Gamtinių dujų perdavimo tinklo modernizavimui – daugiau nei 4,5 mln. eurų

Data

2018 11 16

Įvertinimas
0
HL9G4068_new.png

Lapkričio 16 d. įsigaliojo Energetikos ministro įsakymas, kuriuo skiriamas finansavimas gamtinių dujų perdavimo tinklų modernizavimo projektui „Dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimas“. Iš viso šiam projektui paskirta daugiau nei 4,5 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų.

Įgyvendinant šį projektą, numatoma modernizuoti gamtinių dujų perdavimo tinklą – pakeisti 37 čiaupų mazgų ir papildomai įrengti nuotolinį valdymą 51 čiaupui. Pabaigus darbus, nuotoliniu būdu valdomų perdavimo dujotiekio čiaupų dalis sudarys daugiau nei pusę visų čiaupų.

Tai leis sumažinti priežiūros ir avarijų metu prarandamų dujų nuostolius, efektyviai valdyti dujų srautus perdavimo sistemoje (greitai stabdyti ir greitai paleisti) bei vartotojams padės optimaliu būdų vartoti dujas. Tokiu būdu bus užtikrinta efektyvesnė, saugesnė ir patikimesnė gamtinių dujų perdavimo paslauga gamtinių dujų vartotojams. Taip pat bus užtikrintas Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos magistralinių dujotiekių atšakų stabilus darbo režimas ir dujų perdavimo patikimumas.

Priemonės veiklos prisideda prie kelių Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslų. Pirmiausiai, ilgalaikio tikslo sukurti saugų, palankų aplinkai, konkurencingą ir į bendrą ES energetikos sistemą integruotą energetikos sektorių, užtikrinti patikimą ir diversifikuotą energijos išteklių tiekimą, padidinti energijos gamybos, skirstymo ir vartojimo efektyvumą, išplėsti atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių naudojimą. Taip pat šios veiklos prisidės ir prie trumpalaikio tikslo – užtikrinti patikimą ir saugų, neviršijantį numatytųjų taršos limitų, energijos tiekimą visoms Lietuvos ūkio šakoms, didinti energijos taupymą ir naudojimo efektyvumą, tinkamai naudojant ES struktūrinių paramos fondų, valstybės ir privačias lėšas.

Projektu prisidedama prie ES 2020–2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos pagrindinių elementų; prie 2014–2020 m. Nacionalinės pažangos programos (patvirtintos LR Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482) 3 prioriteto „Ekonominiam augimui palanki aplinka“ 3.2 tikslo „Sukurti tvarią, tolygią ir efektyvią ekonominę infrastruktūrą“ 3.2.3 uždavinio „Plėtoti energetinę infrastruktūrą“ 3.2.3.3 uždavinio krypties „Užtikrinti diversifikuotą, patikimą dujų ir elektros tiekimą ir saugojimą“ ir 3.2.3.4 uždavinio krypties „Užtikrinti elektros ir dujų perdavimo ir skirstymo tinklų atnaujinimą (modernizavimą) ir plėtrą“, 3.3 tikslo „Skatinti darnų išteklių naudojimą, užtikrinti ekosistemų stabilumą“ 3.3.2 uždavinio „Užtikrinti darnų energijos išteklių naudojimą“ kurti ir diegti modernias energiją ir kitus gamtos išteklius tausojančias technologijas ir procesų valdymo sistemas įgyvendinimo.