Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“

Data

2017 01 17

Įvertinimas
0
publics_small.png

Šiandien Lietuvos Verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“. Iš viso projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 12 mln. eurų Sanglaudos fondo lėšų.

Kvietimo pradžia: 2017 m. sausio 17 d.
Kvietimo pabaiga: 2017 m. kovo 17  d.
Kvietimo biudžetas: 12 000 000 Eur.
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 4 000 000 Eur.
 
Tinkami pareiškėjai: šilumos tiekėjai, (potencialūs) nepriklausomi šilumos gamintojai.
 
Kvietimo tikslas: siekiant užtikrinti efektyvesnę energijos gamybą bei paskatinti didesnį atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos ūkio sektoriuje, centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje įrengti nedidelės galios biokuro kogeneracines elektrines.
 
Kvietimo tinkamos išlaidos: naujų  didelio efektyvumo biokuro kogeneracijos įrenginių (iki 5 MW elektrinės galios, visas nominalus šiluminis našumas ne didesnis nei 20 MW) įrengimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemose (išskyrus Vilniaus ir Kauno miestų).
 
Paraiškų pateikimo būdai: paraiškos gali būti pateiktos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.
Jei paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją „pdf“ formatu, įrašytą į elektroninę laikmeną. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.
 
Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į LVPA priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius.
Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją elektroniniu paštu dokumentai@lvpa.lt.
Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.
Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 17 d. 24:00.
Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į LVPA iki 2017 m. kovo 17 d. 14:45.
Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, ji turi būti atsiųsta elektroniniu paštu dokumentai@lvpa.lt iki 2017 m. kovo 17 d. 14:45.
 
DOKUMENTAI
1. Kvietimo teikti paraiškas skelbimas.
2. Projektų finansavimo sąlygų aprašas.
3. Informacija apie valstybės pagalbą projektui (Aprašo 5 priedas).
4. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti (Aprašo 6 priedas).
5. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma.
6. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas.
7. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.
8. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas. (Aktualu nuo 2015 m.  balandžio 1 d.). Aktualus pranešimas.
9. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.
 
KONSULTACIJOS
Priemonės finansavimo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
LVPA Energetikos projektų skyriaus vedėjo pavaduotoja Kristina Dėjė, el. p. k.deje@lvpa.lt, tel. (8 5)   268 7453.

Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lttel. (8 5) 210 9091.
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.