Energetikos ministerija kviečia teikti pasiūlymus ir prisidėti prie Lietuvos energetikos inovacijų

Data

2020 05 29

Įvertinimas
0
businessman-2682712_1280.jpg

Energetikos ministerija kviečia visas suinteresuotas puses dalyvauti viešojoje konsultacijoje ir iki birželio 12 d. teikti pasiūlymus Lietuvos energetikos srities inovacijų ekosistemos sustiprinimo veiksmų planui (Veiksmų planas).

Šis dokumentas parengtas remiantis 2019–2020 m. vykdyto projekto „Lietuvos energetikos srities inovacijų ekosistemos sukūrimas“ metu atlikta analize. Veiksmų plane numatyti konkretūs uždaviniai ir jų įgyvendinimo terminai finansavimo, žmogiškųjų išteklių, infrastruktūros, produktų ir paslaugų, mokslo ir technologijų, reguliacinės aplinkos, vartotojų bei komunikacijos srityse 2020–2030 m.

„Į Lietuvos energetikos srities inovacijas nusprendėme pažiūrėti kaip į ekosistemą, tai yra bendro tikslo vediną bendruomenę su stipriais tarpusavio ryšiais, grįstais bendradarbiavimu ir siekiu sukurti pridėtinę vertę, dalijantis technologijomis ir kompetencijomis. Tikimės, kad veiksmų plano priemonės padės išvengti fragmentacijos ir leis tolygiai stiprinti visą sistemą. Atsižvelgdami į energetikos inovacijų kompleksiškumą ir poreikį įtraukti kitas valstybės institucijas, verslą, mokslo ir tyrimų centrus bei kitus suinteresuotus dalyvius į veiksmų plano veiklų apimtį įtraukėme ne tik Energetikos ministerijos, bet ir kitų dalyvių kompetencijos sritis“ – sako energetikos viceministrė Lina Sabaitienė.

2018 metais patvirtinus Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją (NENS), kaip viena iš strateginių krypčių įtvirtintas verslo dalyvavimas siekiant energetikos pažangos. NENS taip pat įtvirtintas siekis, kad Lietuva iš energetikos technologijas importuojančios šalies taptų energetikos technologijas kuriančia ir jas eksportuojančia šalimi. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, įgyvendinant pastatų renovacijos programas ir keliant gamybos pramonės įmonių efektyvumą, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo skatinimas sukuria didelę šių paslaugų rinką ir galimybę kurti darbo vietas, vystyti mažo išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir aplinkos oro teršalų kiekio inovatyvias technologijas ir žmogiškųjų išteklių gebėjimus.  Minėtoje rinkoje per keletą ateinančių metų atsivers didžiulis potencialas investicijoms.

Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų (NEKS) plano kontekste numatyta  iki 2030 m. pritraukti apie 14,1 mlrd. eurų viešųjų bei privačių lėšų.   Finansavimą numatoma skirti infrastruktūrai, žmogiškiesiems ištekliams, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) bazės plėtrai. Reaguojant į Covid-19 sukeliamas neigiamas pasekmes parengtame Ateities ekonomikos DNR plane Klimato kaitos ir energetikos srityje preliminariai numatyta 324,4 mln. naujų ir papildomų investicijų. 

Darniai veikianti energetikos inovacijų ekosistema prisidėtų prie sąlygų vietos gamintojams ir mokslininkams toliau vystyti ir stiprinti šalyje sukurtus inovatyvius produktus gerinimo. Taip pat sudarytų sąlygas ir paskatas naujiems produktams ir paslaugoms atsirasti. Tokiu atveju dalis reikiamų investicijų skirtų NENS ir NEKS plane numatytiems tikslams pasiekti galėtų likti Lietuvoje ir prisidėtų prie visos šalies ekonomikos augimo.

Veiksmų plane numatytų priemonių įgyvendinimas padės siekti NENS užfiksuoto tikslo, kad Lietuvoje atliekami moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra, sukuriami produktai būtų įdiegti į pramoninę gamybą ir taptų Lietuvos eksporto dalimi, taip prisidedant prie šalies ekonomikos augimo.  Taip pat, kaip numatyta NEKS plane, Veiksmų plano priemonės prisidės prie eksporto didėjimo ir naujų verslo rūšių kūrimosi šalyje, įskaitant vandenilio panaudojimo energetikoje, pramonėje ir transporte, bei tolimesnio anglies dioksido sugavimo, panaudojimo ir saugojimo technologijų bei jų pritaikymo galimybių analizės Lietuvoje. 

Taip pat Veiksmų plane numatyta priemonė skirta energetikos inovacijų pažangos vertinimo rodiklių sistemos sukūrimui, kurią įgyvendinus numatoma kasmet vertinti Lietuvos energetikos inovacijų ekosistemos būklę ir siekti jos nuolatinės pažangos.

Viešąją konsultaciją rasite čia.