Skelbimai

Derinamas priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo (projektas)

Su projektu susipažinti galima šioje svetainėje.

Pastabas ar pasiūlymus prašoma teikti iki 2018 m. vasario 21 dienos.

Kontaktinis asmuo: Laura Pušinskaitė, Europos Sąjungos paramos skyrius, laura.pusinskaite@enmin.lt, telefonas 8 706 64677

Daugiau informacijos rasite čia.

 

2018 m. vasario 8 d. energetikos ministras įsakymu Nr. 1-25 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas) patvirtino naują priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“.

Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje.

Atsižvelgiant į socialinių-ekonominių partnerių pastabas Energetikos ministerija parengė ir paskelbė derinimui atnaujintus priemonės 04.3.2-LVPA-V-111 „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų atrankos kriterijus ir kviečia suinteresuotas šalis teikti pastabas.

Pagal šią priemonę bus vykdomas neefektyviai biomasę naudojančių individualių katilų keitimas į efektyvesnes technologijas, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją (AIE) šilumos gamybai, namų ūkiuose, kurie nėra prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos.

Su projektu susipažinti galima šioje svetainėje.

Pastabas ar pasiūlymus prašoma teikti iki š. m. sausio 30 dienos.

Kontaktinis asmuo: Paulius Stasiūnas, Europos Sąjungos paramos skyriaus, paulius.stasiunas@enmin.lt, telefonas 8 706 64746

 

2017 m. gruodžio 29 d. Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal Nr. 06.3.1-LVPA-K-107 priemonę „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra”.

Kvietimo pradžia: 2017-12-29, 9.00 val.
Kvietimo pabaiga: 2018-02-28, 24.00 val.
Kvietimo biudžetas: 1 500 000 Eur.
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 1 500 000 Eur, iki 50 proc.
Tinkami pareiškėjai: Gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriai.
Kvietimo tikslas: kuriant pažangią gamtinių dujų skirstymo sistemą, stiprinti vidinį gamtinių dujų tinklą, užtikrinti suskystintų gamtinių dujų terminalo ir tarpvalstybinių jungčių efektyvų naudojimą, taip pat sudaryti sąlygas integruoti Lietuvos gamtinių dujų sistemą į Europos gamtinių dujų vidaus rinką.
Kvietimo tinkamos finansuoti veiklos: naujų pažangiųjų skirstymo sistemų įrengimas, siekiant užtikrinti dujų skirstymo saugumą ir patikimumą.

Daugiau informacijos priemonės projektų tinkamumo klausimais:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
 • LVPA Energetikos projektų skyriaus vedėja Egida Kunigėlienė, el. p. e.kunigeliene@lvpa.lt,  tel. (8 5) 268 7456.

Bendraisiais klausimais:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. s.susiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

Papildoma informacija ir kvietimo dokumentai šioje svetainėje.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 1-305 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo 2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 1-172 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2). 
 
Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 2 ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu kviečiame pateikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“, 6.3.1 konkretaus uždavinio „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos vidaus energijos rinką“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. 
 
Projektinius pasiūlymus prašome teikti iki 2018 m. vasario 19 d. 16.00 val. Prašome iki 2018 m. sausio 15 d. informuoti Ministeriją, ar įmonė pageidauja tinkamai parengtus projektinius pasiūlymus pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje.  
 
Projektinius pasiūlymus prašome pateikti Ministerijai adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.
 
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:
- Elektros ūkio skyriaus vyr. specialistė Aušra Grėbliūnaitė, tel. 8 706 64749, el. p. ausra.grebliunaite@enmin.lt
- Elektros ūkio skyriaus vedėja Justina Ratkevičiūtė, tel. 8 706 64904, el. p. justina.ratkeviciute@enmin.lt
- Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistė Kristina Marcelienė, tel. 8 706 64712, el. p. kristina.marceliene@enmin.lt

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) 2017 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-307 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-196 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė (patikslino) 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.

Įsakymu buvo patikslintas Valstybės projektų sąrašo Nr. 2 projekto „330-110 kV perdavimo tinklų elektros energijos tiekimo ir patikimumo užtikrinimas pietvakarinėje Lietuvos dalyje“ paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas ir preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, kuri pasikeitė AB LITGRID atnaujinus projektą.

Energetikos ministerija kviečia teikti pastabas priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projektui.

Energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1–33 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Su Projektu kviečiame susipažinti šioje svetainėje bei Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje.

Ministerija prašo teikti pastabas ar pasiūlymus šio aprašo keitimo projektui iki š. m. gruodžio 12 dienos.

 

Energetikos ministerija kviečia teikti pastabas priemonės „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo projektui.

Energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo priemonės 06.3.1-LVPA-K-107 priemonės „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.1, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1-221 „„Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-K-107 priemonės „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Su Projektu kviečiame susipažinti bei teikti pastabas ir pasiūlymus www.esinvesticijos.lt svetainėje arba Teisės aktų informacinėje sistemoje.

Ministerija prašo teikti pastabas ar pasiūlymus šio aprašo keitimo projektui iki š. m. spalio 30 dienos.

 

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ kvietimo konkursą. Paramos priemonė skirta užtikrinti efektyvesnę energijos gamybą bei paskatinti didesnį atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos ūkio sektoriuje bei centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje įrengti nedidelės galios biokuro kogeneracines elektrines.

Priemonės lėšomis ketinama finansuoti naujų didelio efektyvumo biokuro kogeneracijos įrenginių – iki 5 MW elektrinės galios, visas nominalus šiluminis našumas ne didesnis nei 20 MW – įrengimą centralizuoto šilumos tiekimo sistemose. Remiama veikla nebus finansuojama Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo sistemose. Sudarytos lygios galimybės konkurse dalyvauti tiek šilumos tiekėjams, tiek (potencialiems) nepriklausomiems šilumos gamintojams.

Šiuo kvietimu ketinama paskirstyti lėšų suma ~8,4 mln. Eur Sanglaudos fondo lėšų. 

Daugiau informacijos ir reikalingus dokumentus rasite LVPA svetainėje.

Kvietimo pradžia: 2017-09-29.
Kvietimo pabaiga: 2017-12-29.
Kvietimo biudžetas:  2 200 000 Eur.
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas:  8 000 000 Eur.
Tinkamas pareiškėjas: šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai.
Kvietimo tikslas: užtikrinti efektyvesnę šilumos gamybą ir biokuro naudojimą centralizuotose šilumos tiekimo sistemose.
Kvietimo tinkamos išlaidos: remiama veikla apima nusidėvėjusių biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas naujais (iki 10 MW šiluminės galios) centralizuoto šilumos tiekimo sistemose.

Daugiau informacijos priemonės projektų tinkamumo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
LVPA Energetikos projektų skyriaus vedėja Egida Kunigėlienė, el. p. e.kunigeliene@lvpa.lt,  tel. (8 5) 268 7456.

Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

Kvietimo pradžia: 2017-09-25.
Kvietimo pabaiga: 2017-11-02.
Kvietimo biudžetas: 17 040 000 Eur.
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 2 200 000 Eur.
Tinkamas pareiškėjas: šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai, eksploatuojantys iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius. Partneriai negalimi.
Kvietimo tikslas: užtikrinti efektyvesnę šilumos gamybą bei paskatinti didesnį biokuro naudojimą centralizuoto tiekimo sistemose.
Kvietimo tinkamos išlaidos: biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių (iki 10 MW šiluminės galios) įrengimas rekonstruojamose ar naujai statomose katilinėse, pakeičiant iškastinį kurą centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje.

Daugiau informacijos priemonės finansavimo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
LVPA Energetikos projektų skyriaus vedėjo pavaduotoja Kristina Dėjė, el. p. deje@lvpa.lt, tel. (8 5)   268 7453. 
 
Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) 2017-09-27  Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-254 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-196 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ išdėstė nauja redakcija 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2 (papildyta 2 paskutiniais projektais).

Paskirtas finansavimas projektui „Skirstomųjų dujotiekių katodinės saugos priežiūros automatizavimas įdiegiant nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemą“.

Projektas finansuojamas iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo 06.3.1-LVPA-K-107 priemonei „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ skirtų Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Projektą įgyvendins AB „Energijos skirstymo operatorius“. Daugiau informacijos rasite šioje svetainėje.

Paskirtas finansavimas projektui „Dujų perdavimo sistemos nuotolinės technologinių procesų kontrolės ir dujų apskaitos prietaisų duomenų surinkimo sistemos diegimas“.

Projektas finansuojamas iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo 06.3.1-LVPA-V-104 priemonei „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ skirtų Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Projektą įgyvendins AB „Amber Grid“. Daugiau informacijos rasite šioje svetainėje.

Kviečiame suinteresuotas institucijas ir socialinius-ekonominius partnerius teikti pastabas 04.1.1-LVPA-K-110 priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašui Nr. 2.

Pastabas teikti galima iki 2017 m. rugsėjo 5 d. Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje.

Rugpjūčio 7 d. Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“.

Iš viso projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 17 040 000 eurų Sanglaudos fondo lėšų.

Detalesnę informaciją rasite šioje svetainėje.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 1-172 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ (toliau - Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2) ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu kviečiame pateikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“, 6.3.1 konkretaus uždavinio „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos vidaus energijos rinką“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Kvietimas yra paskelbtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Ministerija) interneto svetainės skyriuje „Veiklos sritys“, srityje „Europos Sąjungos investicijos“, dalyje „2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijos“ ir Ministerijos svetainės skyriuje „Skelbimai“.

Projektinius pasiūlymus prašome teikti iki š.m. rugpjūčio 21 d. 16.00 val. 
Prašome iki š.m. liepos 28 d. informuoti Ministeriją, ar įmonė pageidauja tinkamai parengtus projektinius pasiūlymus pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje.
Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Ministerijai, adresu: Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

 • Elektros ūkio skyriaus vyr. specialistė Aušra Grėbliūnaitė, tel. 8 706 64749, faks. 8 706 64820, el. p. ausra.grebliunaite@enmin.lt;
 • Elektros ūkio skyriaus vedėja Justina Ratkevičiūtė, tel. 8 706 64904, faks. 8 706 64727, el. p. justina.ratkeviciute@enmin.lt;
 • Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistė Laura Pušinskaitė, tel. 8 706 64677, faks. 8 706 64 820, el. p. laura.pusinskaite@enmin.lt.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 1-135 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo 2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 1-172 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2).

Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 2 ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu kviečiame pateikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“, 6.3.1 konkretaus uždavinio „Sustiprinti integraciją į ES vidaus energijos rinką“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Prašome teikti projektinius pasiūlymus iki š.m. birželio 27 d. 16.00 val.
Prašome iki š.m. birželio 5 d. informuoti Ministeriją, ar įmonė pageidauja tinkamai parengtus projektinius pasiūlymus pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje.  
Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Ministerijai adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 347 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 746 „Dėl Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo” patvirtino atnaujintą Nacionalinį elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo planą (toliau – Planas), kuris apima elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų sąrašą, siekiant įgyvendinti Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje nustatytus tikslus elektros ir gamtinių dujų perdavimo srityje.

Plano rengimo organizatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Planui buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV).

Patvirtintus dokumentus galima pamatyti, paspaudus ant žemiau esančių nuorodų:

Su patvirtintu Planu, SPAV ataskaita ir Aprašymu taip pat galima susipažinti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje, Gedimino pr. 38, kabinetas 114, Vilnius.

 

 

2017 m. kovo 3 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planas ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Įsakymą galite atsisiųsti čia.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) 2017 m. vasario 21 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-45 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.

Energetikos ministras 2016-12-30 d. įsakymu Nr. 1-338 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS 04.1.1-LVPA-K-110 PRIEMONĖS „NEDIDELĖS GALIOS BIOKURO KOGENERACIJOS SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO Nr. 1 PATVIRTINIMO“ patvirtino Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimo projektų finansavimo sąlygų aprašą. Kadangi pagal galiojančias teisėkūros taisykles, teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų įkėlimą į e.tar sistemą, potencialius pareiškėjus kviečiame su įsakymu susipažinti rytoj www.lrs.lt svetainėje, paieškos laukelyje įvedant įsakymo numerį.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) 2016 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-196 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-196 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ išdėstė nauja redakcija 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.

 

Informacija apie viešą supažindinimą su Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita.
Plano ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaitos rengimo organizatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, Egidijus Purlys, Elektros ūkio skyriaus vedėjas, tel.: 8-706 64904, faksas: 8-706 64820, el. p. egidijus.purlys@enmin.lt, www.enmin.lt

SPAV dokumentų rengėjas – UAB „AF-Consult“, Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius, Rasa Alkauskaitė-Kokoškina, aplinkosaugos skyriaus vadovė, Tel.: 852107210, Faksas: 852107211, el. p.: rasa.alkauskaite@afconsult.com
Plano projekto pavadinimas – Nacionalinis elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo planas.

Su SPAV ataskaita galima susipažinti iki 2016 m. gruodžio 9 d.:

 • Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius (pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45);
 • LR Energetikos ministerijos interneto svetainėje.

Viešas visuomenės supažindinimas su SPAV ataskaita ir Plano projektu vyks 2016 m. gruodžio 12 d. 16.00 val. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, 413 salėje.
Pasiūlymus galima teikti (raštu, paštu arba el. paštu) iki 2016 m. gruodžio 9 d. SPAV ataskaitos rengėjui UAB „AF – Consult“, adresu: Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius arba el. paštu: rasa.alkauskaitė@afconsult.com


SUSIJĘ DOKUMENTAI:

 

 

 

Baltijos šalių gamtinių dujų perdavimo sistemų operatoriai skelbia viešąją konsultaciją dėl netiesioginio perdavimo pajėgumų paskirstymo modelio taikymo tarpvalstybiniuose perdavimo sistemų sujungimo taškuose.

Baltijos valstybių gamtinių dujų perdavimo sistemų operatoriai (toliau – Sistemų operatoriai) AB „Amber Grid“, Elering AS ir JSC Latvijas Gaze, siekdami padidinti Baltijos šalių dujų rinkų konkurencingumą ir paskatinti tarpvalstybinę prekybą dujomis, svarsto galimybę tarpvalstybiniuose dujų sistemų sujungimo taškuose (toliau – Sujungimo taškuose) trumpalaikių tarpvalstybinių perdavimo pajėgumų paskirstymui ir prekybai taikyti netiesioginio dujų perdavimo pajėgumų pasiskirstymo metodą.

Tarpvalstybinių dujų perdavimo pajėgumų paskirstymo metodą Sujungimo taškuose, jungiančiuose greta esančias dujų įleidimo-išleidimo sistemas, numato Europos Komisijos 2013 m. spalio 14 d. Reglamentas Nr. 984/2013, kuriuo nustatomas dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodeksas (toliau – Tinklo kodeksas). Tinklo kodekso 2 str. numatyto galimybę Nacionalinių reguliavimo institucijų (toliau – Reguliavimo institucijos) sprendimu taikyti vieną iš dviejų perdavimo pajėgumų paskirstymo mechanizmų: aukcioną arba netiesioginį pajėgumų paskirstymo būdą. Pasirinkus aukcioną, Sujungimo taškuose pajėgumai paskirstomi panaudojant standartizuotus pajėgumų paskirstymo mechanizmus, vadovaujantis aukciono procedūromis ir naudojant bendras pajėgumų užsakymo platformas. Taikant netiesioginį pajėgumų paskirstymo būdą, Sujungimo taškuose pajėgumai paskirstomi vienu metu su dujų, kuriomis prekiaujama rinkose per dujų biržą, kiekiais.

Tinklo kodekse numatytos aukciono procedūros yra sudėtingos ir dujų rinkos dalyviams gali tapti didele administracine našta. Besivystančioms gamtinių dujų rinkoms, kurių paklausa ir likvidumas yra nedidelis, taip pat kurių tarpvalstybiniai perdavimo pajėgumai pakankami (kaip Baltijos šalyse), į administracines procedūras verta žvelgti racionaliai. Dėl šių priežasčių, Lietuvos, Latvijos ir Estijos Sistemų operatoriai, atlikę išsamią analizę, parengė netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelį, kuris turėtų integruoti nacionalines dujų rinkas ir padidinti skaidrumą vykdant prekybą trumpalaikiais perdavimo pajėgumais Sujungimo taškuose.


Pagrindiniai šio modelio aspektai:

 • Netiesioginis pajėgumų paskirstymo modelis būtų taikomas Sujungimo taškuose, esančiuose tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos dujų perdavimo sistemų: Kiemėnų sujungimo taške tarp Lietuvos ir Latvijos ir Karski sujungimo taške tarp Latvijos ir Estijos.
 • Perdavimo pajėgumo paskirstymas būtų siejamas su dujų prekyba dujų biržoje tarp Baltijos šalių rinkų. Netiesioginio pajėgumų paskirstymo metodu pajėgumai būtų paskirstomi dujų biržos platformoje.
 • Netiesioginis pajėgumų paskirstymo modelis būtų taikomas kitos paros (angl. day-ahead) dujų ir pajėgumų produktams prekybos sesijos dujų biržoje metu. Kiekvienam tarpvalstybiniam kitos paros dujų sandoriui biržoje būtų netiesiogiai paskirstyti atitinkami kitos paros Sujungimo taškų pajėgumai.
 • Sistemų operatoriai numato deleguoti dujų biržai netiesioginiu būdu skirstyti didžiąją dalį arba visus kitos paros pajėgumus. Kitos trukmės pajėgumus (metų, mėnesio ir pan.) Sistemų operatoriai ketina paskirstyti pagal pirmumo teisės (angl. first come first served) ar proporcingumo (pro rata) metodą.
 • Pasibaigus tam tikros dienos prekybos sesijai biržoje, nepaskirstytus kitos paros pajėgumus Sistemų operatoriai iki tos pačios dienos pabaigos galėtų skirstyti taikydami pirmumo teisės ar proporcingumo metodą.
 • Ateityje, atsižvelgiant į rinkos plėtrą ir rinkos dalyvių poreikius, netiesioginis pajėgumų paskirstymo modelis dujų biržoje galėtų būti plėtojamas ir apimti kitų laikotarpių pajėgumų produktus.


Pagrindiniai netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelio privalumai lyginant su aukciono procedūra:

 • Netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelis sujungia Lietuvos, Latvijos ir Estijos trumpalaikes dujų rinkas, didina jų likvidumą ir konkurencijos lygį.
 • Šis modelis padeda užtikrinti didesnį dujų perdavimo tarpvalstybiniuose Sujungimo taškuose lankstumą ir skaidrumą ir mažina rinkos dalyvių bei Sistemų operatorių administracines sąnaudas.

Siekdami atsižvelgti į rinkos dalyvių ir kitų suinteresuotųjų šalių nuomones, pritarus nacionalinėms reguliavimo institucijoms, Baltijos valstybių Sistemų operatoriai skelbia viešąją konsultaciją dėl netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelio. Su išsamiu modelio aprašymu galima susipažinti čia. Jūsų pastabų ir nuomonių anglų kalba laukiame iki 2016 m. spalio 28 d. el. paštu. consultation@ambergrid.lt.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į:
AB „Amber Grid“ atstovą Mindaugą Beržanskį, el. paštas m.berzanskis@ambergid.lt
Elering AS atstovę Airi Noor, el. paštas airi.noor@elering.ee
JSC Latvijas Gāze atstovą Jānis Eisaks el. paštas janis.eisaks@lg.lv

Šią viešąją konsultaciją vykdo trijų Baltijos šalių perdavimo sistemų operatoriai, todėl ji yra tarptautinė. Dėl šios priežasties jūsų pastabų, nuomonių, klausimų tikimės sulaukti anglų kalba. Šiai konsultacijai pateiktos pastabos ir pasiūlymai bus skelbiami Sistemų operatorių tinklapiuose. Jūsų pastabos ir pasiūlymai mums bus naudingi, priimant sprendimus dėl netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelio įgyvendinimo.

Informuojame, kad 2016 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-172 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2“ patvirtinimo“ patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas).

Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašu ir 2015 m. sausio 29 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu kviečiame pateikti projektinį pasiūlymą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“, 6.3.1 konkretaus uždavinio „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos vidaus energijos rinką“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Kvietimas yra paskelbtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Ministerija) tinklalapyje http://enmin.lrv.lt.

Atsižvelgiant į Aprašo 12.3 papunktį, prašytume teikti projektinius pasiūlymus iki š.m. lapkričio 11 d. 15.00 val.  Prašome iki š.m. spalio 17 d. informuoti Ministeriją, ar LITGRID AB pageidauja tinkamai parengtus projektinius pasiūlymus pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje. 

Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Ministerijai adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

2016 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, vadovaujantis Valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros projektų rengimo ir derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-23, nuostatomis suderino LITGRID AB parengtą 330 kV oro linijos Vilnius–Lietuvos elektrinė rekonstravimo plėtros projektą.

Šiuo suderinimu pritarta 330 kV oro linijos Vilnius–Lietuvos elektrinė rekonstrukcijos tikslui užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą Vilniaus regiono elektros energijos vartotojams, įgyvendinant strateginį Baltijos šalių energetikos projektą – elektros energetikos sistemos sujungimą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu.

Energetikos ministerija parengė ir teikia derinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto 04.1.1-LVPA-K-110  priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą.

Suinteresuotas institucijas ir socialinius, ekonominius partnerius prašome teikti pastabas ar pasiūlymus aprašo projektui raštu ir el. paštu kristina.marceliene@enmin.lt  iki š. m. rugpjūčio 16 dienos.

Su projektų finansavimo sąlygų aprašo projektu kviečiame susipažinti čia.

Elektros perdavimo sistemos projektui skirta daugiau nei 2 milijonai Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projektas skirtas modernizuoti Vilniaus, Pagėgių ir Juodupės skirstyklas įdiegiant jose išmaniosios apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas. Skirstyklų modernizavimas padės užtikrinti efektyvesnį ir saugesnį elektros perdavimo tinklo darbą, nenutrūkstamą elektros energijos tiekimą bei užtikrins konkurencingesnį energetikos sektorių. Projektas taip pat prisidės prie Baltijos jūros regiono strategijos ir darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. Elektros perdavimo sistemos operatorius AB „Litgrid“ projektą planuoja įgyvendinti iki 2020 m. pabaigos. Bendra projekto vertė – apie 4,6 mln. eurų.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-194 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas), Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-200 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1) ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 11 punktu, kviečiame teikti projektinius pasiūlymus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“.

Kvietimas yra paskelbtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Ministerija) interneto svetainės skyriuje „Veiklos sritys“, srityje „Europos Sąjungos investicijos“, dalyje „2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijos“ ir Ministerijos svetainės skyriuje „Skelbimai“.

Projektinius pasiūlymus prašome iki š.m. spalio 23 d. 16.00 val. pateikti Ministerijai, adresu: Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.

Prašome iki š.m. rugsėjo 25 d. informuoti Ministeriją, ar subjektas pageidauja tinkamai parengtus projektinius pasiūlymus pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje.

Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašo 12 punktu, pagal šią priemonę galimi pareiškėjai yra valstybei nuosavybės teise priklausančius viešuosius pastatus patikėjimo ar panaudos teise valdantys subjektai (išskyrus valstybės įmones) ir (arba) centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, kurių valdomi pastatai yra įtraukti į Ministerijos tvirtinamus Tinkamų atnaujinti pastatų sąrašus. Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 15.3 papunkčiu, taip pat keliamas reikalavimas, kad būtų tenkinama bent viena iš žemiau nurodytų sąlygų:

- Projekto pastatas pagal Vadovybės apsaugos įstatymo nuostatas būtų priskirtinas saugomiems objektams bei būtų taikomas specialus režimas jo apsaugai;

- Projekto pastatui pagal kitus galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus energijos taupymo paslaugų teikimo įmonės negalėtų užtikrinti paslaugų teikimo;

- Dėl projekto pastato kreiptasi, bet jam neskirtas finansavimas pagal priemonę Nr. 04.3.1-FM-F-105 „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“.

Taip pat informuojame, kad š.m. rugsėjo 25 d. nuo 14 iki 17 val. Ministerijos 413 salėje vyks galimiems pareiškėjams skirtas informacinis renginys. Registracija į renginį čia.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

 • Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus vyr. specialistas Taras Ivanec,
  tel. 8 706 64674, faks. 8 706 64820, el. p. taras.ivanec@enmin.lt;
 • Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus vyr. specialistė Ona Beinoravičiūtė,
  tel. 8 706 64994, faks. 8 706 64820, el. p. ona.beinoravičiūtė@enmin.lt;
 • Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistė Vita Neimantaitė,
  tel. 8 706 64605, faks. 8 706 64820, el. p. vita.neimantaite@enmin.lt.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-28