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planas ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Įsakymą galite atsisiųsti čia.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) 2017 m. vasario 21 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-45 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.

Energetikos ministras 2016-12-30 d. įsakymu Nr. 1-338 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS 04.1.1-LVPA-K-110 PRIEMONĖS „NEDIDELĖS GALIOS BIOKURO KOGENERACIJOS SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO Nr. 1 PATVIRTINIMO“ patvirtino Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimo projektų finansavimo sąlygų aprašą. Kadangi pagal galiojančias teisėkūros taisykles, teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų įkėlimą į e.tar sistemą, potencialius pareiškėjus kviečiame su įsakymu susipažinti rytoj www.lrs.lt svetainėje, paieškos laukelyje įvedant įsakymo numerį.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) 2016 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-196 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-196 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ išdėstė nauja redakcija 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.

 

Informacija apie viešą supažindinimą su Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita.
Plano ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaitos rengimo organizatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, Egidijus Purlys, Elektros ūkio skyriaus vedėjas, tel.: 8-706 64904, faksas: 8-706 64820, el. p. egidijus.purlys@enmin.lt, www.enmin.lt

SPAV dokumentų rengėjas – UAB „AF-Consult“, Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius, Rasa Alkauskaitė-Kokoškina, aplinkosaugos skyriaus vadovė, Tel.: 852107210, Faksas: 852107211, el. p.: rasa.alkauskaite@afconsult.com
Plano projekto pavadinimas – Nacionalinis elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo planas.

Su SPAV ataskaita galima susipažinti iki 2016 m. gruodžio 9 d.:

 • Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius (pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45);
 • LR Energetikos ministerijos interneto svetainėje.

Viešas visuomenės supažindinimas su SPAV ataskaita ir Plano projektu vyks 2016 m. gruodžio 12 d. 16.00 val. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, 413 salėje.
Pasiūlymus galima teikti (raštu, paštu arba el. paštu) iki 2016 m. gruodžio 9 d. SPAV ataskaitos rengėjui UAB „AF – Consult“, adresu: Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius arba el. paštu: rasa.alkauskaitė@afconsult.com


SUSIJĘ DOKUMENTAI:

 

 

 

Baltijos šalių gamtinių dujų perdavimo sistemų operatoriai skelbia viešąją konsultaciją dėl netiesioginio perdavimo pajėgumų paskirstymo modelio taikymo tarpvalstybiniuose perdavimo sistemų sujungimo taškuose.

Baltijos valstybių gamtinių dujų perdavimo sistemų operatoriai (toliau – Sistemų operatoriai) AB „Amber Grid“, Elering AS ir JSC Latvijas Gaze, siekdami padidinti Baltijos šalių dujų rinkų konkurencingumą ir paskatinti tarpvalstybinę prekybą dujomis, svarsto galimybę tarpvalstybiniuose dujų sistemų sujungimo taškuose (toliau – Sujungimo taškuose) trumpalaikių tarpvalstybinių perdavimo pajėgumų paskirstymui ir prekybai taikyti netiesioginio dujų perdavimo pajėgumų pasiskirstymo metodą.

Tarpvalstybinių dujų perdavimo pajėgumų paskirstymo metodą Sujungimo taškuose, jungiančiuose greta esančias dujų įleidimo-išleidimo sistemas, numato Europos Komisijos 2013 m. spalio 14 d. Reglamentas Nr. 984/2013, kuriuo nustatomas dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodeksas (toliau – Tinklo kodeksas). Tinklo kodekso 2 str. numatyto galimybę Nacionalinių reguliavimo institucijų (toliau – Reguliavimo institucijos) sprendimu taikyti vieną iš dviejų perdavimo pajėgumų paskirstymo mechanizmų: aukcioną arba netiesioginį pajėgumų paskirstymo būdą. Pasirinkus aukcioną, Sujungimo taškuose pajėgumai paskirstomi panaudojant standartizuotus pajėgumų paskirstymo mechanizmus, vadovaujantis aukciono procedūromis ir naudojant bendras pajėgumų užsakymo platformas. Taikant netiesioginį pajėgumų paskirstymo būdą, Sujungimo taškuose pajėgumai paskirstomi vienu metu su dujų, kuriomis prekiaujama rinkose per dujų biržą, kiekiais.

Tinklo kodekse numatytos aukciono procedūros yra sudėtingos ir dujų rinkos dalyviams gali tapti didele administracine našta. Besivystančioms gamtinių dujų rinkoms, kurių paklausa ir likvidumas yra nedidelis, taip pat kurių tarpvalstybiniai perdavimo pajėgumai pakankami (kaip Baltijos šalyse), į administracines procedūras verta žvelgti racionaliai. Dėl šių priežasčių, Lietuvos, Latvijos ir Estijos Sistemų operatoriai, atlikę išsamią analizę, parengė netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelį, kuris turėtų integruoti nacionalines dujų rinkas ir padidinti skaidrumą vykdant prekybą trumpalaikiais perdavimo pajėgumais Sujungimo taškuose.


Pagrindiniai šio modelio aspektai:

 • Netiesioginis pajėgumų paskirstymo modelis būtų taikomas Sujungimo taškuose, esančiuose tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos dujų perdavimo sistemų: Kiemėnų sujungimo taške tarp Lietuvos ir Latvijos ir Karski sujungimo taške tarp Latvijos ir Estijos.
 • Perdavimo pajėgumo paskirstymas būtų siejamas su dujų prekyba dujų biržoje tarp Baltijos šalių rinkų. Netiesioginio pajėgumų paskirstymo metodu pajėgumai būtų paskirstomi dujų biržos platformoje.
 • Netiesioginis pajėgumų paskirstymo modelis būtų taikomas kitos paros (angl. day-ahead) dujų ir pajėgumų produktams prekybos sesijos dujų biržoje metu. Kiekvienam tarpvalstybiniam kitos paros dujų sandoriui biržoje būtų netiesiogiai paskirstyti atitinkami kitos paros Sujungimo taškų pajėgumai.
 • Sistemų operatoriai numato deleguoti dujų biržai netiesioginiu būdu skirstyti didžiąją dalį arba visus kitos paros pajėgumus. Kitos trukmės pajėgumus (metų, mėnesio ir pan.) Sistemų operatoriai ketina paskirstyti pagal pirmumo teisės (angl. first come first served) ar proporcingumo (pro rata) metodą.
 • Pasibaigus tam tikros dienos prekybos sesijai biržoje, nepaskirstytus kitos paros pajėgumus Sistemų operatoriai iki tos pačios dienos pabaigos galėtų skirstyti taikydami pirmumo teisės ar proporcingumo metodą.
 • Ateityje, atsižvelgiant į rinkos plėtrą ir rinkos dalyvių poreikius, netiesioginis pajėgumų paskirstymo modelis dujų biržoje galėtų būti plėtojamas ir apimti kitų laikotarpių pajėgumų produktus.


Pagrindiniai netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelio privalumai lyginant su aukciono procedūra:

 • Netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelis sujungia Lietuvos, Latvijos ir Estijos trumpalaikes dujų rinkas, didina jų likvidumą ir konkurencijos lygį.
 • Šis modelis padeda užtikrinti didesnį dujų perdavimo tarpvalstybiniuose Sujungimo taškuose lankstumą ir skaidrumą ir mažina rinkos dalyvių bei Sistemų operatorių administracines sąnaudas.

Siekdami atsižvelgti į rinkos dalyvių ir kitų suinteresuotųjų šalių nuomones, pritarus nacionalinėms reguliavimo institucijoms, Baltijos valstybių Sistemų operatoriai skelbia viešąją konsultaciją dėl netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelio. Su išsamiu modelio aprašymu galima susipažinti čia. Jūsų pastabų ir nuomonių anglų kalba laukiame iki 2016 m. spalio 28 d. el. paštu. consultation@ambergrid.lt.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į:
AB „Amber Grid“ atstovą Mindaugą Beržanskį, el. paštas m.berzanskis@ambergid.lt
Elering AS atstovę Airi Noor, el. paštas airi.noor@elering.ee
JSC Latvijas Gāze atstovą Jānis Eisaks el. paštas janis.eisaks@lg.lv

Šią viešąją konsultaciją vykdo trijų Baltijos šalių perdavimo sistemų operatoriai, todėl ji yra tarptautinė. Dėl šios priežasties jūsų pastabų, nuomonių, klausimų tikimės sulaukti anglų kalba. Šiai konsultacijai pateiktos pastabos ir pasiūlymai bus skelbiami Sistemų operatorių tinklapiuose. Jūsų pastabos ir pasiūlymai mums bus naudingi, priimant sprendimus dėl netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelio įgyvendinimo.

Informuojame, kad 2016 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-172 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2“ patvirtinimo“ patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas).

Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašu ir 2015 m. sausio 29 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu kviečiame pateikti projektinį pasiūlymą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“, 6.3.1 konkretaus uždavinio „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos vidaus energijos rinką“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Kvietimas yra paskelbtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Ministerija) tinklalapyje http://enmin.lrv.lt.

Atsižvelgiant į Aprašo 12.3 papunktį, prašytume teikti projektinius pasiūlymus iki š.m. lapkričio 11 d. 15.00 val.  Prašome iki š.m. spalio 17 d. informuoti Ministeriją, ar LITGRID AB pageidauja tinkamai parengtus projektinius pasiūlymus pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje. 

Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Ministerijai adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

2016 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, vadovaujantis Valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros projektų rengimo ir derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-23, nuostatomis suderino LITGRID AB parengtą 330 kV oro linijos Vilnius–Lietuvos elektrinė rekonstravimo plėtros projektą.

Šiuo suderinimu pritarta 330 kV oro linijos Vilnius–Lietuvos elektrinė rekonstrukcijos tikslui užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą Vilniaus regiono elektros energijos vartotojams, įgyvendinant strateginį Baltijos šalių energetikos projektą – elektros energetikos sistemos sujungimą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu.

Energetikos ministerija parengė ir teikia derinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto 04.1.1-LVPA-K-110  priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą.

Suinteresuotas institucijas ir socialinius, ekonominius partnerius prašome teikti pastabas ar pasiūlymus aprašo projektui raštu ir el. paštu kristina.marceliene@enmin.lt  iki š. m. rugpjūčio 16 dienos.

Su projektų finansavimo sąlygų aprašo projektu kviečiame susipažinti čia.

Elektros perdavimo sistemos projektui skirta daugiau nei 2 milijonai Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projektas skirtas modernizuoti Vilniaus, Pagėgių ir Juodupės skirstyklas įdiegiant jose išmaniosios apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas. Skirstyklų modernizavimas padės užtikrinti efektyvesnį ir saugesnį elektros perdavimo tinklo darbą, nenutrūkstamą elektros energijos tiekimą bei užtikrins konkurencingesnį energetikos sektorių. Projektas taip pat prisidės prie Baltijos jūros regiono strategijos ir darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. Elektros perdavimo sistemos operatorius AB „Litgrid“ projektą planuoja įgyvendinti iki 2020 m. pabaigos. Bendra projekto vertė – apie 4,6 mln. eurų.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-194 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas), Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-200 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1) ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 11 punktu, kviečiame teikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“.

Kvietimas yra paskelbtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Ministerija) interneto svetainės skyriuje „Veiklos sritys“, srityje „Europos Sąjungos investicijos“, dalyje „2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijos“ ir Ministerijos svetainės skyriuje „Skelbimai“.

Projektinius pasiūlymus prašome iki š.m. spalio 23 d. 16.00 val. pateikti Ministerijai, adresu: Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.

Prašome iki š.m. rugsėjo 25 d. informuoti Ministeriją, ar subjektas pageidauja tinkamai parengtus projektinius pasiūlymus pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje.

Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašo 12 punktu, pagal šią priemonę galimi pareiškėjai yra valstybei nuosavybės teise priklausančius viešuosius pastatus patikėjimo ar panaudos teise valdantys subjektai (išskyrus valstybės įmones) ir (arba) centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, kurių valdomi pastatai yra įtraukti į Ministerijos tvirtinamus Tinkamų atnaujinti pastatų sąrašus. Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 15.3 papunkčiu, taip pat keliamas reikalavimas, kad būtų tenkinama bent viena iš žemiau nurodytų sąlygų:

- Projekto pastatas pagal Vadovybės apsaugos įstatymo nuostatas būtų priskirtinas saugomiems objektams bei būtų taikomas specialus režimas jo apsaugai;

- Projekto pastatui pagal kitus galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus energijos taupymo paslaugų teikimo įmonės negalėtų užtikrinti paslaugų teikimo;

- Dėl projekto pastato kreiptasi, bet jam neskirtas finansavimas pagal priemonę Nr. 04.3.1-FM-F-105 „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“.

Taip pat informuojame, kad š.m. rugsėjo 25 d. nuo 14 iki 17 val. Ministerijos 413 salėje vyks galimiems pareiškėjams skirtas informacinis renginys. Registracija į renginį čia.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

 • Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus vyr. specialistas Taras Ivanec,
  tel. 8 706 64674, faks. 8 706 64820, el. p. taras.ivanec@enmin.lt;
 • Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus vyr. specialistė Ona Beinoravičiūtė,
  tel. 8 706 64994, faks. 8 706 64820, el. p. ona.beinoravičiūtė@enmin.lt;
 • Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistė Vita Neimantaitė,
  tel. 8 706 64605, faks. 8 706 64820, el. p. vita.neimantaite@enmin.lt.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-16