Elektros tinklų apsaugos zonose nustatyti griežti reikalavimai dėl veiklos vykdymo

Data

2014 08 19

Įvertinimas
0
Elektros tinklų apsaugos zonose nustatyti griežti reikalavimai dėl veiklos vykdymo
Elektros tinklų apsaugos zonose nustatyti griežti reikalavimai dėl veiklos vykdymo

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) primena pagrindinius reikalavimus, kaip saugiai vykdyti veiklą elektros tinklų apsaugos zonose, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų ir skaudžių pasekmių.

Siekiant apsaugoti elektros tinklus, sudaryti normalias jų eksploatavimo sąlygas ir užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams, būtina laikytis Elektros tinklų apsaugos taisyklių reikalavimų. Šiose taisyklėse nustatytos elektros tinklų apsaugos zonos, jose esančios žemės ir miško naudojimo sąlygos, veiklos plėtra ir apribojimai, perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatorių ir kitų asmenų, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančių elektros energetikos objektus ir įrenginius teisės bei pareigos eksploatuojant, remontuojant, modernizuojant ir techniškai prižiūrint elektros tinklus, esančius kitų asmenų žemėje (įskaitant valstybinius žemės sklypus, taip pat žemės sklypus, kurie nėra suformuoti arba yra suformuoti atlikus preliminarius matavimus), bei žemės savininkų ir naudotojų, kitų trečiųjų asmenų teisės ir pareigos, vykdant veiklą elektros tinklų apsaugos zonose.
 
Apsaugos zona – greta (aplink) elektros tinklų (tinklus) esanti teritorija (žemės juostos ir oro erdvės), skirta užtikrinti tinkamą elektros tinklų apsaugą ir saugų jų eksploatavimą, kurioje galioja nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.
 
Elektros tinklų apsaugos zonos nustatomos:
 
1. išilgai elektros oro linijų – žemės juostos ir oro erdvė, apribotos vertikaliomis plokštumomis, esančiomis abiejose linijos pusėse nuo kraštinių laidų (kai jie nėra atlenkti) šiuo atstumu:
 
1.1. iki 1 kV įtampos elektros oro linijoms – 2 metrai;
 
1.2. 6 ir 10 kV įtampos elektros oro linijoms – 10 metrų;
 
1.3. 35 kV įtampos elektros oro linijoms – 15 metrų;
 
1.4. 110 kV įtampos elektros oro linijoms – 20 metrų;
 
1.5. 330–400 kV įtampos elektros oro linijoms – 30 metrų;
 
1.6. 750 kV įtampos elektros oro linijoms – 40 metrų;
 
2. išilgai elektros oro kabelių linijų – žemės juostos ir oro erdvė apribotos vertikaliomis plokštumomis, esančiomis abiejose linijos pusėse nuo kraštinių kabelių (kai jie nėra atlenkti) 2 metrų atstumu;
 
3. išilgai požeminių elektros kabelių linijų – žemės juostos apribotos vertikaliomis plokštumomis, esančiomis abiejose linijos pusėse nuo kabelių linijų konstrukcijų kraštinių taškų – 1 metro, o iki statinių pamatų – 0,6 metro atstumu;
 
4. išilgai povandeninių elektros kabelių linijų – vandens sluoksnis nuo vandens paviršiaus iki dugno apribotas vertikaliomis plokštumomis, esančiomis abiejose linijos pusėse nuo kraštinių kabelių 100 metrų atstumu;
 
5. išilgai elektros oro linijų sankirtų su vandens telkiniais (upėmis, kanalais, ežerais ir kitais) – oro erdvė virš vandens telkinių paviršiaus, apribota vertikaliomis plokštumomis, esančiomis abiejose linijos pusėse nuo kraštinių laidų (kai jie nėra atlenkti):
 
5.1. laivybiniams vandens telkiniams – 100 metrų atstumu;
 
5.2. nelaivybiniams vandens telkiniams – atstumais, nustatytais, kaip ir oro linijoms.

6. transformatorių pastotėse – iki tvoros ribos;
 
7. aplink transformatorines ir skirstomuosius punktus – žemės plotai ir oro erdvė apriboti vertikaliomis plokštumomis, esančiomis nuo jų 10 metrų atstumu. 

Elektros tinklų apsaugos zonose be raštiško tuos elektros tinklus eksploatuojančių asmenų sutikimo draudžiama:

 • statyti, remontuoti, rekonstruoti arba griauti bet kokius statinius;
 • vykdyti įvairius kasybos, krovimo, dugno gilinimo, žemės kasimo, sprogdinimo, melioravimo, užtvindymo darbus, mechanizuotai laistyti žemės ūkio kultūras, įrengti gyvulių laikymo aikšteles, vielines užtvaras ir metalines tvoras;
 • sodinti arba kirsti medžius, taip pat kirsti medžius už apsaugos zonos, galinčius griūti ant laidų ir atramų;
 • važiuoti mašinomis ir mechanizmais, kurių bendras aukštis su kroviniu arba be krovinio nuo kelio paviršiaus daugiau kaip 4,5 metro, elektros oro ir oro kabelių linijų apsaugos zonose;
 • dirbti žemės darbus giliau kaip 0,3 metro, taip pat lyginti gruntą požeminių elektros kabelių linijų apsaugos zonose.

Atkreiptinas dėmesys, kad asmenys, gavę elektros tinklus eksploatuojančių asmenų raštišką sutikimą vykdyti nurodytus darbus elektros tinklų apsaugos zonose, privalo juos atlikti laikydamiesi sąlygų, užtikrinančių tų tinklų išsaugojimą.
 
Elektros tinklų apsaugos zonose draudžiama:

 • statyti degalines ir kitokias degalų bei tepalų talpyklas;
 • sandėliuoti bet kokias medžiagas, kurti ugnį;
 • įrengti sporto, žaidimų aikšteles, stadionus, turgavietes, viešojo transporto sustojimo vietas, visų rūšių mašinų ir mechanizmų stovėjimo aikšteles;
 • laidyti aitvarus ir skraidymo aparatų sportinius modelius, skraidyti bet kokio tipo skraidymo aparatais, organizuoti bet kuriuos renginius, kuriuose būtų didelis skaičius žmonių;
 • įrengti sąvartynus, kuriuose galimas masiškas paukščių susikaupimas, elektros tinklų (išskyrus požeminių elektros kabelių linijų) apsaugos zonose ir 500 metrų atstumu nuo jų;
 • barstyti iš lėktuvų trąšas ir chemikalus ant 35 kV ir aukštesnės įtampos elektros oro linijų;
 • dirbti smūginiais mechanizmais, mesti sunkesnius negu 5 tonos daiktus požeminių elektros kabelių linijų apsaugos zonose ir 5 metrų atstumu nuo jų;
 • mesti inkarus, plaukti su įmestais inkarais, grandinėmis, lotais, velkėmis ir tralais povandeninių elektros kabelių linijų apsaugos zonose;
 • užgriozdinti privažiavimus ir priėjimus prie elektros tinklų objektų;
 • mėtyti ant laidų, atramų ir priartinti prie jų bet kokius daiktus, taip pat lipti į atramas ir ant transformatorių pastočių, transformatorinių bei skirstomųjų punktų;
 • pašaliniams asmenims būti elektros įrenginių patalpose bei elektros įrenginių teritorijose, atidaryti elektros tinklų įrenginių duris, dangčius ir liukus, atlikti elektros tinkluose perjungimus ir prijungimus bei kitus darbus;
 • atlikti bet kuriuos veiksmus, kurie gali trikdyti normalų elektros tinklų darbą, gadinti juos arba dėl kurių gali įvykti nelaimingų atsitikimų.

Gyventojai, pastebėję apgadintus ar nutrūkusius elektros laidus (draudžiama priartėti arčiau kaip 8 m prie nutrūkusio laido ar įžemėjusios atramos (portalo) oro linijose bei atvirose skirstyklose ir arčiau kaip 4 m – uždarose skirstyklose) arba medžių šakas, kurios liečia laidus, ar medžius, kurie yra pavojingai pasvirę ir gali griūti ant elektros linijų, apie tai turėtų pranešti AB LESTO bendruoju klientų aptarnavimo telefonu 1802 (skambinant iš fiksuoto ryšio, taikomas tarifas pagal galiojančius TEO LT tarifus, skambinant iš mobiliojo ryšio telefono – pagal skambinančiojo asmens turimo plano galiojančius tarifus). Atsakingi ir apdairūs veiksmai padės išvengti nelaimingų atsitikimų. Į VEI siūlome kreiptis tuo atveju, jei įžvelgiate, jog AB LESTO nevykdo jai priskirtų funkcijų ar jas vykdo aplaidžiai po to, kai kreipėtės dėl atitinkamo klausimo į šią bendrovę ir į Jūsų pastabas nebuvo reaguojama arba manote, jog į jas buvo reaguojama netinkamai.

VEI informacija